• Analyse av subbus fra pukkverket Lysit AS i Hellvik, Eigersund 

   Olerud, Svein (NGU-Rapport (93.008), Report, 1993)
   Analysene er gjort på oppdrag fra Lysit AS. Finfraksjonen fra pukkverket er undersøkt med XRF-hovedelementanalyser og hvithetsmåling. XRF analyser viser at det er noe kvarts i prøven. Det er gjort et separasjonsforsøk med ...
  • Anvendelse av magnesitt fra talk-karbonat-forekomstene på Rauberget, Vik i Sogn. 

   Olerud, Svein (NGU-Rapport (90.155), Report, 1990)
   Rapporten behandler mulighetene for å benytte magnesittkonsentratet fra en evnetuell talk oppredning av Raugberg talk magnesitt forekomst. Magnesitt\/ breunneritt kan oppkonsentreres til et magnesittkonsentrat som vil ...
  • Baryttleting i Finnmark. Status pr. 1. juli 1985 

   Bølviken, Bjørn; Ottesen, Rolf Tore; Olerud, Svein (NGU-Rapport (85.133), Report, 1985)
   I Nordkalottprosjektet er det utført geokjemisk prøvetaking over ca. 2\/3 av Finnmark og påvist en bariumprovins i Tana-Varangerområdet. På grunnlag av dette ble det etablert et samarbeidsprosjekt mellom Statoil og NGU for ...
  • Bergarter i pukkverket Lysit AS, Hellvik, Eigersund 

   Olerud, Svein (NGU-Rapport (93.116), Report, 1993)
   Området i og rundt konsesjonsområdet til Lysit AS ved Hellvik i Eigersund er kartlagt med henblikk på anortosittenes farge. Den vestlige delen består av lys anortositt, som har endel mindre partier med mørkere anortositter. ...
  • Geology of the Skrukkelia molybdenite deposit, northwest margin of the Oslo Graben, Norway. 

   Sandstad, Jan Sverre; Olerud, Svein (NGU (387), Journal article, 1983)
   The Skrukklia Mo-occurence is situated in Precambrian gneisses along the northwest margin of the igneous complex of the Oslo Region. Within the mineralized area a Permian granite suite (the Aurtjern granite) intrudes the ...
  • Karakterisering av restprodukter fra utluting av anortositt 

   Olerud, Svein (NGU-Rapport (93.086), Report, 1993)
   Målet med prosjektet har vært å beskrive egenskaper og vurdere bruksområder for restprodukter (her kalt Sican) fra A\/S Polymers prosess for å fremstille aluminiumskjemikalier fra anortositt. Spesielt er det lagt vekt på ...
  • Metallogeny of Finnmark, North Norway 

   Bjørlykke, Arne; Sandstad, Jan Sverre; Olerud, Svein (NGU Bulletin (403), Journal article, 1985)
   Metalliferous ore deposits and mineralisations in the county of Finnmark occur in rocks ascribed to three specific periods of geological time: 1) Archaean 2) Early Proterozoic 3) Caledonian. The only Archaean ore deposits ...
  • Mikrosonde undersøkelser av radioaktiv albittfels fra Biggejavri, Kautokeino. 

   Olerud, Svein (NGU-Rapport (85.159), Report, 1985)
   Biggejavriforekomsten i Kautokeino består av radioaktiv albittfels som ligger i basiske vulkanske bergarter i Kautokeino grønnsteinbelte. 6 prøver av radioaktiv albillfels er undersøkt med mikrosonde på IKU i Trondheim. ...
  • Mineralogi i klebersteinen i Pillarguribruddet på Otta 

   Olerud, Svein (NGU-Rapport (93.080), Report, 1993)
   Prøver av kleberstein fra Pillarguribruddet til A\/S Granit på Otta er undersøkt kjemisk og mineralogisk. Analyser av 11 hoved- og 31 spor-elementer er analysert med XRF, det er analysert syreløselig CaO og MgO, karbon og ...
  • Molybdenmineraliseringer under Elsjøfeltet. Geologisk logging av borhull 2, 129.30 - 216.40 m. 

   Olerud, Svein (NGU-Rapport (1900/16F), Report, 1982)
   Borhull 2 ble forlenget fra 129.30 til 216.40 m. Det viser at Elsjøfeltet intruderes av biotittgranitt fra undersida. I tillegg viser kjernen 4 andre finkornige intrusiver. Bergartene er propylittisk omvandlet i hele kjerne- ...
  • Mulig bruk av naturgass i mineralbasert industri i Sør-Trøndelag. 

   Olerud, Svein (NGU-Rapport (88.126), Report, 1988)
   Rapporten vurderer mulighetene for mineralbasert industri i tilknytning til en eventuell rørledning med naturgass gjennom Sør-Trøndelag. Prosesser som bruker gass som råstoff er bare vurdert for produksjon av carbon black ...
  • Muligheter ved å bruke naturgass i mineralbasert industri i Finnmark. 

   Olerud, Svein (NGU-Rapport (89.032), Report, 1989)
   Rapporten ser på forutsetningene for å etablere mineralbasert industri i tilknytning til et eventuelt ilandføringssted eller en rørledning for natur- gass i Finnmark. Prosesser som bruker naturgass som råstoff, som ...
  • Norges mineralressurser - produksjon og potensiale 

   Olerud, Svein (NGU-Rapport (95.164), Report, 1995)
   Rapporten beskriver de produserende mineralbedrifter, produksjon, produkter, geologi, ressurser o.l i tillegg til potensialet for andre mineraler som ikke er i produksjon. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Nærings og ...
  • Oslo. Berggrunnskart Oslo M 1:250 000; trykt i farger 

   Sundvoll, Bjørn; Berthelsen, Asger; Olerud, Svein; Sigmond, Ellen M.O. (Map, 1996)
   Beskrivelsen finnes på kartet.
  • Reinslia talk/kleberforekomst i Folldal. Boring og kvalitetsundersøkelse. 

   Olerud, Svein (NGU-Rapport (93.007), Report, 1993)
   Reinslia forekomsten i Folldal har tidligere vært drevet som klebersteinsfore- komst. Talken i Reinslia forekomsten har et tykt talkinnhold, varierende mellom 80 og 95% talk. Hvitheten på råmaterialet varierer, men vanlig ...
  • Undersøkelse av talk-magnesitt forekomster ved Hundøyrån på Leka. 

   Olerud, Svein (NGU-Rapport (90.158), Report, 1990)
   Norwegian Talk og NGU har i 1990 samarbeidet om å undersøke talk\/magnesitt forekomstene ved Hundøyrån på Leka. Det ble kjerneboret 600 m, fordelt på 6 hull. Det er påvist to større flattliggende linser med mektigheter ...
  • Undersøkelse av ultramafiske bergarter i Heggjadal, Eid. 

   Søvegjarto, Ulrik; Olerud, Svein (NGU-Rapport (89.121), Report, 1989)
   Ultramafiske bergarter i Hornindal og Nordfjordeid området ble undersøkt etter initiativ fra Fylkesgeologen i Sogn og Fjordane. Ved Grøndalsvatnet i Heggja- dal ligger en ultramafisk bergart som består av olivin, Mg-amfibol ...