• Feltrapport: Kvernsteinsbrudd på Nord-Talge i Finnøy kommune, Rogaland 

      Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Heldal, Tom (NGU-Rapport (2012.020), Report, 2015)
      Kvernsteinsbruddet på Nord-Talgje dekker til sammen et område på 20 600 m2. Bruddet er naturlig delt inn i fem felt merket fra A til E på grunn av topografiske forhold og ulike kulturminner og teknikker. I bruddet er det ...