• Effekt på havbotnen av skjelsanduttak i utvalte konsesjonområde i Hordaland 

   Bøe, Reidulv; Ottesen, Dag; Plassen, Liv; Longva, Oddvar; Bellec, Valerie (NGU-Rapport (2016.044), Report, 2016)
   I 2015 og 2016 blei det gjennomført tokt til Øygarden og Fjell kommunar for å kartlegge utvalde konsesjonsområde for skjelsandopptak, kvar det har blitt tatt opp skjelsand, og korleis dette har påverka botnen. Data vart ...
  • Forurensningsstatus i sjøbunnssedimenter i Astafjordområdet/Sør-Troms 

   Lepland, Aivo; Jensen, Henning K.B.; Plassen, Liv; Longva, Oddvar (NGU-Rapport (2012.002), Report, 2012)
   Rapporten presenterer resultater av miljøundersøkelsen som ble gjennomført i samarbeid mellom NGU og Astafjordprosjektet fase III. Sedimentkjerner for undersøkelsen ble tatt fra 27 prøvestasjoner spredt over hele ...
  • Geologi og bunnforhold i Andfjorden og Stjernsundet/Sørøysundet 

   Plassen, Liv; Bøe, Reidulv; Lepland, Aave (NGU-Rapport (2009.027), Report, 2009)
   I perioder med dårlig vær har MAREANOs kartlegging av bunnforhold, fauna, naturtyper og forurensing måttet foregå i beskyttede fjorder langs kysten. To av fjordområdene som er undersøkt ved hjelp av video og prøvetaking ...
  • Kartlegging av Saltstraumen marine verneområde 

   Plassen, Liv; Longva, Oddvar; Lepland, Aave; Van Son, Thijs Christiaan (NGU-Rapport (2015.057), Report, 2015)
   Saltstraumen i Nordland er definert som verdens sterkeste tidevannsstrøm, og er derfor vurdert som et unikt kystareal med høy verneverdi. Med bakgrunn i etablering av Saltstraumen marine verneområde har Fylkesmannen i ...
  • Marine grunnkart i Sør-Troms. Rapport om biotopmodellering 

   Dolan, Margaret F.J.; Arvesen, Børge; Longva, Oddvar; Michelsen, Helena; Rasmussen, Tone; Selboskar, Odd Harald; Lepland, Aave; Plassen, Liv; Elvenes, Sigrid (NGU-Rapport (2012.070), Report, 2012)
   Denne rapporten oppsummerer arbeidet med framstilling av et kart over marine biotoper i Sør-Troms. Med biotopkartet er det nå utarbeidet 8 forskjellige marine grunnkart i Astafjordprosjektet fase II og III (www.astafjord ...
  • Miljøgeokjemiske data og dateringsanalyser fra Norskehavet og Tidligere Omstridt Område (TOO) - MAREANO 

   Thorsnes, Terje; Jensen, Henning K.B.; Finne, Tor Erik; Plassen, Liv (NGU-Rapport (2014.025), Report, 2014)
   På MAREANO-toktene med forskningsfartøyene G.O. Sars og Johan Hjort i 2013 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på prøvetakingsstasjoner i Norskehavet (19 stasjoner) og i det Tidligere Omstridt Område (TOO) ...