• Feltundersøkelser i Mjønesfjellet og Kistrandfjellet, Bodø, Nordland. 

      Grimm, Kent; Nilsson, Bertel (NGU-Rapport (86.072), Report, 1986)
      I Mjønesfjellet er det utført detaljkartlegging i målestokk 1:2000, hvor inntil 15 meter mektige rustsoner med Pb-Zn-Cu-mineraliseringer er nøyaktig inntegnet; rustsonene er ikke av økonomisk interesse. Kartleggingen i ...