• Forslag til tilstandsklasser for jord 

      Ottesen, Rolf Tore; Alexander, Jan; Joranger, Tore; Rytter, Eilif; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2007.019), Report, 2007)
      Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt og Oslo kommune utarbeidet et forslag til tilstandsklasser for jord for stoffene arsen, bly, kadmium, kvikksølv, kobber, sink, krom3+, krom6+, ...