• Detaljkartlegging i Hessfjordområdet, Ringvassøy. 

      Minsaas, Ottar (NGU-Rapport (1800/14E), Report, 1980)
      Det er gjort en kartlegging og prøvetaking av mineraliseringene i gullfeltet på Ringvassøya. Gullfeltet ligger i et overskjøvet grønnsteinsbelte som antas å ha kaledonsk alder. Mineraliseringen er knyttet til kvartsganger ...