• An integrated study of a Precambrian granite aquifer, Hvaler, Southeastern Norway 

   Banks, David; Skarphagen, Helge; Rohr-Torp, Erik (NGU Bulletin (422), Journal article, 1992)
   The Geological Survey of Norway (NGU) is performing an integrated study of the groundwater resources of the Precambrian Iddefjord Granite of Hvaler municipality in southeastern Norway. Linear fracture zones are identifiable ...
  • Borehullsinspeksjon med Optisk Televiewer, Sollihøgda Vannverk, Bærum kommune, Akershus 

   Elvebakk, Harald; Skarphagen, Helge (NGU-Rapport (2000.137), Report, 2000)
   NGU har gjort borehullsinspeksjon med Optisk Televiewer i en grunnvannsbrønn ved Sollihøgda Vannverk i Bærum kommune. Vannverket har i perioder hatt problemer med sandkjøring og høyt kimtall. Hensikten med inspeksjonen var ...
  • Bruk av grunnvarme ved sentralsykehuset i Lørenskog - testboring, systemløsning og økonomiske beregninger. 

   Midttømme, Kirsti; Elvebakk, Harald; Skarphagen, Helge (NGU-Rapport (2000.091), Report, 2000)
   Geologiske undersøkelser samt energi og økonomiske beregninger viser at et borehullbasert energilager kombinert med varmepumper er et svært gunstig energialternativ for det planlagte sentralsykehuset ved Lørenskog. En ...
  • Geologisk utredning av grunnvarmeanlegg på Hovdejordet, Bodø boligbyggerlag, Bodø 

   Elvebakk, Harald; Skarphagen, Helge; Midttømme, Kirsti (NGU-Rapport (2002.061), Report, 2002)
   NGU har utredet mulighetene for å finne egnet varmekilde for varmepumpebasert oppvarming av Bodø boligbyggerlags nybygg på Hovdejordet sentralt i Bodø. Det ble funnet at energiuttak fra fast fjell var mulig. En 170 m dyp ...
  • Grunnvann i Bø kommune 

   Morland, Geir; Skarphagen, Helge (NGU-Rapport (92.035), Report, 1992)
   Bø kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på over- siktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert tre steder hvor muligheter for grunnvannsforsyn- ing ønskes ...
  • Grunnvann i Flakstad kommune 

   Morland, Geir; Skarphagen, Helge (NGU-Rapport (92.032), Report, 1992)
   Flakstad kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på befaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert fire steder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes ...
  • Grunnvann i Hadsel kommune 

   Morland, Geir; Skarphagen, Helge (NGU-Rapport (92.034), Report, 1992)
   Hadsel kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert fire steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ...
  • Grunnvann i Hamarøy kommune 

   Morland, Geir; Skarphagen, Helge (NGU-Rapport (92.026), Report, 1992)
   Hamarøy kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert tre steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ...
  • Grunnvann i Steigen kommune 

   Morland, Geir; Skarphagen, Helge (NGU-Rapport (92.025), Report, 1992)
   Steigen kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert to steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes ...
  • Grunnvann i Vågan kommune 

   Morland, Geir; Skarphagen, Helge (NGU-Rapport (92.033), Report, 1992)
   Vågan kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på over- siktsbefaringer og gjennpomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert tre steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ...
  • Grunnvannsanlegg Kilemoen. Vedrørende undersøkelsesboringer i forbindelse med plassering av infiltrasjonsbrønner ved Tjorputten. 

   Skarphagen, Helge (NGU-Rapport (O-82055), Report, 1982)
   Prøveboringer for å dimensjonere infiltrasjonsbrønner.Del II: Tilleggsrapport fra november 1982: Undersøkelsesboring i forbindelse med plassering av infiltrasjonsbrønn ved Tjorputten.
  • Grunnvannskvalitet i borebrønner i fjell fra område nær Oslo og Bergen 

   Morland, Geir; Skarphagen, Helge; Reimann, Clemens; Strand, Terje; Siewers, Ulrich; Hall, Gwendy E.M.; Bjorvatn, Kjell (NGU-Rapport (95.161), Report, 1995)
   Dette prosjektet har vist at det er mulig å påvise helse- og prospekterings- messig interessante sporelementer i borebrønner i fjell på relativt enkelt vis. De store geografiske variasjonene i elementinnhold følger i ...
  • Grunnvannsundersøkelse ved Furestøyl i Brokke, Valle kommune 

