• A preliminary study of Lofoten as a potential World Heritage Site based on natural criteria 

   Olesen, Odleiv; Longva, Oddvar; Bargel, Terje; Nordgulen, Øystein; Ottesen, Dag (NGU-Rapport (2005.086), Report, 2005)
   (Forkortet)\rThe geology of the Lofoten region has been described with the aim of assessing whether or not the area would qualify as a candidate for the World Heritage List based on its natural properties.\rThe Lofoten ...
  • A summary of the petrography and geochemistry of the Bindal Batholith 

   Nordgulen, Øystein (NGU-Rapport (92.111), Report, 1994)
   The Bindal Batholith is a composite intrusive complex which was emplaced into mediumgrade supracrustal rocks of the Helgeland Nappe Complex. The plutonism postdated the internal amalgamation of the Helgeland Nappe Complex, ...
  • Berggrunnskart over Trøndelag : målestokk 1 : 400 000 

   Arntsen, Mari Lie; Gunnleiksrud, Ida Hilde; Torgersen, Espen; Nordgulen, Øystein; Ksienzyk, Anna; Meyer, Gurli; Gasser, Deta; Rasmussen, Mads Chalmer (Map, 2022)
  • Bruk av digitale høydedata i strukturgeologisk analyse : Eksempel fra Oslo kommune 

   Nordgulen, Øystein; Dehls, John (NGU-Rapport (2003.013), Report, 2003)
   I delprosjekt A (Forundersøkelser) av FoU-prosjektet \"Miljø- ogsamfunnstjenelige tunneler\" (2001-2003) er det lagt vekt på forbedreforundersøkelsene gjennom å utvikle nye teknikker eller ta i bruk kjenteteknikker på en ...
  • Caledonian granitoids in the Frøya-Froan area, central Norway. 

   Nordgulen, Øystein; Sundvoll, Bjørn; Solli, Arne (NGU Bulletin (427), Journal article, 1995)
  • COPENA conference at NGU, August 18-22 1997: Abstracts and Proceedings 

   Robinson, Peter; McEnroe, Suzanne; Padget, Peter; Nordgulen, Øystein (NGU-Rapport (97.131), Report, 1997)
   IGCP project 371 COPENA (Structure and Correlation of the Precambrium in NE Europe and the North Atlantic Realm) is a major current research and corre- elation venture in the North Atlantic Region and the European Precambrian ...
  • Geofysisk logging av borehull, Berger, Skedsmo kommune 

   Elvebakk, Harald; Nordgulen, Øystein (NGU-Rapport (2011.015), Report, 2012)
   NGU har gjort borehullslogging i en 705 m dyp brønn ved Bøler Avfallsdeponi for hageavfall, Berger i Skedsmo kommune. Hovedhensikten var å måle temperaturgradienten for varmestrømsberegning. I tillegg ble det utført ...
  • Geological investigations for the ROGFAST project in the area between Kvitsøy and Bokn 

   Solli, Arne; Nordgulen, Øystein (NGU-Rapport (2014.054), Report, 2014)
   The Geological Survey of Norway (NGU) has previously been in involved in two reports describing the geological conditions along the trace of the ROGFAST tunnel. There it was concluded that the geological information for ...
  • Geologisk og strukturgeologisk kartlegging for Jernbaneverket Utbygging i Asker og Bærum 

   Solli, Arne; Braathen, Alvar; Roberts, David; Nordgulen, Øystein; Lutro, Ole (NGU-Rapport (98.124), Report, 1998)
   NGU har på oppdrag for Jernbaneverket Utbygning utført geologisk kartlegging og strukturgeologiske undersøkelser i området langs planlagt jernbanetrase fra Skøyen via Sandvika til Asker. På grunnlag av tilgjengelige data ...
  • Geologiske forhold langs jernbanetrase Holm-Holmestrand-Nykirke 

   Bøe, Reidulv; Nordgulen, Øystein; Lutro, Ole (NGU-Rapport (99.037), Report, 1999)
   Langs jernbanetraseen mellom Holm og Nykirke finnes følgende bergarter: -Ringerikesandstein (eldst); -Askergruppen; skifer, sandstein og konglomerat -B1formasjonen; basaltiske lavastrømmer med mellomliggende lag av sedimenter, ...
  • Geologiske forhold langs jernbanetrasé Asker-Sandvika 

