• Geologi i arealplanlegging og ressursforvaltning, Gausdal kommune, Oppland fylke 

   Wolden, Knut; Neeb, Peer-R. (NGU-Rapport (93.056), Report, 1993)
   Sand- og grusforekomstene i Gausdal kommune er vurdert til bruk for veg- og betongformål. Forekomstene er vurdert i tre kategorier; I, II og III etter antatt viktighet som byggeråstoffressurs. Her er materialets kvalitet ...
  • Kartlegging og prøvetaking ved Vestsiden Pukkverk. 

   Neeb, Peer-R. (NGU-Rapport (86.116), Report, 1986)
   Etter henvendelse fra Johan Myrvang A\/S er det foretatt en undersøkelse med prøvetaking og kartlegging nordvest for Vestsiden Pukkverk. Hovedbergartene er kvartsdiorittisk gneis og gneis-granitt. Disse kan anvendes til ...
  • Kvartærgeologiske undersøkelser, Kvaløya, Troms 

   Neeb, Peer-R. (NGU-Rapport (1260), Report, 1975)
   NGU utførte en generell kvartærgeologisk kartlegging i forbindelse med Tromsø byplan. Skulle kartlegge jordartene innen et begrenset område. Skulle vurdere mulig forekomster for filler for fyllingsdamm. - Befaring, ...
  • Pukkundersøkelser i utvalgte områder i Bremanger kommune 

   Neeb, Peer-R. (NGU-Rapport (97.035), Report, 1997)
   I samarbeid med Bremanger kommune har NGU lokalisert områder der de naturgitte forutsetningene er tilstede for etablering av kystnære store pukkverk. De undersøkte områdene er Skipperdalen, Gotraneset og Smørhamn. I tillegg ...
  • Pukkundersøkelser på Dønna. 

   Neeb, Peer-R. (NGU-Rapport (1712/7B), Report, 1981)
   Etter henvendelse fra Dønna kommune har NGU befart enkelte lokaliteter for å finne egnede bergarter til knusing av fjell for vegformål. Prøvetakingen er supplert med nye prøvelokaliteter av kommunen. De mest interessante ...
  • Sand og grus som byggeråstoff i Gausdal kommune, Oppland fylke. 

   Wolden, Knut; Neeb, Peer-R. (NGU-Rapport (92.254), Report, 1992)
   Sand- og grusforekomstene i Gausdal kommune er klassifisert for bruk til veg- og betongformål. Forekomstene er klassifisert i tre kategorier; I, II og III etter antatt viktighet som byggeråstoffressurs. Her er materialets ...