• Bruk av knust tilslag i betong. Et eksempel med dolomitt fra Børselv. 

   Stokke, John Anders (NGU-Rapport (87.112), Report, 1987)
   Denne rapporten er utarbeidet på grunnlag av et foredrag holdt ved Vintermøtet til Geologisk forening i 1987. Rapporten er todelt. Første del gir en oversikt over generelle forhold ved bruk av knust tilslag i betong. Andre ...
  • Byggeråstoffundersøkelser av grusforekomst ved Kjelgrunnen og knust dolomitt fra Børselvnes. 

   Bakkejord, Knut J.; Stokke, John Anders (NGU-Rapport (86.077), Report, 1986)
   Etter henvendelse fra Finnmark fylkeskommune v\/fylkesgeologen er dolomittforekomsten ved Børselvnes og sand- og grusforekomsten ved Kjelgrunnen undersøkt med tanke på veg- og betongformål. Sand- og grusforekomsten ved ...
  • Forvaltningsplan for sand, grus og pukk i Bardu kommune 

   Stokke, John Anders (NGU-Rapport (95.073), Report, 1995)
   Etter henvendelse fra Bardu kommune har NGU utarbeidet er forslag til forvalt- ningsplan for sand, grus og pukk for kommunen. Arbeidet bygger både på resultater fra tidligere undersøkelser samt feltarbeid sommeren 1994. ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Alvdal kommune. Hedmark fylke. 

   Stokke, John Anders (NGU-Rapport (90.101), Report, 1990)
   Totalt er det registrert 28 sand- og grusforekomster i kommunen. I tillegg ble det også registrert en steintipp og ett uttakssted for ur. Areal- og volum er beregnet innen 18 forekomster. Det samlede volumet er beregnet ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Båtsfjord kommune, Finnmark fylke. 

   Stokke, John Anders (NGU-Rapport (91.197), Report, 1991)
   Det er ialt registrert 23 sand- og grusforekomster i Båtsfjord kommune. I tillegg er det registrert ett uttakssted for fast fjell. Areal og volum er beregnet innen 20 grusforekomster. Det totale volumet er anslått til 16 ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Berlevåg kommune, Finnmark fylke. 

   Stokke, John Anders (NGU-Rapport (91.196), Report, 1991)
   Totalt er det registrert 18 sand- og grusforekomster i kommunen. I tillegg er det også registrert ett uttakssted for fast fjell. Areal- og volum er beregnet innen 13 grusforekomster. Det totale volumet er anslått til 16 ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Finnmark fylke 

   Stokke, John Anders (NGU-Rapport (93.097), Report, 1993)
   Grusregisteret gir en kommunevis oversikt over de totale sand- og grusres- surser. For den enkelte forekomst kan det blant annet lagres opplysninger om mektighet, volum, materialkvalitet og bruk av grunnarealer. I Finnmark ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Gamvik kommune, Finnmark fylke. 

   Stokke, John Anders (NGU-Rapport (91.195), Report, 1991)
   Det er ialt registrert 17 sand- og grusforekomster i Gamvik kommune. Det totale volumet er anslått til 4.7 mill. m3 innen 15 forekomster. Forekomstene ved Mehamn (fnr.1), Sandfjorden (fnr.4), Hopseidet (fnr.15) og ...
  • Grus- og pukkregisteret i Hasvik kommune, Finnmark fylke. 

   Stokke, John Anders (NGU-Rapport (92.181), Report, 1992)
   I Hasvik kommune er det påvist 10 løsmasseforekomster. Blant disse er det åtte grusforekomster, en forekomst med urmasser samt en forekomst med dypforvitret fjell. Det er registrert ett uttakssted for fjell og to ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Karasjok kommune, Finnmark fylke. 

   Stokke, John Anders (NGU-Rapport (91.192), Report, 1991)
   Det er i alt registrert 50 sand- og grusforekomster i Karasjok kommune. I tillegg er det registrert ett uttakssted for fast fjell. Det totale volumet er anslått til 8 mill kvm. innen 9 viktige forekomster. Særlig er ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Kautokeino kommune. 

