• Forsøksmålinger med georadar, Ullensaker kommune, Akershus. 

   Tønnesen, Jan Fr. (NGU-Rapport (90.104), Report, 1990)
   Forsøksmålingene med georadar ble utført for å få belyst nytteverdien av denne målemetoden for NGUs virksomhet. Målingene omfatter 6 profiler med samlet lengde 16 km. Hovedvekt er lagt på undersøkelse av breelvdeltaet ved ...
  • Geofysiske bakkemålinger og boringer på Fensfeltet, Nome kommune, Vestfold og Telemark fylke. Løsmassemektighet og bergkvalitet. 

   Larsen, Bjørn Eskil; Rønning, Jan Steinar; Ofstad, Frode; Tønnesen, Jan Fr.; Dahlgren, Sven; Viken, Geir (NGU-Rapport (2020.014), Report, 2020)
   For å vurdere grunnforholdene forut for boring av to 1000 m dype kjerneborehull på Fen, har NGU i perioden 2015 - 2018 utført seismikk- og resistivitetsmålinger innenfor Fensfeltet. Som et ledd i den detaljerte ...
  • Geofysiske grunnvannsundersøkelser i Åfjord kommune 

   Koziel, Janusz; Hilmo, Bernt; Tønnesen, Jan Fr. (NGU-Rapport (92.297), Report, 1993)
   I forbindelse med grunnvannsundersøkelser i Åfjord kommune har NGU utført geofysiske målinger ved fem lokaliteter innen kommunen. Formålet med under- søkelsene var å finne egnete områder for uttak av ferskt grunnvann fra ...
  • Geofysiske grunnvannsundersøkelser i Dirdal, Gjesdal kommune. 

   Mauring, Eirik; Tønnesen, Jan Fr. (NGU-Rapport (91.198), Report, 1991)
   Geofysiske undersøkelser er utført som et oppdrag for Norsk Bioakva A\/S. Formålet med undersøkelsene var å finne egnete områder for uttak av ferskt grunnvann fra løsmasser til fiskeoppdrettsanlegg. De geofysiske metoder ...
  • Geofysiske løsmasseundersøkelser øst for Helgeroa i Brunlanes. 

   Tønnesen, Jan Fr. (NGU-Rapport (91.107), Report, 1991)
   De geofysiske undersøkelsene er utført i forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging innenfor kartblad 1712 I Landesund (M 1:50 000). Foruten 5 refraksjonsseismiske profiler med samlet lengde 1,66 km omfatter målingene 3 ...
  • Geofysiske målinger over deponier ved Gardermoen flystasjon, Ullensaker kommune, Akershus 

   Mauring, Eirik; Lauritsen, Torleif; Tønnesen, Jan Fr. (NGU-Rapport (93.048), Report, 1993)
   Etter oppdrag fra Forsvarets Bygningstjeneste (FBT), Hamar har NGU utført geofysiske målinger over tre deponier og to tankanleggsområder ved Gardermoen flystasjon, Ullensaker kommune, Akershus. Metodene som ble anvendt var ...
  • Geofysiske målinger ved Falkmoenget og Stormoen, Elsfjord, Nordland. 

   Blikra, Lars H.; Tønnesen, Jan Fr. (NGU-Rapport (89.077), Report, 1989)
   De geofysiske målingene er utført i tilknytning til kvartærgeologisk kart- legging innenfor kartblad 1927 III Elsfjord. Hensikten var å kartlegge materialtyper, stratigrafi, grunnvannsforhold og dyptil fjell. Refraksjonsseismikk ...
  • Geofysiske målinger ved Finneidfjord, Brufjellmoen og Bjerka i Hemnes kommune. 

   Tønnesen, Jan Fr.; Blikra, Lars Harald (NGU-Rapport (89.062), Report, 1989)
   De geofysiske målingene er utført i tilknytning til kvartærgeologisk kartlegg- ing innenfor kartblad 1727 II Korgen. Hensikten var å kartlegge materialtyper, stratigrafi, grunnvannsforhold og dyp til fjell. De refraksjonsseismiske ...
  • Geofysiske undersøkelser av sand/grus-forekomstene Lie og Granlia, Gausdal, Oppland. 

   Mauring, Eirik; Tønnesen, Jan Fr.; Rønning, Jan Steinar (NGU-Rapport (91.254), Report, 1991)
   To sand\/grus-forekomster i Gausdal kommune er undersøkt for å kartlegge ut- nyttbare masser. Georadar og refraksjonsseismikk er anvendt som målemetoder. Ved Lie er det kartlagt løsmassemektigheter i størrelsesorden 10-20 ...
  • Geofysiske undersøkelser på Veidnes, Magerøy, Nordkapp kommune, Finnmark 

   Tønnesen, Jan Fr.; Mauring, Eirik (NGU-Rapport (94.059), Report, 1994)
   Georadarmålinger og vertikale elektriske sonderinger er utført på Veidnes, Magerøy i Finnmark i forbindelse med prosjektet FATIMA (fastlandsforbindelsen til Magerøya). Målingene er utført som en innledende undersøkelse for ...
  • GPR-undersøkelser ved Storås og Meldal, Meldal kommune, Sør-Trøndelag 

   Larsen, Bjørn E.; Olsen, Lars; Tønnesen, Jan Fr. (NGU-Rapport (2015.025), Report, 2015)
   Det ble i august 2008 målt henholdsvis 5 og 11 profiler med georadar ved Meldal og Storås som et ledd i kvartærgeologisk kartlegging. Formålet med målingene var å kartlegge løsmassetyper, løsmassemektigheter og ...
  • Gravimetri for kartlegging av løsmassemektigheter i Gaulosen. 

