• Blokkleting i Sad'gejåkk, Bæivasgied'di, Karasjok. 

   Sørdal, Torbjørn; Often, Morten (NGU-Rapport (86.007), Report, 1986)
   Det er gjort blokkleting i et område ved Sad'gejåk. Formålet var å finne blokker av lokal karakter med tilknytning til de påviste magnetiske og elektromagnetiske anomalier i området. 2 av i alt 17 analyserte prøver viser ...
  • Blokkleting som oppfølging av geofysiske anomalier; Bæivasgied'di, Karasjok. 

   Sørdal, Torbjørn; Often, Morten (NGU-Rapport (85.205), Report, 1985)
   Det er gjort blokkleting som oppfølging av geofysiske indikasjoner i et bakke- og helikoptermålt område på kartblad Bæivasgied'di 2033-3. Prøver fra ialt 54 lokaliteter, hvorav 5 fra blotning, ble innsamlet og analysert ...
  • Dolomite marble potential in the Ofotenfjord area 

   Melezhik, Victor; Øvereng, Odd; Sørdal, Torbjørn (NGU-Rapport (97.184), Report, 1998)
   This report will show the results obtained within the co-operative project concerning the dolomite marble potential in the Ofotensjord area. The main objectives were to find dolostones which may be used in the industry as ...
  • Geokjemiske bekkesedimentundersøkelser Altaelv - Lakselv. 

   Sørdal, Torbjørn (NGU-Rapport (85.017), Report, 1985)
   Som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Finnmarksvidda er det reanalysert prøver innsamlet i 1970 (oppdrag 968). For å redusere prøveantallet 3861) er prøver fra samme dreneringssystem slått sammen til en ...
  • Geokjemiske undersøkelser av bergarter tilknyttet fjellkjederanden på kartblad Mållejus, Troms og Finnmark 

   Sørdal, Torbjørn (NGU-Rapport (85.122), Report, 1985)
   Det er gjort bekkesediment- og bekkemoseundersøkelser av området med bergarter tilknyttet fjellkjederanden på kartblad Mållejus 1833 IV.
  • Geologiske bakgrunnsdata for kartlegging av radonfare i Norge 

   Ganerød, Guri V.; Sørdal, Torbjørn; Rønning, Jan S.; Lindahl, Ingvar; Lauritsen, Torleif; Frengstad, Bjørn; Elvebakk, Harald; Baranwal, Vikas (NGU-Rapport (2012.067), Report, 2013)
   I denne rapporten gis det en oversikt over data som NGU har tilgjengelig enten som kart eller som data i databaser, og som kan ha betydning for å vurdere risikoen for radon i Norge. Deriverte produkter som alunskiferkart ...
  • Grunnvarmekartlegging i Asker og Bærum 

   Ramstad, Randi K.; Sørdal, Torbjørn; Solli, Arne; Midttømme, Kirsti; Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2004.013), Report, 2004)
   Geologien i området er avgjørende for om bruk av grunnvarme med energibrønn i fjell vil være et økonomisk lønnsomt alternativ. Tykke leir eller sandlag over fjell vil øke borekostnadene og berggrunnens egenskaper vil ...
  • Kalksteinsundersøkelser på Aldra og ved Aldersundet, Lurøy kommune, Nordland. 

   Lindahl, Ingvar; Sørdal, Torbjørn (NGU-Rapport (98.134), Report, 1998)
   I området ved Aldersundet opptrer linser av kadonske bergarter omgitt av prekambriske granitter og gneiser. De kaledonske bergartene består av kalkholdige skifre, glimmerskifre og mer eller mindre rene kalker. Kalksteinen ...
  • Kartlegging og prøvetaking av kalk- og dolomittmarmor i området Stormyrbassenget, Hemnes kommune, Nordland. 

   Lindahl, Ingvar; Sørdal, Torbjørn (NGU-Rapport (99.093), Report, 1999)
   (Forkortet) Det er gjort en undersøkelse i området Stormyrbassenget og nordover til Sørfjorden i Hemnes kommune. Hensikten er å vurdere om karbonatene i dette området har en slik kvalitet at de kan utnyttes økonomisk. Den ...
  • Kvalitet av borebrønner i fjell - videoinspeksjon av brønnutforming 

   Sivertsvik, Frank; Sørdal, Torbjørn; Storrø, Gaute; Gaut, Sylvi; Gundersen, Pål; Berg, Tomm (NGU-Rapport (2006.031), Report, 2006)
   Forkortet:\r-Totalt er 270 brønnlokaliteter besøkt, hvorav 213 brønner er filmet med videokamera. Filming i de resterende 57 brønnene var ikke mulig hovedsakelig med bakgrunn i tekniske forhold i brønnene.\r-Status for ...
  • Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 2006 

