• 3D-modellering og visualisering av karbonatforekomsten ved Breivoll, Rolla 

   Henderson, I.H.C.; Korneliussen, A.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2018.013), Report, 2018)
   Basert på geologisk overflatekartlegging og borehulls data fra Kaspersen (2015) er det konstruert en 3D-modell av de viktigste karbonat-sonene ved Breivoll i Rolla-forekomsten. Totalt er det lagt inn 19 borehull i 3D MOVE ...
  • 3D-modellering og visualisering av Nestbylia karbonatforekomst, Saltdal kommune 

   Henderson, I.H.C.; Korneliussen, A.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2019.032), Report, 2019)
   Basert på geologisk overflatekartlegging utført i denne studien og kjemiske analysedata fra Korneliussen m.fl. (2019) er det konstruert en 3D-modell i programvaren 3D MOVE av karbonatsonene ved Nestbylia i Saltdal kommune. ...
  • Characterisation of garnet, Engebøfjellet rutile deposit 

   Korneliussen, A.; Raaness, A.; Gautneb, H. (NGU-Rapport (2008.082), Report, 2008)
   This report provides documentation of the Engebøfjellet eclogite and of the characteristics of garnet within it, including quantitative data on the chemical composition of the garnet, the amounts of garnet present and its ...
  • Chemical and mineralogical characterisation of carbonate deposits in Norway 

   Korneliussen, A.; Gautneb, H.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2013.055), Report, 2014)
   Norway's carbonate mining is significant, with 11 calcite carbonate and 3 dolomite mines in production. A large portion of the production provides raw materials for a variety of domestic downstream industries; altogether ...
  • Evaluering av framtidig behov og tilgang på industrimineraler og metaller i Budkerud, Telemark og Vestfold 

   Raaness, A.; Bjerkgård, T.; Korneliussen, A.; Ihlen, P.; Wanvik, J. E.; Sandstad, J. S.; Gautneb, H. (NGU-Rapport (2009.009), Report, 2009)
   Rapporten gir en evaluering av ressurspotensialet for industrimineraler og metaller i Buskerud, Telemark og Vestfold.\rTil sammen er 45 industrimineraler og 46 metaller og halvmetaller evaluert, sammen med utvalgte provinser ...
  • Evaluering av framtidig behov og tilgang på naturstein i Buskerud, Telemark og Vestfold 

   Heldal, T.; Raaness, A.; Bjerkgård, T. (NGU-Rapport (2009.008), Report, 2009)
   Forekomster av naturstein i Buskerud, Telemark og Vestfold er undersøkt og vurdert i forhold til forekomstenes viktighet i lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng på oppdrag av regiongeologen.\rLarvikittforekomstene ...
  • Forekomster av kalsiumkarbonat i Breivollområdet på Rolla 

   Korneliussen, A.; Gautneb, H.; Schaller, A.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2011.041), Report, 2011)
   Store deler av de østlige og sentrale deler av Rolla består av en vekslende serie med karbonater og glimmerskifer\/gneis, og hvor visse nivå i karbonatserien inneholder kalkspatmarmor som kan tenkes å være egnet for ...
  • Forekomster av kalsiumkarbonat i Evenesområdet 

   Schaller, A.; Gautneb, H.; Korneliussen, A.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2011.040), Report, 2011)
   Evenesområdet og deler av Ballangen inneholder forekomster av kalsiumkarbonat som kan tenkes å kunne bli attraktive som råvare for produksjon av høyverdige karbonatprodukter. Viktige faktorer i denne sammenheng er lavt ...
  • Kalkspatmarmor i Evenesmarka og Nestbylia, Evenes og Saltdal, Nordland 

   Korneliussen, A.; Viken, G.; Lynum, R.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2018.023), Report, 2019)
   Nordland har gode naturgitte forutsetninger for karbonatforekomster. En rekke gruver er i drift, med ulike produktkvaliteter og anvendelser. Ut fra de geologiske forutsetningene er potensialet for videre utvikling ...
  • Karbonater i Trøndelag 

   Raaness, A.; Korneliussen, A. (NGU-Rapport (2022.001), Report, 2022)
   Kalkstein og kalkspatmarmor utgjør en stor del av industrimineralproduksjonen i Norge, 7 av de 24 forekomstene som er i drift ligger i Trøndelag. Kalksteinene og kalkspatmarmoren varierer stort i kvalitet og egenskaper, ...
  • Melkfjell kvartsittforekomst - feltundersøkelser høsten 2008 

   Wanvik, J. E.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2009.025), Report, 2009)
   I samarbeid med firma Sivilingeniør Trond Refseth AS har NGU gjennomført undersøkelse av en kvartsittforekomst ved Melkfjelltjønnan sør for Kallvatnet i Rana kommune. Undersøkelsene omfattet geologisk kartlegging og ...
  • Mineralressurser i Møre og Romsdal Fylke - kunnskapsgrunnlag 

   Aasly, K. A.; Raaness, A.; Korneliussen, A.; Nazuti, A.; Gautneb, H.; Solberg, J. K.; Sandstad, J.S.; Brönner, M.; Arntsen, M. L.; Olesen, O.; Dahl, R.; Solbakk, T.; Hibelot, T.; Angvik, T. L.; Heldal, T.; Finne, T. E.; Slagstad, T.; Schiellerup, H. (NGU-Rapport (2021.020), Report, 2021)
   NGU har på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidet denne rapporten som gir et kunnskapsgrunnlagfor mineralressurser samt anbefaling for videre arbeid i fylket. Kunnskapsgrunnlaget er basert på NGU sin informasjonom ...
  • Mineralressurser i Vestland fylke 

   Korneliussen, A.; Brönner, M.; Heldal, T.; Gautneb, H.; Nilsson, L.P.; Raaness, A.; Sandstad, J.S.; Schiellerup, H.; Wanvik, J.E. (NGU-Rapport (2020.027), Report, 2020)
   I forbindelse med opprettelsen av Mineralråd Vestland ble NGU i mars 2020 bedt om å gjennomføre en mulighetsstudie for fremtidige næringsmuligheter knyttet til mineralressurser i Vestland fylke. Studien rapporteres her i ...
  • Nasjonale oversiktskart for geologiske grunnundersøkelser for deponering av radioaktivt avfall 

   Brönner, M.; Nordgulen, Ø.; Böhme, M.; van Boeckel, M.; Dagestad, A; Erichsen, E.; Gellein, J.; Gunleiksrud, I.; Høgaas, F.; Noël, F.; Olesen, O.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2022.025), Report, 2022)
   Institutt for energiteknikk (IFE) har i samarbeid med norsk industri planlagt, bygd og drevet fireforskningsreaktorer, en i Halden, og tre på Kjeller ved Lillestrøm. I forbindelse med nedbyggingen av densiste reaktoren ...
  • Nestbylia kalkspatmarmorforekomst, Saltdal, Nordland 

   Gellein, J.; Raaness, A.; Viken, G.; Korneliussen, A.; Lynum, R.; Henderson, I. (NGU-Rapport (2019.033), Report, 2019)
   Nordland har gode naturgitte forutsetninger for karbonatforekomster. En rekke gruver er i drift, med ulike produktkvaliteter og anvendelser. Ut fra de geologiske forutsetningene er potensialet for videre utvikling ...