• Caledonian granitoids in the Frøya-Froan area, central Norway. 

   Nordgulen, Øystein; Sundvoll, Bjørn; Solli, Arne (NGU Bulletin (427), Journal article, 1995)
  • Coop Phase 2 Crustal Onshore-Offshore Project 

   Olesen, Odleiv; Baranwal, Vikas; Brönner, Marco; Dalsegg, Einar; Dumais, Marie-Andrée; Gellein, Jomar; Gernigon, Laurent; Heldal, Tom; Larsen, Bjørn Eskil; Lauritsen, Torleif; Lutro, Ole; Maystrenko, Yuriy; Nasuti, Aziz; Roberts, David; Rueslåtten, Håkon; Rønning, Jan Steinar; Slagstad, Trond; Solli, Arne; Stampolidis, Alexandros (NGU-Rapport (2015.063), Report, 2015)
   The Crustal Onshore-Offshore Project (Coop) is an integrated mapping and research project established to study the onshore-offshore relationships in the northeastern North Sea and Mid Norway. The Coop Phase 2 Report ...
  • En vurdering av mineralske ressurser i Skjerstad kommune, Nordland 

   Lindahl, Ingvar; Solli, Arne; Barkey, Henri (NGU-Rapport (87.022), Report, 1987)
   Det er som grunnlag for vurdering av mineralske ressurser og Skjerstad sammenstilt berggrunnsgeologisk kart over kommunen i M 1:50 000. På dette er alle registrerte malm- og industrimineralforekomster avmerket. Det er gitt ...
  • Geochronological database of magnetic events in Norway and related areas: update 2012 

   Bingen, Bernard; Solli, Arne (NGU-Rapport (2013.028), Report, 2013)
   This report provides an updated compilation of published U-Pb geochronological data, as Dec 2012, recording magmatic events in the Scandinavian Caledonides, in the Sveconorwegides and in the Precambrian basement of Finnmark. ...
  • Geofysiske målinger for løsmassekartlegging i Buvika, Skaun kommune, Sør-Trøndelag 

   Solli, Arne; Elvebakk, Harald; Tønnesen, Jan F.; Dalsegg, Einar; Solberg, Inger-Lise; Rønning, Jan S. (NGU-Rapport (2006.006), Report, 2006)
   Forkortet:\rI forbindelse med Inger-Lise Solbergs doktorgradsarbeide er det utført geofysiske målinger i Buvika, Skaun kommune i Sør-Trøndelag. Doktorgradsprosjektet finansieres av Interntaionalt Centre for Geohazards ...
  • Geological investigations by drill core logging for the Rogfast tunnel project 

   Saintot, Aline; Solli, Arne (NGU-Rapport (2011.034), Report, 2011)
   In the framework of Rogfast undersea tunnel project, the Norwegian road authorities, western region, have cored four locations along the tunnel trace. The report contains the results of the geological logging of several ...
  • Geological investigations for the ROGFAST project in the area between Kvitsøy and Bokn 

   Solli, Arne; Nordgulen, Øystein (NGU-Rapport (2014.054), Report, 2014)
   The Geological Survey of Norway (NGU) has previously been in involved in two reports describing the geological conditions along the trace of the ROGFAST tunnel. There it was concluded that the geological information for ...
  • Geologisk og strukturgeologisk kartlegging for Jernbaneverket Utbygging i Asker og Bærum 

   Solli, Arne; Braathen, Alvar; Roberts, David; Nordgulen, Øystein; Lutro, Ole (NGU-Rapport (98.124), Report, 1998)
   NGU har på oppdrag for Jernbaneverket Utbygning utført geologisk kartlegging og strukturgeologiske undersøkelser i området langs planlagt jernbanetrase fra Skøyen via Sandvika til Asker. På grunnlag av tilgjengelige data ...
  • Geologiske forhold langs tre planlagte tunneler i Larvik kommune 

   Noedgulen, Øystein; Solli, Arne; Dehls, John (NGU-Rapport (2001.040), Report, 2001)
   Det er utført befaring langs tre planlagte jernbanetunneler i Larvik kommune. Alle tunnelene går gjennom grovkornet larvikitt der det er en betydelig opp- sprekkning. De mest framtredende sprekkeretningene går fra NV-Sø ...
  • Geologiske undersøkingar på Frøya og Froøyane. 

