• Bruk av multistråleekkolodata for å påvise skipsvrak i Skagerak 

   Thorsnes, Terje; Longva, Oddvar; Totland, Oddbjørn (NGU-Rapport (2004.039), Report, 2004)
   Etter krigen ble det dumpa fleire (>30) skip fullasta av ammunisjon\/kjemiske våpen i Skagerarrak. FFI lokaliserte 15 vrak ved hjelp av sidesøkende sonar i 1989 og inspiserte fem av ei med ROV. I 2002 blei fire av desse ...
  • Bunnforhold og kamskjellforekomster - kartlegging av to områder i Froan 

   Olsen, Heidi A.; Grefsrud, Ellen Sofie; Totland, Oddbjørn; Bøe, Reidulv (NGU-Rapport (2009.044), Report, 2009)
   Denne undersøkelsen inngår i Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av marint biologisk mangfold, og utgjør første del av et prosjekt som undersøker sammenhengen mellom bunntyper og kamskjellforekomster. Undersøkelsen ...
  • Bunntypekartlegging i forbindelse med bruk og vern av sjøområdene mellom Rauøy og Hvaler, Østfold 

   Olsen, Heidi; Totland, Oddbjørn; Christensen, Ole (NGU-Rapport (2006.035), Report, 2006)
   I 2004 og 2005 gjennomførte NGU maringeologisk kartlegging av sjøbunnen i Rauøyfjorden, rundt Missinger-Søstrene og i Akersundet ved Hvaler i forbindelse med planlegging av en nasjonalpark\/et marint verneområde. Kartleggingen ...
  • Bunntyper og sedimentmektigheter i området mellom Aker Brygge og Ormøya, Indre Oslofjord 

   Totland, Oddbjørn; Olsen, Heidi; Bøe, Reidulv; Lepland, Aivo; Lepland, Aave (NGU-Rapport (2005.087), Report, 2005)
  • Curie-Balanse 

   Totland, Oddbjørn (NGU-Rapport (96.063), Report, 1996)
   Denne rapporten beskriver konstruksjon og bruk av ny-utviklet Curie-Balanse som skal brukes ved Termo-Magnetiske analyser (TMA). (TMA) er en diagnostisk metode til å identifisere magnetiske mineraler (Curie Temperatur) ...
  • Dybdemåling i Tysfjord, Tysfjord kommune, Nordland 

   Totland, Oddbjørn; Mauring, Eirik; Longva, Oddvar (NGU-Rapport (98.142), Report, 1998)
   PPå oppdrag av Statens vegvesen, Nordland vegkontor er det utført batymetriske målinger i Tysfjord, Tysfjord kommune, Nordland fylke. Hensikten med målingene var opprinnelig ved seismikk og ekkoloddregistreringer å finne ...
  • Erosjon og utglidninger i Glomma fra Øyeren til nordre Hammaren - sonarundersøkelser 

   Eilertsen, Raymond; Totland, Oddbjørn; Hansen, Louise (NGU-Rapport (2005.073), Report, 2005)
   I forbindelse med GEOS-prosjektet (Geologi i Oslo-regionen), gjennomførte NGU feltarbeid med interferometrisk sonar i Glomma-vassdraget for Øyeren til nordre Hammaren og samlet inn på høyoppløselige batymetriske data. ...
  • Hasut-prosjektet i Fosnes og Flatanger ; djupner, seismikk, prøvetaking og video-opptak - toktrapport og tolking av botntyper 

   Totland, Oddbjørn; Dahl, John Anders; Christensen, Ole; Longva, Oddvar (NGU-Rapport (2003.095), Report, 2003)
   I samarbeid med HASUT-prosjektet (Havbruk, areal, samordning og utvikling i Trøndelag) gjennomførte NGU feltarbeid med F\/F \"Seisma\" i Flatanger og Fosnes i periodane 08.09.-19.09.2003 og 10.10.-19.10.2003. I første ...
  • Maringeologisk/geofysisk tokt nr. 9204 i Skagerrak 1992, toktrapport 

   Thorsnes, Terje; Totland, Oddbjørn; Olsen, Heidi Anita; Moen, Per T.; Øverby, Liv T.; Larsen, Eiliv; Ottesen, Dag; Bøe, Reidulv (NGU-Rapport (92.287), Report, 1992)
   I perioden 4.juni - 1.juli 1992 utførte NGU i samarbeid med Statens Kartverk, divisjon Norges Sjøkartverk (NSKV) et maringeologisk\/geofysisk\/hydrografisk tokt (tokt nr. 9204) i Skagerrak med NSKVs fartøy M\/S Geofjord. ...
  • Refleksjonsseismiske målinger ved kartlegging av sedimenttykkelse ved Vingsand i Hopsfjorden, Osen kommune, Sør-Trøndelag 

   Mauring, Eirik; Longva, Oddvar; Moen, Per Th.; Totland, Oddbjørn; Olsen, Heidi A. (NGU-Rapport (97.136), Report, 1997)
   På oppdrag fra Osen kommune er det utført refleksjonsseismiske målinger i et begrenset område ved Vingsand i Hopsfjorden. Hensikten med målingene var å kartlegge løsmassemektigheter i forbindelse med masseuttak ved ...
  • Standard for geological seabed mapping offshore 

   Bøe. Reidulv; Elvenes, Sigrid; Totland, Oddbjørn; Olsen, Heidi; Lepland, Aave; Thorsnes, Terje; Dolan, Margaret (NGU-Rapport (2010.033), Report, 2010)
   This report gives specifications and requirements for geological seabed mapping in the offshore region. The work was initiated by needs in the MAREANO-programme to document procedures. The report summarizes the work flow ...
  • Undersjøiske sand- og grusressursar i Troms 

   Totland, Oddbjørn; Longva, Oddvar; Mauring, Eirik (NGU-Rapport (98.102), Report, 1998)
   I september-oktober 1997 utførte NGU eit maringeologisk tokt med forskingsfartyet \"Seisma\" for å gjere ei regional kartlegging av undersjøiske sand- og grusforekomstar i kyst- og fjordstrøk i Troms. Formålet var å påvise ...
  • Volume of disposed sediments in the deep water confined disposal facility at Malmøykalven, inner Oslofjord 

   Lepland, Aivo; Totland, Oddbjørn; Bøe, Reidulv (NGU-Rapport (2008.059), Report, 2008)
   Acoustic methods including GeoSwath 250 kHz interferometric sonar and TOPAS parametric sub-bottom profiler have been used to determine the volume of dredged sediments disposed in the natural submarine depression at ...