   Nordgulen, Øystein; Lutro, Ole; Braathen, Alvar (NGU-Rapport (99.011), Report, 1999)
   Et geologisk lengdeprofil langs et nytt tras\u00E9alternativ for jernbane mellom Asker og Sandvika viser at tunnelen i hovedsak vil gå i kambrosilurske bergarter som er kuttet av en del eruptivganger og gjennomsatt av ...
  • Geologiske forhold langs planlagt jernbanetrase i området Langerudbekken - Åstaddalen 

   Lutro, Ole; Nordgulen, Øystein (NGU-Rapport (2001.002), Report, 2001)
   Jernbaneverket Utbygging har gitt NGU i oppdrag å vurdere geologiske forhold langs en delstrekning på ca 1.5 km av planlagt jernbanetunnel i området Langerudbekken-Åstaddalen. Traseen i dette området utgjør en del av ...
  • Geologiske forhold langs planlagt jernbanetrasé Oslo - Ski 

   Saintot, Aline; Olesen, Odleiv; Dehls, John; Lutro, Ole; Nordgulen, Øystein (NGU-Rapport (2007.048), Report, 2008)
   På oppdrag fra Jernbaneverket Utbygging har NGU utført en oppgradering av det geologiske og geofysiske grunnlagsmaterialet langs planlagt jernbanetras\u00E9 Oslo - Ski og framstilt dette i digital form.\r
  • Geologiske forhold langs planlagt tunneltrase fra Moi til Drangsdalen. 

   Berg, Silje S.; Lutro, Ole; Nordgulen, Øystein; Marker, Mogens (NGU-Rapport (2000.079), Report, 2000)
   (Forkortet) Det finnes tre ulike bergartsenheter langs den planlagte tunneltraseen: 1) granittisk gneiss, 2) noritt og 3) anortositt. Bergartene er homogene og kompetente, og antas å være svært gunstige for tunneldrift. ...
  • Geologiske og geofysiske undersøkelser på Ringerike og Krokskogen 

   Beard, Les Paul; Rønning, Jan S.; Siedlecka, Anna; Nordgulen, Øystein; Lutro, Ole (NGU-Rapport (97.153), Report, 1997)
   NGU har på oppdrag for Jernbaneverket Region Sør utført geologiske og geofysiske undersøkelser i området mellom Sandvika og Hønefoss. Rapporten gjør kort rede for bakgrunnen for prosjektet og beskriver hvilke undersøkelser ...
  • Geologiske undersøkingar på Frøya og Froøyane. 

   Nordgulen, Øystein; Sundvoll, Bjørn; Bøe, Reidulv; Solli, Arne (NGU-Rapport (90.073), Report, 1990)
   Kartlegging på Frøya og Froøyane har vist at berggrunnen for det meste er samansatt av kaledonske intrusivar som i nokre område innheld xenolittar av metasedimentere bergarter med ukjend alder. På Frøya og i ein del område ...
  • Geology and K/Ar chronology of the Målvika scheelite skarns, Central Norwegian Caledonides. 

   James, D. Wyn; Nordgulen, Øystein; Ineson, Richard; Mitchell, John G. (NGU Bulletin (424), Journal article, 1993)
   Skarns present on the northern shore of Tosenfjord overprint the S2 fabric of the adjacent gneiss (which formed during peak regional metamorphism). Together with petrographic evidence of the late crystallization of sheelite, ...
  • Geology of three dioritic plutons in Velfjord, Nordland. 

   Barnes, Calvin G.; Barnes, Melanie A.; Nordgulen, Øystein; Prestvik, Tore (NGU Bulletin (423), Journal article, 1992)
   Dioritic plutons in the Velfjord area of Nordland intrude calc-silicates and migmatitic pelites of the Helgeland Nappe Complex (HNC). The three largest plutons were emplaced in a zone of NNW-SSE regional strike rather than ...
  • Grunnvanns- og jordkjemi i Pasvik – Jarfjord; status og trender 

   Gundersen, Pål; Finne, Tor Erik; Dagestad, Atle; Jensen, Henning; Nordgulen, Øystein; Romundset, Anders; Kvam, Maria. (NGU-Rapport (2022.022), Report, 2022)
   Rapporten beskriver status og trender i jord- og grunnvannskjemi for uorganisk luftbåren forurensning langs grensen mot Russland i Pasvik/Jarfjord i Sør-Varanger. Viktige forurensningsparametrene i regionen som Ni, Cu, As, ...
  • Hamar. Berggrunnskart Hamar M 1:250 000; trykt i farger 

   Nordgulen, Øystein (Map, 1999)
   Beskrivelsen finnes på kartet.