   Nordgulen, Øystein; Sundvoll, Bjørn; Bøe, Reidulv; Solli, Arne (NGU-Rapport (90.073), Report, 1990)
   Kartlegging på Frøya og Froøyane har vist at berggrunnen for det meste er samansatt av kaledonske intrusivar som i nokre område innheld xenolittar av metasedimentere bergarter med ukjend alder. På Frøya og i ein del område ...
  • Geophysical and geological interpretation of regional structures within the Precambrian Kautokeino Greenstone Belt, Finnmark, North Norway. 

   Olesen, Odleiv; Solli, Arne (NGU Bulletin (403), Journal article, 1985)
   The Kautokeino Greenstone Belt comprises a synclinorium of volcano-sedimentary rocks. This sequence of Early Proterozoic age is situated between two culminations of gneisses. Large areas of the belt have been mapped in ...
  • Grunnvann i Gratangen kommune 

   Solli, Arne; Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (91.021), Report, 1991)
   Gratangen er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at mulighetene for å dekke vannbehovet innenfor de prioriterte områdene ...
  • Grunnvann i Skånland kommune. 

   Klemetsrud, Tidemann; Solli, Arne (NGU-Rapport (91.020), Report, 1991)
   Skånland er en A-kommune i programmet \"Grunnvann i Norge\". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at mulighetene for å dekke vannbehovet bed boring i fjell innen de ...
  • Grunnvarmekartlegging i Asker og Bærum 

   Ramstad, Randi K.; Sørdal, Torbjørn; Solli, Arne; Midttømme, Kirsti; Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2004.013), Report, 2004)
   Geologien i området er avgjørende for om bruk av grunnvarme med energibrønn i fjell vil være et økonomisk lønnsomt alternativ. Tykke leir eller sandlag over fjell vil øke borekostnadene og berggrunnens egenskaper vil ...
  • Malmgeologiske undersøkelser i det østlige Meråkerfelt, Nord-Trøndelag 

   Sandstad, Jan Sverre; Øyvik, Marielle; Erichsen, Eyolf; Grenne, Tor; Birkeland, Anne; Solli, Arne (NGU-Rapport (96.041), Report, 1996)
   Det ble gjort malmgeologiske undersøkelser i det østlige Meråkerfelt for å karakterisere kjente forekomster og forklare geofysiske anomalier, for derigjennom å identifisere objekter av mulig økonomisk interesse. Det ble ...
  • Mofjell-prosjektet. Statusrapport 2008 

   Bjerkgård, Terje; Solli, Arne; Slagstad, Trond; Marker, Mogens (NGU-Rapport (2008.088), Report, 2008)
   Rapporten gir en status for Mofjellprosjektet, et 4-årig samarbeidsprosjekt mellom GEXCO Norge AS og NGU. Prosjektområdet er øst og sør for Mo i Rana, et område som kan inneholde økonomiske sulfidforekomster med Cu, Zn, ...
  • Mofjell-prosjektet: Statusrapport pr. juni 2009 

   Marker, Mogens; Solli, Arne; Slagstad, Trond; Bjerkgård, Terje (NGU-Rapport (2009.038), Report, 2009)
   I alt ble 95 bergartsprøver innsamlet under feltarbeidet i 2008; av disse 81 prøver for geokjemi og 26 prøver for mineralseparasjon og aldersbestesmmelse (de fleste av disse også for geokjemi). Geokjemi av både amfibolitter ...
  • Namsos. Berggrunnskart Namsos M 1:250 000; trykt i farger 

   Bugge, Tom; Thorsnes, Terje; Solli, Arne (Map, 1997)
   Beskrivelsen finnes på kartet.
  • Potensialet for murestein i Bamble og Kragerø kommuner 

   Slagstad, Trond; Solli, Arne; Bjerkgård, Terje; Marker, Mogens; Gjelle, Svein (NGU-Rapport (2008.051), Report, 2009)
   I forbindelse med geologisk kartlegging til et nytt geologisk kart over området til geoparken Gæa Norvegica Geopark, har NGU systematisk kartlagt potensialet for tørrmurstein i Bamble og Kragerø kommuner. Dette arbeidet ...
  • Precambrian stratigraphy in the Masi area, southwestern Finnmark, Norway. 

   Solli, Arne (NGU (380), Journal article, 1983)
   The rocks in the Masi area consists of a comformable stratigraphic sequence containing three formations. The lowest is the Gål'denvarri formation, mainly containing metamorphic basic volcanics. Above this is the Masi ...