   Jæger, Øystein; Sørdal, Torbjørn; Frengstad, Bjørn (NGU-Rapport (2007.018), Report, 2007)
   Forkortet:\rÅrsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) i 2006. To store prøvetakingsrunder i Sør-Norge og en prøvetakingsrunde ...
  • Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen, Gjerdrum kommune, Akershus 

   Christensen, G.; Qvale, H.; Lindahl, Ingvar; Sørdal, Torbjørn (NGU-Rapport (89.111), Report, 1989)
   Rapporten gir en generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gammastråling ...
  • Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen, Tysfjord kommune, Nordland 

   Lindahl, Ingvar; Sørdal, Torbjørn (NGU-Rapport (91.055), Report, 1991)
   Rapporten gir en generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø, og det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig ...
  • Måling av naturlig radioaktivitet fra berggrunnen, Rogaland fylke 

   Lindahl, Ingvar; Sørdal, Torbjørn (NGU-Rapport (92.288), Report, 1992)
   Rapporten gir en generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gamma- ...
  • Måling av naturlig radioaktivitet i boligfelt Ytre Hafstad, Førde, Sogn og Fjordane. 

   Sørdal, Torbjørn; Lindahl, Ingvar (NGU-Rapport (91.251), Report, 1991)
   Det er gjort måling av naturlig radioaktivitet (gammastråling) i Ytre Hafstad boligfelt. På hvert målepunkt er det målt med totalstråleinstrument (Saphymo SRAT) og gammaspektrometer (Geometrics GRS 410). Radioaktive mineraler ...
  • Registrering av naturlig radioaktivitet fra løsmasser og berggrunn, Bardu kommune, Troms 

   Lindahl, Ingvar; Bargel, Terje; Sørdal, Torbjørn (NGU-Rapport (94.087), Report, 1995)
   Rapporten gir generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan dette måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGU's målinger av naturlig gammastråling ...
  • Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Nordland. Sluttrapport. 

   Wolden, Knut; Bargel, Terje; Olsen, Lars; Ottesen, Rolf Tore; Ryghaug, Per; Rønning, Jan Steinar; Sandstad, Jan Sverre; Solli, Arne; Sørdal, Torbjørn; Torstensen, Ola; Gellein, Jomar; Heldal, Tom; Ihlen, Peter; Klemetsrud, Tidemann; Lindahl, Ingvar; Longva, Oddvar; Olesen, Odleiv (NGU-Rapport (2000.030), Report, 2000)
   (Forkortet) Det samordnede geologiske unders(Forkortet) Det samordnede geologiske undersøkelsesprogrammet for Nordland, eller Nordlansprogrammet (1992-1999) har vært et samarbeid mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) ...
  • Undersøkelse av svart diabas, gabbro og monzonitt til naturstein og pukk i Hamarøy, Steigen, Hadsel, Vågan og Lødingen kommuner 

   Lindahl, Ingvar; Sørdal, Torbjørn (NGU-Rapport (99.094), Report, 1999)
   Det er gjort undersøkelser av naturstein (svart diabas) og pukk vesentlig i området ved Skutvik i Hamarøy kommune. Andre kommuner det er gjort befaringer i er Steigen, Hadsel, Vågan og Lødingen. Det er samlet inn prøver ...
  • Vurdering av radonrisiko i Hornnes tomteområde, Førde, Sogn og Fjordane. 

   Lindahl, Ingvar; Sørdal, Torbjørn; Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (95.143), Report, 1995)
   Det er gjort målinger av naturlig radioaktivitet (gammastråling) i Hornnes tomteområde. På hvert målepunkt er det målt med totalstråleinstrument (Saphymo SRAT) og gammaspektrometer (Exploration GR-256 Gamma Ray Spectrometer) ...
  • Vurdering av steinkvaliteten for Lødingen Steinindustri A/S i brudd på Annfinnslett, Vestbygda, Lødingen kommune, Nordland 

   Sørdal, Torbjørn; Lindahl, Ingvar (NGU-Rapport (97.195), Report, 1997)
   Det er gjort en innledende undersøkelse av forekomsten til Lødingen Stein- industri A\/S på Klemningen ved Annfinnslett. Arbeidene består i etablering av et stikningsnett over forekomsten som er permanent merket. Forekomsten ...