• Radiometriske bilmålinger i fjellranden 1979 

      Thoresen, Hans H. (NGU-Rapport (1729/2), Report, 1980)
      Målingene er ment som en komplettering og videreføring av tidligere målinger (Thoresen 1979). De undersøkte områdene består vesentlig av kambro-siluriske, eokambriske og grunnfjellsbergarter. Det er totalt funnet 39 anomalier ...