   Skarphagen, Helge (NGU-Rapport (97.138), Report, 1997)
   Det er ønsket fra kommunen å få påvist den best egnete lokaliteten for vann- forsyning til et fremtidig utbyggingsområde for fritidseiendommer. Det ble boret opp 4 lokaliteter på grunnlag av georadarprofiler (NGU Rapport ...
  • Grunnvannsundersøkelser for energiuttak fra løsmassebrønner ved Vefsn sykehus, psykiatrisk avdeling 

   Hilmo, Bernt Olav; Skarphagen, Helge (NGU-Rapport (2001.098), Report, 2001)
   Norges geologisk undersøkelse har på oppdrag fra Intekno as utført en grunn- vannsundersøkelse ved Vefsn sykehus, psykiatrisk avdeling for vurdering av muligheter for grunnvarmeuttak fra energibrønner i løsmasser. Oppdragsgiver ...
  • Grunnvarme fra fast fjell - økt energiuttak ved hydraulisk trykking av borebrønner 

   Ramstad, Randi Kalskin; Skarphagen, Helge; Hilmo, Bernt Olav (NGU-Rapport (2005.010), Report, 2005)
   (Forkortet) Nytt utstyr for hydraulisk trykking, en dobbeltmansjett av tye FrakPak - AIP410-550, er utviklet av Brønnteknologiutvikling AS. Utstyret er testet i laboratoriet og i felt ved Lade i Trondheim. Ved bygging av ...
  • Hvaler-prosjekt: Grunnvann i fast fjell. Boring og kapasitetstesting av fire hull, ved Pulservik, Kirkøy 

   Banks, David; Rohr-Torp, Erik; Skarphagen, Helge; Lauritsen, Torleif (NGU-Rapport (91.215), Report, 1991)
   En 4-km lang undersjøisk veitunnel er nylig drevet i Hvaler kommune. Under driften ble det oppdaget at de geofysiske og topografisk mest fremstående sprekkesoner som ble krysset av tunnelen var av veldig lav transmissivitet. ...
  • Kartlegging av energipotensialet i berggrunnen på kartblad Bekkestua, Bærum kommune: Varmeledningsevnen til bergarter 

   Nissen, August; Skarphagen, Helge; Hilmo, Bernt Olav; Midttømme, Kirsti (NGU-Rapport (2000.036), Report, 2000)
   Det er utviklet et apparat for måling av varmeledningsevnen til bergartsprøver. Målinger på bergartsprøver fra Akershus viser en variasjon i varmeledningsevnen mellom 2,1 og 3,7 W\/ m.K. Sandsteiner, gneiser og basalter ...
  • Konsentrasjoner av radioaktive grunnstoffer (U, Th, Rn) i grunnvann fra fast fjell i Norge 

   Skarphagen, Helge; Røyset, Oddvar; Banks, David; Strand, Terje (NGU-Rapport (93.121), Report, 1993)
   Sammnedrag også på engelsk. 28 grunnvannsprøver fra borehull i fast fjell i tre norske berggrunnsprovinser er analysert for 222-radon, uran og thorium, samt en rekke hoved- og spor- elementer. Medianverdier var på 290 ...
  • Lundersæter vannverk 

   Skarphagen, Helge; Klemetsrud, Tidemann; Segar, David (NGU-Rapport (97.104), Report, 1997)
   Rapporten skal benyttes for å klausulere vannverket og beskrive prøvepumpingen som ble utført i mars 1997.
  • Måling av radon i råvann ved større grunnvannsverk i Norge 

   Skarphagen, Helge; Morland, Geir; Strand, Terje (Staten strålevern); Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (96.080), Report, 1996)
   I slutten av uke 15 1996 ble NGU Rapport 95.161 utgangspunkt for medieoppslag ang. radon i grunnvann. Medieforkuseringen toppet seg med innslag i både radio og tv fredag 12.april. Flere av medieoppslagene hadde en litt ...