• Kjemisk kvalitet på salgsproduktet jord 

   Ottesen, R. T.; Berge, Ø.; Volden, T.; Eggen, O. A.; Opheim, Ø. I. (NGU-Rapport (2010.064), Report, 2010)
   Norges geologiske undersøkelse har undersøkt salgsproduktet jord fra flere jordsorteringsanlegg i Bergen. Anleggene er undersøkt fire ganger i løpet av et år. Fra hvert anlegg ble det tatt ti prøver fra salgsklar jord som ...
  • Måling og vurderinger av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim 

   Nag, S.; Neerland, E.; Ottesen, R. T.; Østebrød, T. B.; Valved, H.; Ulla, K. M.; Tronstad, I.; Sigesmund, Ø. T.; Salomonsen, S. N.; Berge, Ø.; Brimi, A. O.; Drange, K.; Dørheim, N.; Eliassen, R. O.; Fremo, G.; Frøland, S. L.; Hancke, R.; Hansen, M. R.; Hole, M. P.; Holt, Y.; Kjøglum, K. T.; Martinsen, M.; Martinsen, T.; Moltzau, E. J. (NGU-Rapport (2007.014), Report, 2007)
   Forkortet:\rMed tanke på fremtidig arealbruk og planer om ny kommunedelplan for Tempe, Sluppen og Sorgenfri, er det viktig å få kartlagt forekomst og konsekvenser av deponigass fra det gamle kommunale avfallsdeponiet i ...
  • Miljøteknisk grunnundersøkelse. Turistvegen 50 (Okstad tipplass), Trondheim. 

   Andersson, M.; Jartun, M.; Volden, T.; Ottesen, R. T. (NGU-Rapport (2003.037), Report, 2003)
   Trondheim Energiverk (TEV) har fått pålegg fra Statens Forurensningstilsyn (SFT) om å undersøke eiendommen Turistveien 50 (gnr\/bnr 320\/124) for grunnforurensning innen 15. mai 2003. På naboeiendommen har Jensen Glass AS ...
  • PCB i yttervegger i hus fra Bergen og i uteområdene rundt bygningene. 

   Andersson, M.; Engelsen, C. J.; Waldum, A.; Ottesen, R. T.; Haugland, T.; Volden, T. (NGU-Rapport (2002.102), Report, 2002)
   Det er tatt kjerneprøver fra 46 bygg i Bergen, oppført eller rehabilitert i perioden 1951 til 1973. I 39 av prøvene er innholdet av polyklorerte bifebyler (PCB) bestemt. 30 prosent av de undersøkte byggene i Bergen har ...
  • PCB i yttervegger i hus fra Oslo Øst og uteområder rundt bygningene. 

   Andersson, M.; Ottesen, R. T.; Jartun, M.; Volden, T. (NGU-Rapport (2003.096), Report, 2003)
   Omfanget av bruk av PCB i puss på yttervegger i bygninger fra Oslo har hittil ikke vært kjent. Det er analysert 56 jordprøver og 15 pussprøver fra Oslo Øst. de prøvetatte bygningene, boligblokker og skoler, er oppført i ...
  • Saudaprosjektet - Tipp Raundalen. Mulige miljøkonsekvenser ved deponering av sinkholdig malm 

   Andersson, M.; Ottesen, R. T.; Korneliussen, A.; Cook, N.J. (NGU-Rapport (2004.029), Report, 2004)
   NGU har på oppdrag fra Saudefaldene gjort en undersøkelse av fem malmprøver fra malmtipper i Sauda for å beskrive mineralogi, kjemi og mulig utlekkingspotensial av metaller. Prøvene representerer en indikasjon på maksimalverdier ...
  • Spredning av miljøgifter fra tetteflater i Trondheim 

   Hauan, G.; Ottesen, R. T.; Stokkan, T.; Stoeckert, K.; Nordløkken, M.; Knapstad, H.; Johnsen, C. C.; Ilestad, I.; Herman, S.; Bjervamoen, S. G.; Bjørk, T. B.; Elgen, M.; Gaut, S. (NGU-Rapport (2006.024), Report, 2006)
   (Forkortet)\r71 sandfangprøver fra 53 ulike lokaliteter er analysert for 33 metaller, blant annet arsen, bly, kadmium, krom, kobber, kvikksølv, nikkel, sink og tinn. I tillegg er prøvenes innhold av total organisk karbon ...
  • Utlekkingspotensiale av noritt fra Ballangen. 

   Andersson, M.; Ottesen, R. T.; Nissen, A. (NGU-Rapport (2004.033), Report, 2004)
   NGU har på oppdrag fra Ballangen Aggregates AS gjort en undersøkelse av fem bergartsprøver fra et norittbrudd i Ballangen for å beskrive mineralogi, kjemi og mulig utlekkingspotensial av metaller. Prøvene representerer en ...
  • Årsrapport Geokjemisk avdeling 1983. 

   Bølviken, Bjørn; Bersvendsen, J.; Sæther, B.; Ottesen, R. T.; Faye, G. Chr. (NGU-Rapport (84.025), Report, 1984)
   Rapporten inneholder 1) en oppsummering av virksomheten 1983 og 2) planer frem over under overskriftene - Formål og organisasjon - Seksjon for kjemiske analyser - Seksjon for geokjemi - Seksjon for data- og systemtjenester ...