• An introduction to hydrogeological and geochemical models and modelling 

   Segar, David; Sæther, Ola Magne; Basberg, Leif (NGU-Rapport (97.117), Report, 1997)
   This report presents an overview of programs that can be used for analytical and numerical hydrogeological modelling. The overview is not intended to be a complete list but an attempt has been made to include many of the ...
  • Bromerte flammehemmere og ftalater i byjord fra indre Oslo 

   Sæther, Ola Magne; Haugland, Toril; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2006.027), Report, 2006)
   Bromerte flammehemmere (BFH) og ftalater påvises over deteksjonsgrensenivå i 40% av jordprøver samlet inn fra 20 barnehager i Oslo. For polybromerte difenyletere (PBDE) ligger nivået i en del av prøvene over tidligere ...
  • Geokjemiske undersøkelser i Nord-Trøndelag nøytronaktiveringsanalyse på bekkesedimenter 

   Sæther, Ola Magne (NGU-Rapport (88.108), Report, 1988)
   Et tiprosentlig utvalg på 544 bekkesedimentprøver av en samling på 6664 prøver fra Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er analysert på33 grunnstoffer ved nøytronaktivering. Den geografiske fordeling av de 33 grunnstoffene er ...
  • Hydrogeologisk Forskning og Undervisning 2015-2020. Sluttrapport 

   Gundersen, Pål; De Beer, Hans; Sæther, Ola Magne; Tuttle, Kevin John; French, Helen Kristine; Aagaard, Per (NGU-Rapport (2016.008), Report, 2016)
   Åtte samarbeidende institusjoner har gjennomgått status og utfordringer for det norkse hydrogeologifaget under prosjektet \"Hydrogeologisk forskning og undervisning 2015-2020\". Det har vært delfinansiert av Forskningsrådet ...
  • InterCity-prosjektet, Østfoldbanen Fredrikstad - Sarpsborg. Faglig rådgivning rundt geologiske forhold i Fredrikstad 

   Venvik, Guri; Dagestad, Atle; Sæther, Ola Magne; Bredal, Marie; Solberg, Inger-Lise; Pettersen, Eirik (NGU-Rapport (2019.028), Report, 2019)
   NGU har på oppdrag fra Statens vegvesen og Bane Nor bidratt med faglig rådgivning i kartlegging av omfang og årsak til setningsutvikling i Fredrikstad sentrum, med spesielt fokus på området rundt Glemmen og Rolvsøyveien. ...
  • Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) - Fortid og framtid etter 39 års drift 

   Seither, Anna; Sæther, Ola Magne; Jæger, Øystein; Gundersen, Pål (NGU-Rapport (2016.039), Report, 2017)
   Arbeidet med Landsomfattende mark- og grunnvannsnett, LGN, har siden oppstarten i 1977 vært et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Grunnvannsforekomster ...
  • Landsomfattende mark- og grunnvannsnett - årsrapport for 2017 og 2018 

   Jæger, Øystein; Sæther, Ola Magne; Seither, Anna; Gundersen, Pål (NGU-Rapport (2019.030), Report, 2019)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) overvåket norsk grunnvann i fjell og Iøsmasser siden 1970-tallet gjennom prosjektet Landsomfattende mark- og grunnvannsnett ...
  • Transport av metallforurenset grunnvann i gruveområdet på Løkken, Sør-Trøndelag 

   Forsgård, Maria; Viola, Giulio; Gundersen, Pål; Seither, Anna; Dalsegg, Einar; Sæther, Ola Magne; Storrø, Gaute; Gjørva, Marit Bakken; Fredin, Ola (NGU-Rapport (2015.041), Report, 2015)
   Transport av forurenset grunnvann gjennom undergrunnen på Løkken har trolig hatt stor betydning for virkningsgraden av de forurensningsbegrensende tiltak som tidligere har vært gjennomført i Løkkenområdet. Denne rapporten ...
  • Tungmetallinnhold i blåsesand og vann fra tunnell - Svean Kraftstasjon Klæbu 

   Sæther, Ola Magne (NGU-Rapport (2001.077), Report, 2001)
   Fortrolig til 31.12.2002. Norges geologiske undersøkelse (NGU) mottok 15.juni 2001 en anmodning fra Trondheim Politikammer om å analysere 5 prøver med hensyn på innhold av potensielt miljøgiftige tungmetaller og å få en ...