   Tønnesen, Jan Fr. (NGU-Rapport (91.211), Report, 1991)
   Seismiske målinger har tidligere påvist store løsmassemektigheter i Gauldalen. Tyngdemålingene i Gaulosen-området er utført for å se på tyngdeeffekten av de mektige avsetningene. Målingene omfatter 39 observasjonspunkter ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Klæbu kommune. Oppfølging av GiN- prosjektet i Sør-Trøndelag fylke 

   Bredesen, Oddveig; Tønnesen, Jan Fr.; Mauring, Eirik (NGU-Rapport (95.085), Report, 1995)
   Det er gjort geofysiske undersøkelser og sonderboringer med testpumping og\rprøvetaking på Svean, Litjelva, Brøttem, Målsjøen og Vassfjellet for å av-\rdekke løsmasser med tilstrekkelig mektighet og kapasitet til å dekke ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Mundal, Balestrand kommune 

   Elvebakk, Harald; Tønnesen, Jan Fr.; Hilmo, Bernt Olav (NGU-Rapport (97.048), Report, 1997)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt løsmasseavsetninger i nedre deler av Mundal med tanke på grunnvannsforsyning. De aktuelle løsmassene består av breelvavsetninger, elveavsetninger og rasmateriale. På ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Naustdal kommune 

   Hilmo, Bernt O.; Tønnesen, Jan Fr. (NGU-Rapport (98.073), Report, 1998)
   Formålet med disse undersøkelsene var å kartlegge grunnvannsressurser i området Naustdal sentrum - Ullaland med tanke på ny vannkilde til Naustdal vassverk som har et vannbehov på ca 12 l\/s. Tidligere undersøkelser har ...
  • Leirkartlegging i Troms: Kvartærgeologien i Vangsvik, Sørreisa, Løksebotn og Lavangen, et grunnlag for videre skredfarevurderinger 

   Bergstrøm, Bjørn; Tønnesen, Jan Fr.; Sveian, Harald; Olsen, Lars (NGU-Rapport (2004.057), Report, 2005)
   Forkortet:\rRapporten inneholder resultatene fra løsmasskartlegging, geofysiske målinger og maringeologiske undersøkelser som ble utført av NGU i samarbeid med Troms fylkeskommune i 2001. Den gir en kortfattet kvartærgeologisk ...
  • Mapping of marine clay layers using airborne EM and ground geophysical methods at Byneset, Trondheim municipality 

   Solberg, Inger-Lise; Rønning, Jan S.; Dalsegg, Einar; Tønnesen, Jan Fr.; Dretvik, Håvard; Rodionov, Alexei; Baranwal, Vikas C. (NGU-Rapport (2015.006), Report, 2015)
   Airborne and ground geophysical surveys were performed at Byneset, Trondheim in Autumn 2013. On 1st January, 2012 a landslide occurred in the centre of the area. Main aim for these surveys was to see usefulness of ...
  • Miljøtekniske grunnundersøkelser på Rinnleiret, Levanger kommune 

   Storrø, Gaute; Tønnesen, Jan Fr.; Lauritsen, Thorleif (NGU-Rapport (93.115), Report, 1994)
   Rapporten beskriver miljøtekniske grunnundersøkelser utført ved FBT-lokaliteten 1719 001 og 1719 002, i det følgende benevnt Tyskerfyllinga og Sjøfyllinga. Tyskerfyllinga ble benyttet i 1940-45 for deponering av avfall fra ...
  • Refraksjonsseismiske målinger nær Lågen ved Vinstra, nord for Otta og syd for Dombås 

   Tønnesen, Jan Fr. (NGU-Rapport (88.138), Report, 1988)
   De refraksjonsseismiske målingene er utført i forbindelse med undersøkelser av grunnvann i løsmasser i Oppland.Målingene omfatter 6 profiler med samlet lengde ca. 2.5 km. Løsmassemektigheten langs profilene varierer mellom ...
  • Refraksjonsseismiske målinger og elektriske sonderinger SØ for Okkenhaug i Levanger. 

   Blikra, Lars Harald; Tønnesen, Jan Fr. (NGU-Rapport (88.212), Report, 1988)
   De geofysiske målingene er utført i tilknytning til kvartærgeologisk kart- legging innenfor kartblad 1722 III Levanger. Undersøkelsene som er lokalisert til en større breelvterrasse SØ for Okkenhaug, omfatter 3 refraksjons- ...