• Geofysiske bakkemålinger på Lista i 2011 

   Tønnesen, J.F.; Rønning, J.S.; Dalsegg, E. (NGU-Rapport (2012.058), Report, 2012)
   Målingene er utført i forbindelse med den kvartærgeologiske kartleggingen som NGU for tiden utfører i Vest-Agder, men er også knyttet opp mot kartlegging av underliggende berggrunn i overgangssonen mellom fastlands- og ...
  • Grunnvannsundersøkelser - Erfjord/Hålandsdalen, Nesflaten og Suldalsosen, Suldal kommune 

   Mauring, E.; Tønnesen, J.F.; Jæger, Ø.; Midtgård, Aa.K.; Iversen, B. (NGU-Rapport (97.041), Report, 1997)
   I forbindelse med Folkehelsas prosjekt \"Forbedring av drikkevannskvalitet fram mot år 2000\" har Norges geologiske undersøkelse utført grunnvannsundersøkelser i Suldal kommune. Feltundersøkelsene ble utført sommeren 1996 ...
  • Grunnvannsundersøkelser - Hjelmeland og Randøy vest, Hjelmeland kommune 

   Elvebakk, H.; Jæger, Ø.; Midtgård. Aa.K.; Storrø, G.; Tønnesen, J.F.; Iversen, B. (NGU-Rapport (97.042), Report, 1997)
   Mulighetene for grunnvannsuttak er vurdert for forsyningsstedene Hjelmeland sentrum (ved Steinslandsvatnet og Pundsnes industrifelt) og Randøy vest, i Hjelmeland kommune. Løsmassene ved Steinslandsvatnet er undersøkt ved ...
  • Petrofysiske målinger og gravimetriske modellberegninger i Hjerkinn-feltet. 

   Sindre, A.; Tønnesen, J.F. (NGU-Rapport (88.184), Report, 1989)
   Dette oppdraget er en oppfølging av tyngdemålingene i Hjerkinn-feltet som ble utført av NGU i perioden 1980-83. Måleresultatene ble presentert i form av Bougueranomalikart i NGU rapport 1823 og 84.131.
  • Resistivitetsmålinger og retolkning av seismikk langs E6 og Dovrebanen ved Mjøsa 

   Rønning, J.S.; Wisen, R.; Tønnesen, J.F.; Heincke, B.H.; Dalsegg, E. (NGU-Rapport (2009.064), Report, 2010)
   Tolkning av refraksjonsseismiske data samlet inn som en del av forundersøkelsene for samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen og Jernbaneverket langs Mjøsa, viste til dels store sprik i resultatene. NGU har, som et ledd ...
  • Seismiske og elektriske målinger over løsmasseavsetninger på Godøy, Giske, Møre og Romsdal. 

   Longva, Oddvar; Tønnesen, J.F.; Rønning, Jan S.; Mauring, Eirik (NGU-Rapport (90.140), Report, 1990)
   Seismiske og elektriske målinger ble uført som et ledd i generell kartlegging av løsmassestratirafi og fjelltopografi. Hovedvekten ble lagt på refleksjons- seismikk. Det ble indikert løsmassemektigheter på opptil 145 m. ...
  • Sunndalsøra og Grødal - Kartlegging og overvåking av typelokaliteter for grunnvann med antropogen belastning 

   Seither, A.; Jæger, Ø.; Dagestad, A.; Sunde, P.; Minde, Å.; Tønnesen, J.F.; Gundersen, P.; Roseth, R. (NGU-Rapport (2017.007), Report, 2019)
   I denne rapporten presenteres to typelokaliteter som begge er del av den større grunnvannsforekomsten Sunndalen som strekker seg fra utløpet av elvene Driva og Litldalselva cirka 15 km opp Sunndalen.Typelokalitet Sunndalsøra ...