• Feltinstruks for kvartærgeologisk kartlegging 

   Nordahl-Olsen, T. (NGU-Rapport (85.142), Report, 1985)
   Rapporten bygger pRapporten bygger på NGU-rapport nr. 1882\/9: \"Foreløpig feltinstruks for kvartærgeologiske kartlegging\". Feltinstruksen er ment å være et hjelpemiddel under feltkartlegging og gir en innføring i bruken ...
  • Grunnvann i Aurskog-Høland kommune 

   Nordahl-Olsen, T.; Snekkerbakken, Aud M.; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.083), Report, 1992)
   Aurskog-Høland har prioritert seks områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/ døgn. Aurskog-Høland kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si ...
  • Grunnvann i Eidsvoll kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Nordahl-Olsen, T.; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.087), Report, 1992)
   Eidsvoll kommune har prioritert to områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Eidsvoll kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er gjort med bakgrunn i eksisterende data. ...
  • Grunnvann i Halden kommune 

   Rohr-Torp, Erik; Nordahl-Olsen, T. (NGU-Rapport (92.048), Report, 1992)
   Halden kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Østfold har kommunene prioritert få områder. Basert på gjennomgang av NGUs løsmassekart og tidligere grunnvannsundersøkelser er derfor potensielle grunnvannsforekomster ...
  • Grunnvann i Hvaler kommune 

   Rohr-Torp, Erik; Nordahl-Olsen, T. (NGU-Rapport (92.050), Report, 1992)
   Hvaler kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Østfold har kommunene prioritert få områder. Basert på gjennomgang av NGUs løsmassekart og tid- ligere grunnvannsundersøkelser er derfor potensielle grunnvannsforekomster ...
  • Grunnvann i Skiptvet kommune 

   Nordahl-Olsen, T.; Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (92.047), Report, 1992)
   Skiptvet kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Østfold har kommunene prioritert få områder. Basert på gjennomgang av NGUs løsmassekart og tidligere grunnvannsundersøkelser er defor potensielle grunnvannsforekomster ...
  • Grunnvann i Spydeberg kommune 

   Rohr-Torp, Erik; Nordahl-Olsen, T. (NGU-Rapport (92.046), Report, 1992)
   Spydeberg kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Østfold har kommunene prioritert få områder. Basert på gjennomgang av NGUs løsmassekart og tidligere grunnvannsundersøkelser er derfor potensielle grunnvannsforekomster ...
  • Grunnvann i Våler kommune 

   Rohr-Torp, Erik; Nordahl-Olsen, T. (NGU-Rapport (92.049), Report, 1992)
   Våler kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Østfold har kommunene prioritert få områder. Basert på gjennomgang av NGUs løsmassekart og tidlig- ere grunnvannsundersøkelser er derfor potensielle grunnvannsforekomster ...
  • Kjekstadmarka. Kvartærgeologisk kart.; Kjekstadmarka; CKL 041042; 1:20 000; trykt i farger 

   Nordahl-Olsen, T. (Map, 1989)
   Beskrivelsen finnes på kartet.
  • Løsmassegeologisk undersøkelse ved Østenstad kirke. 

   Nordahl-Olsen, T. (NGU-Rapport (89.119), Report, 1989)
   NGU har på forespørsel fra Asker kommune v\/kirkevergen, C. Falchenberg, bidratt med løsmassegeologisk grunnlagsdata av potensiell kirkegårdsgrunn ved Østenstad kirke. Berggrunnen er lettforvitrelige, marine sedimentære ...
  • Nordfjordeid. Kvartærgeologisk kart 

   Klakegg, O.; Nordahl-Olsen, T. (Map, 1986)
  • Nordfjordeid. Kvartærgeologisk kart. 

   Klakegg, O.; Nordahl-Olsen, T. (Map, 1987)
  • Oslo. Kvartærgeologisk kystsonekart; Oslo; 19144; 1:50 000; trykt i farger 

   Nordahl-Olsen, T. (Map, 1993)
   Beskrivelsen finnes på kartet.
  • Samlet plan for forvaltning av ressursene Geologiske undersøkelser i Hordaland. 

   Nordahl-Olsen, T. (NGU-Rapport (84.051), Report, 1984)
   Som en del av Miljøverndepartementets prosjekt \"Samlet plan for forvaltning av vannressurserne\" har geologiske befaringer blitt utført i utvalgte vassdrag i Hordaland. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende ...
  • Samlet plan for forvaltning av vannressursene Geologiske undersøkelser i Møre og Romsdal. 

   Nordahl-Olsen, T. (NGU-Rapport (84.049), Report, 1984)
   Som en del av Miljøverndepartementets prosjekt \"Samlet plan for forvaltning av vannressursene\" har geologiske befaringer blitt utført i utvalgte vassdrag i Møre og Romsdal. De innsamlete data er forsøkt veiet mot ...
  • Samlet plan for forvaltning av vannressursene Geologiske undersøkelser i Sogn og Fjordane. 

   Nordahl-Olsen, T. (NGU-Rapport (84.050), Report, 1984)
   Som en del av Miljøverndepartementets prosjekt \"Samlet plan for forvaltning av vannressursene\" har geologiske befaringer blitt utført i utvalgte vassdrag i Sogn og Fjordane.De innsamlete data er forsøkt veiet mot ...
  • Samlet plan for forvaltning av vannressursene. Geologiske undersøkelser i Nord-Trøndelag. 

   Nordahl-Olsen, T. (NGU-Rapport (84.047), Report, 1984)
   Som en del av Miljøverndepartementets prosjekt \"Samlet plan for forvaltning av vannressursene\" har geologiske befaringer blirr utført i utvalgte vassdrag i Nord-Trøndelag. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende ...
  • Samlet plan for forvaltning av vannressursene. Geologiske undersøkelser i Sør-Trøndelag. 

   Nordahl-Olsen, T. (NGU-Rapport (84.048), Report, 1984)
   Som en del av Miljøverndepartementets prosjekt \"Samlet plan for forvaltning av vannressursene\" har geologiske befaringer blitt utført i utvalgte vassdrag i Sør-Trøndelag. De innsamlede data er forsøk veiet mot foreliggende ...
  • Sogn og Fjordane fylke. Kvartærgeologisk kart M 1:250 000 

   Klakegg, O.; Aa. A.R.; Sønstegaard, E.; Nordahl-Olsen, T. (Map, 1989)
   Beskrivelse på kartet