   Stokke, John Anders; Bakkejord, Knut (NGU-Rapport (90.095), Report, 1990)
   Totalt er det registrert 123 sand- og grusforekomster i kommunen. 13 fore- komster langs eksisterende vegnett er beregnet til å inneholde 43 mill. m3 sand og grus. Kvaliteten på grusressursene med hensyn på bergarts- og ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Lebesby kommune, Finnmark fylke. 

   Stokke, John Anders (NGU-Rapport (91.194), Report, 1991)
   Det er ialt registrert 26 sand- og grusforekomster i Lebesby kommune. Det totale volumet er anslått til 79 mill. m3 innen 12 forekomster. Steinmaterial- et i kommunens viktigste grusforekomster har et relativt gunstig ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Loppa kommune, Finnmark fylke. 

   Stokke, John Anders (NGU-Rapport (92.180), Report, 1992)
   I Loppa kommune er det påvist få forekomster med godt sortert sand og grus. Den største og beste grusforekomsten ligger i et vegløst område i Frakfjord- botn (fnr.27). I området langs RV 882 fra Øksfjord til kommunegrensen ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Måsøy kommune, Finnmark fylke. 

   Stokke, John Anders (NGU-Rapport (91.193), Report, 1991)
   I Måsøy kommune er det påvist kun 9 grusforekomster og 1 forekomst med ur\/ skredmasser. De største og lett tilgjengelige forekomstene ligger ved Revs- botn langt sør i kommunen. Steinmaterialet i kommunens grusforekomster ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Porsanger kommune, Finnmark fylke 

   Stokke, John Anders (NGU-Rapport (88.121), Report, 1988)
   Totalt er det registrert 59 sand- og grusforekomster i kommunen. De kjente sand- og grusressursene er beregnet til 180 mill. kubm. I tillegg er det registrert ett uttak av dolomitt. Kvaliteten på grusressursene med hensyn ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke 

   Stokke, John Anders (NGU-Rapport (93.076), Report, 1993)
   I Stor-Elvdal kommune er det i alt registrert 55 sand- og grusforekomster. Det ble ikke registrert noe uttakssted for fast fjell til pukkproduksjon. I alt 18 forekomster er areal-og volumberegnet. Det totale volumet er ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Strand Kommune, Rogaland fylke. 

   Stokke, John Anders (NGU-Rapport (87.153), Report, 1988)
   Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over viktige sand-, grus- og pukkfore- komster. Registeret skal være et hjelpemiddel til å oppnå en samfunnsnyttig forvaltning av denne type byggeråstoffer. I Strand kommune er det ...
  • Grus- og pukkregisteret i Tana kommune, Finnmark fylke. 

   Stokke, John Anders; Bakkejord, Knut (NGU-Rapport (90.096), Report, 1990)
   Totalt er det registrert 78 sand- og grusforekomster og 3 pukk-forekomster i kommunen. 40 viktige grusforekomster er areal- og volumberegnet. Samlet er volumet innen disse forekomstene anslått til 90 mill. m3. Forekomsten ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Trysil kommune, Hedmark fylke 

   Stokke, John Anders (NGU-Rapport (93.061), Report, 1993)
   I Trysil kommune er det ialt registrert 83 sand- og grusforekomster. Det ble ikke registrert noe uttakssted for fast fjell til pukkproduksjon. I alt 20 forekomster er areal- og volumberegnet. Det totale volum er anslått ...
  • Grus- og Pukkregisteret. Innhold og feltmetodikk. 

   Stokke, John Anders (NGU-Rapport (86.126), Report, 1986)
   Rapporten dokumenterer det metodiske opplegget og feltmetodikken til Grus- og Pukkregisteret. Rapporten gir informasjon om arbeidet fra en starter innsamling av data under feltregistrering, til data er ferdig innlagt i ...