Now showing items 1-20 of 311

  • Alternative vannkilder langs Lierelven jordvanningstunnel. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-79081-I), Report, 1979)
   Anbefalinger om dypbrønnsboringer og bruk av naturlige kilder til erstatnings- vann for skadete brønner i forbindelse med tunneldrift.
  • Alvdal vannverk, forslag til soneinndeling 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (95.110), Report, 1995)
   Basert på prøvepumpingsresultater, hydrauliske beregninger og geologiske betraktninger sammen med feltbefaring, er sikringssonene fra 0 - 3 anbefalt og angitt i rapporten.
  • An integrated study of a Precambrian granite aquifer, Hvaler, Southeastern Norway 

   Banks, David; Skarphagen, Helge; Rohr-Torp, Erik (NGU Bulletin (422), Journal article, 1992)
   The Geological Survey of Norway (NGU) is performing an integrated study of the groundwater resources of the Precambrian Iddefjord Granite of Hvaler municipality in southeastern Norway. Linear fracture zones are identifiable ...
  • Anvisning av boreplass til bolig. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (85.167), Report, 1985)
   Boreplass for bolig er tatt ut i middelskornet nordmarkitt.
  • Anvisning av boreplass til gårdsbruk 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (85.135), Report, 1985)
   Boreplass er tatt ut i kalkstein (et. 7), gjennomsatt av NNE-strykende diabasgang.
  • Anvisning av boreplass, Gran 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-83043), Report, 1983)
   Boreplass tatt ut for hytte i morenedekket lende.
  • Anvisning av boreplasser, Gåsøya. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-81070), Report, 1981)
   Fem boreplasser ble tatt ut for enkeltvannforsyninger. Det anbefales å lage fellesvannverk for Gåsøya basert på eksisterende borebrønner.
  • Anvisning av boreplasser, Hedalen 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-82046), Report, 1982)
   Anvisning av tre borelokaliteter i Flågranitt, Hedalen. Ved ett av stedene er det mislykket boring til 130 m.
  • Anvisning av borested etter brønnskade, Hvalstad. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-80017), Report, 1980)
   Anvisning av borested for vannforsyning til bolig etter drenering av bore- brønn mot tunnel.
  • Anvisning av ny boreplass etter brønnskade, Eggedal. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (86.134), Report, 1986)
   Eksisterende borebrønn er forurenset av parafin. Ny boreplass er tatt ut. Mulighetene for å få tilstrekkelig vann anses som gode, men det er fortsatt en viss forurensningsfare.
  • Anvisning av ny boreplass, Frydenhaug Camping. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-83037), Report, 1983)
   Erstatningssak, pumpe satt fast i eksisterende borebrønn. Ny borebrønn ga ikke vann. Anbefalt skyting i ny borebrønn ved vanninnslag, eventuelt bore ny brønn. To alternative boreplasser tatt ut.
  • Anvisning av ny boreplass, Gamme 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-83044), Report, 1983)
   Anvisning av ny boreplass til erstatning for periodevis forurenset borebrønn.
  • Borebrønn med salt vann, Harestua. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (90.064), Report, 1990)
   Borebrønn over marin grense gir salt vann. Saltet kan skyldes nærliggende blyverk. Det anbefales å tette igjen nedre del av hullet med bentonitt. Går ikke dette, må det bores nytt hull. Boreplass er tatt ut.
  • Brønnskade i forbindelse med tunnel for Lierelven Jordvanning A/L. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-79081), Report, 1979)
   Vurdering av brønnskade i forbindelse med tunneldrift. Anbefalinger for erstatningsvannforsyninger.
  • Brønnskade på Haraholmen, Oslofjorden. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (91.184), Report, 1991)
   I forbindelse med brønnboring hvor man fikk salt vann i hullet, ble det registrert salt smak i annen borebrønn 100 m unna. Det antas å være andre grunner til saltsmaken enn den nye borebrønnen, men for sikkerhets skyld ...
  • Brønnskader/anbefalte tiltak, Lierelven jordvanningstunnel. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-80042 II), Report, 1980)
   En rekke vannkilder for enkelthus\/gårdsbruk er tørrlagt langs Lierelven jordvanningstunnel. Det søkes i rapporten å finne varige løsninger for erstatnings- grunnvannsforsyninger til de skadelidte, enten ved bruk av naturlige ...
  • Brønnskadesak hos Rolf Runde, Runde. Nye momenter opplyst av Rolf Runde. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-82021), Report, 1982)
   Revurdering av brønnskadesak som følge av nye opplysninger.
  • Detaljplassering av borepunkter, Norefjell 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (86.132), Report, 1986)
   Rapport 86.059 ble skrevet etter befaring på snedekket mark. Derfor ble ny befaring foretatt for nøyaktig å plassere borepunktene. Forøvrig anbefales løsmassene ved Noresund benyttet til grunnvannsforsyning for alle de ...
  • Foreløpig rapport vedrørende undersøkelser for uttak av grunnvann, Oppegårdstjern. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-76343), Report, 1977)
   Beskrivelse av foreløpige forundersøkelser for mulig grunnvannsanlegg, Oppegårdstjern. Det generelle bildet viser vannførende grus under 10-12 m leire.
  • Forslag til undersøkelser for opprusting og klausulering av kommunale grunnvannsanlegg i Lom 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (96.093), Report, 1996)
   Rapporten gir forslag til hydrogeologiske undersøkelser for opprusting og klausulering av grunnvannsanleggene på Fossbergom, Leirmo, Galdesand, Hamrom og Garmo. Rapporten skisserer også fremdrift og økonomi for undersøkelsene. ...