• Borehullbasert energilager ved Akershus Universitetssykehus - geologiske forundersøkelser 2002-03. 

   Midttømme, Kirsti; Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2003.036), Report, 2003)
   NGU har på oppdrag for Sykehusprosjektene i Akershus vurdert muligheten for lokalisering av et større borehullbasert energilager ved det nye Ahus på Lørenskog. En N-S-orientert knusningssone fylt med leire går gjennom ...
  • Borehullbasert energilager ved nye Ahus. Forundersøkelser ved Hovelsrud gård. 

   Midttømme, Kirsti; Koziel, Janusz (NGU-Rapport (2004.040), Report, 2004)
   Helse Øst RHF vurderer å flytte energilageret knyttet til det planlagte varmepumpeanlegget ved Hovelsrud gård. NGU har på oppdrag fra Helse Øst RHF organisert og gjennomført grunnundersøkelser av det aktuelle området. Det ...
  • Bruk av grunnvann som energikilde for Oppdal sentrum 

   Lauritsen, Torleif; Danielsen, Eilif; Halkjelsvik, Anveig B.; Midttømme, Kirsti (NGU-Rapport (2002.074), Report, 2002)
   I et samarbeidsprosjekt mellom Oppdal kommune, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og Høgskolen i Hedmark er muligheten for å benytte grunnvannet som energikilde i Oppdal sentrum kartlagt. De geologiske undersøkelsene ...
  • Bruk av grunnvarme ved sentralsykehuset i Lørenskog - testboring, systemløsning og økonomiske beregninger. 

   Midttømme, Kirsti; Elvebakk, Harald; Skarphagen, Helge (NGU-Rapport (2000.091), Report, 2000)
   Geologiske undersøkelser samt energi og økonomiske beregninger viser at et borehullbasert energilager kombinert med varmepumper er et svært gunstig energialternativ for det planlagte sentralsykehuset ved Lørenskog. En ...
  • Geologisk utredning av grunnvarmeanlegg på Hovdejordet, Bodø boligbyggerlag, Bodø 

   Elvebakk, Harald; Skarphagen, Helge; Midttømme, Kirsti (NGU-Rapport (2002.061), Report, 2002)
   NGU har utredet mulighetene for å finne egnet varmekilde for varmepumpebasert oppvarming av Bodø boligbyggerlags nybygg på Hovdejordet sentralt i Bodø. Det ble funnet at energiuttak fra fast fjell var mulig. En 170 m dyp ...
  • Grunnvarme som energikilde. Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi. 

   Midttømme, Kirsti; Hilmo, Bernt Olav; Kalskin, Randi (NGU-Rapport (2000.093), Report, 2000)
   Bruk av varmepumper med energiuttak fra grunnen er en enkel og miljøvennlig metode for oppvarming av bygninger. Det er foretatt en grov kartlegging av potensialet for grunnvarme i henholdsvis fjell og løsmasser i Hedmark ...
  • Grunnvarmekartlegging i Asker og Bærum 

   Ramstad, Randi K.; Sørdal, Torbjørn; Solli, Arne; Midttømme, Kirsti; Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2004.013), Report, 2004)
   Geologien i området er avgjørende for om bruk av grunnvarme med energibrønn i fjell vil være et økonomisk lønnsomt alternativ. Tykke leir eller sandlag over fjell vil øke borekostnadene og berggrunnens egenskaper vil ...
  • Impact of recent glacial erosion on subsurface temperatures: the Mid-Norwegian margin 

   Midttømme, Kirsti; Pascal, Christophe (NGU-Rapport (2006.088), Report, 2006)
  • Kartlegging av energipotensialet i berggrunnen på kartblad Bekkestua, Bærum kommune: Varmeledningsevnen til bergarter 

   Nissen, August; Skarphagen, Helge; Hilmo, Bernt Olav; Midttømme, Kirsti (NGU-Rapport (2000.036), Report, 2000)
   Det er utviklet et apparat for måling av varmeledningsevnen til bergartsprøver. Målinger på bergartsprøver fra Akershus viser en variasjon i varmeledningsevnen mellom 2,1 og 3,7 W\/ m.K. Sandsteiner, gneiser og basalter ...
  • Kartlegging av grunnvarme fra fjell - sluttrapport 

   Midttømme, Kirsti; Hilmo, Bernt Olav (NGU-Rapport (2000.034), Report, 2000)
   Dette samarbeidsprosjektet mellom Norges geologisk undersøkelse (NGU) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har som hovedmål å utvikle en metodikk for kartlegging av energipotensialet fra fjellbrønner. NGU har ...
  • Kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser og berggrunn i Alvdal 

   Midttømme, Kirsti; Kalskin, Randi; Hilmo, Bernt Olav (NGU-Rapport (2000.063), Report, 2000)
   I et samarbeidsprosjekt mellom Alvdal kommune, Norges vassdrags- og energi- direktorat (NVE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) er det foretatt en kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser og berggrunn i Alvdal ...
  • KONTIKI Report 2005-2006, Continental Crust and Heat Generation In 3D 

   Slagstad, Trond; Olsen, Lars; Pascal, Christophe; Ramstad, Randi K.; Rendall, Hans O.; Rønning, Jan Steinar; Skilbrei, Jan Reidar; Wissing, Bjørn; Olesen, Odleiv; Ballling, Niels; Barrere, Cecile; Breiner, Niels; Davidsen, Børre; Ebbing, Jörg; Elvebakk, Harald; Gernigon, Laurent; Koziel, Janusz; Midttømme, Kirsti; Nordgulen, Øystein (NGU-Rapport (2006.059), Report, 2006)
  • Markedundersøkelse om geotermisk energi - geologiske forhold 

   Midttømme, Kirsti; Nordgulen, Øystein (NGU-Rapport (2000.083), Report, 2000)
   Frie emneord: Temperaturgradient, varmeledningsevne, varmestrFrie emneord: Temperaturgradient, varmeledningsevne, varmestrøm Potensialet for geotermisk energi er enormt, og alle anslag viser en vedvarende økning av forbruket ...
  • Temperaturgradienter, varmestrøm og radioaktiv energi i Osloområdet. 

   Midttømme, Kirsti (NGU-Rapport (2000.006), Report, 2000)
   Varmestrømmen i grunnfjelsområdet antas ut fra studier på 70-tallet å være rund 60 mW\/m2. Varmeledningsevnen for vannmettede bergarter antas å være for: grunnfjellsbergartene 3,4 W\/mK kambrosilurske overdekket 3,0 W\/mK ...
  • Thermal conductivity of samples from three limestone cores. 

   Midttømme, Kirsti; Koziel, Janusz (NGU-Rapport (2000.050), Report, 2000)
   Thermal conductivity were measured on three limestone core samples. The measurements were carried out using a transient method. The measured thermal conductivity on oil-saturated samples are as follows: core I: 3.1 W\/m.k ...
  • Thermal diffusivity measurements at NGU - Status and method development 2005-2008 

   Ramstad, Randi Kalskin; Wissing, Bjørn; Koziel, Janusz; Midttømme, Kirsti; de Beer, Hans (NGU-Rapport (2008.050), Report, 2009)
   NGUs equipment for measuring thermal diffusivity of rock samples is based on Middleton (1993). Thermal conductivity is calculated as a product of density, specific heat capacity and thermal diffusivity. During the period ...