• Groundwater transit times in a small coastal aquifer at Esebotn, Sogn og Fjordane, western Norway 

   Henriksen, Helge; Soldal, Oddmund; Rye, Noralf (NGU Bulletin (431), Journal article, 1996)
   A shallow alluvial aquifer in Esebotn, Sogn og Fjordane, Norway has been investigated from a hydrological standpoint in order to obtain estimates of groundwater transit times. Water levels, oxygen isotopes, water temperatures ...
  • Grunnvann i Agdenes kommune. 

   Grønlie, Arne; Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (91.125), Report, 1991)
   Agdenes kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingene bygger på befaring av de ulike områdene, samt en boring på Ytre Agdenes. For de prioriterte stedene er det funnet: Ytre Agdenes - mulig i fjell, Ingdal - god ...
  • Grunnvann i Åfjord kommune 

   Soldal, Oddmund; Grønlie, Arne (NGU-Rapport (91.115), Report, 1991)
   Åfjord kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingene bygger på erfaring i de ulike områdene, samt boringer ved Åfjord sentrum og i Stordalen. For de prioriterte stedene er det funnet: Åfjord sentrum - mulig i ...
  • Grunnvann i Fusa kommune 

   Henriksen, Helge; Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (92.123), Report, 1992)
   Fusa kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i områdene Lygre, Eide-Gjøn, Øvre Hålandsdal, Bergegrend, Nordtveit,og Holmefjord-Bogøy er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale ...
  • Grunnvann i Karmøy kommune 

   Soldal, Oddmund; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.103), Report, 1992)
   Karmøy kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten er det gitt en generell vurdering av grunnvannsmulighetene i kommunen. ...
  • Grunnvann i Kvam kommune 

   Henriksen, Helge; Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (92.124), Report, 1992)
   Kvam kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i om- rådene Fykse, Mundheim, Ytre Ålvik, Tørvikbygd, Kvamskogen og Steinsdalen er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og ...
  • Grunnvann i Osen kommune. 

   Grønlie, Arne; Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (91.129), Report, 1991)
   Osen kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Vuderingene bygger på befaring i de ulike områdene, samt en boring. For de prioriterte stedene er det funnet: Steinsdalen - mulig i løsmasser, Vingsand - mulig i fjell, Sætervik ...
  • Grunnvann i Rennebu kommune. 

   Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (91.121), Report, 1991)
   Rennebu kommune er ein B-kommune i GiN-prosjektet. Dei vurderingane som er gjort byggjar på studie av kart og tidlegare arbeid. For dei prioriterte stadane er konklusjonen: Ramlo\/kjønnan - mogeleg i lausmassar, Nerskogen ...
  • Grunnvann i Snillfjord kommune. 

   Grønlie, Arne; Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (91.116), Report, 1991)
   Snillfjord kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingene bygger på en befaring i de ulike områdene. For de prioriterte stedene er det funnet: Vennastrand - mulig i fjell, Vågan skole - mulig i løsmasser og fjell, ...
  • Grunnvann i Utsira kommune 

   Ragnhildstveit, Jomar; Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (92.116), Report, 1992)
   Utsira kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Rapporten inneholder en generell vurdering av grunnvannsmulighetene i kommunen. Kommunen har ikke ...
  • Grunnvassundersøkinger ved Dalegarden i Vaksdal kommune 

   Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (92.319), Report, 1992)
   NGU har utført grunnvassgeologiske undersøkingar ved Dalegarden i Vaksal kommune. Boringar, testpumping og vassanalysar viser eit veleigna område for plassering av brønnar for langs tid prøvepumping. Nydanning av grunnvatn ...
  • Grunnvatn i Bjerkreim kommune 

   Ragnhildstveit, Jomar; Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (92.092), Report, 1992)
   Bjerkreim kommune har prioritert seks område der forholda for grunnvanns- forsyning vart ynskt vurdert. Vassbehovet er utrekna etter 350 liter\/person\/ døgn. Bjerkreim kommune er ein A-kommune i GiN-prosjektet. Det vil ...
  • Grunnvatn i Bokn kommune 

   Ragnhildstveit, Jomar; Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (92.099), Report, 1992)
   Bokn kommune er ein B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil sei at vurderingane i hovudsak er basert på gjennomgang av tilgjengeleg bakgrunnsmateriale. Rapporten inneheld ei generell vurdering av grunnvassforholda i kommunen. ...
  • Grunnvatn i Finnøy kommune 

   Ragnhildstveit, Jomar; Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (92.093), Report, 1992)
   FinnFinnøy kommune er ein A-kommune i GiN-prosjektet. Det vil sei at vurderingane er basert på oversiktssynfaring og gjennomgang av tilgjengeleg bakgrunns- materiale. Finnøy kommune har prioritert fire område der forholda ...
  • Grunnvatn i Gjesdal kommune 

   Soldal, Oddmund; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.095), Report, 1992)
   Gjesdal er ein A-kommune i GiN-prosjektet. Det er tre prioriterte område. Vurderingane byggjer på synfaring og boring samt samanstilling av tidlegare undersøkingar. Vassbehovet er berekna etter 250 liter\/person pr. døgn. ...
  • Grunnvatn i Hjelmeland kommune 

   Soldal, Oddmund; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (92.094), Report, 1992)
   Hjelmeland er ein A-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingane byggjar på syn- faring, boringar og samanstilling av tidlegare undersøkingar. Vassbehovet er berekna etter 250 liter\/person pr. døgn. Resultata av vurderingane ...
  • Grunnvatn i Holtålen kommune. 

   Soldal, Oddmund; Grønlie, Arne (NGU-Rapport (91.122), Report, 1991)
   Holtålen kommune er ein A-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingane byggjer på synfaring i dei ulike områda. For dei prioriterte stadane er konklusjonen: Haltdalen - mogeleg i lausmassar, Langlete - mogeleg i lausmassar, ...
  • Grunnvatn i Jæren-regionen 

   Jæger, Øystein; Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (92.102), Report, 1992)
   Kommunane er B-kommunar i GiN-prosjektet. Vurderingane byggjer på tidlegare undersøkingar i området. Det er ingen prioriterte område innan dei ulike kommunane. Konklusjonane er i forhold til kommunane sitt totale vassbehov ...
  • Grunnvatn i Kvitsøy kommune 

   Ragnhildstveit, Jomar; Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (92.105), Report, 1992)
   Kvitsøy kommune er ein B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil sei at vurderingane er basert på gjennomgang av tilgjengeleg kartmateriale. I rapporten er det gjeve ei generell vurdering av grunnvassforholda i kommunen. Kommunen ...
  • Grunnvatn i Lund kommune 

   Soldal, Oddmund; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.096), Report, 1992)
   Lund er ein A-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingane byggjer på synfaring og boring, samt samanstilling av tidlegare undersøkingar. Det er prioritert fire område i kommunen for ei nærmare vurdering. Vassbehovet er berekna ...