Now showing items 148-167 of 5020

  • Bakgrunnsnivåer av PCB i overflatejord rundt Forlandssundet på Svalbard 

   Eggen, O.A.; Ottesen, R.T.; Jartun, M. (NGU-Rapport (2010.029), Report, 2012)
   NGU har undersøkt overflatejord for PCB ved fire fjerntliggende lokaliteter rundt Forlandssundet på Svalbard. Lokalitetene skal ikke være påvirket av lokale forurensningskilder.\r24 av prøvene ble analysert for 12 ...
  • Bakkegeofysikk nord for Rombaksbotn. 

   Lauritsen, Torleif (NGU-Rapport (88.140), Report, 1988)
   Denne rapporten omfatter resultater av VLF- og magnetiske målinger utført i juli 1988 ved Haugfjellet nord for Rombaksbotn. Målingene avdekker flere anomale soner som kan være til hjelp ved kartleggingen av strukturene i ...
  • Bakkegeofysikk ved Biggejavri, Finnmark 1988. 

   Lauritsen, Torleif (NGU-Rapport (89.031), Report, 1989)
   Denne rapporten presenterer resultatene av magnetiske- og VLF-målinger utført i juli 1988 ved Biggejavri, Finnmark. Målingene var ment som et hjelpemiddel for kartleggingen av geologien i forbindelse med en Sc-Ree-forekomst ...
  • Bakkegeofysiske undersøkelser ved Ydalir og Elverum sentrum, Elverum kommune, Hedmark 

   Larsen, Bjørn E.; Høgaas, Fredrik; Ganerød, Guri V. (NGU-Rapport (2016.020), Report, 2017)
   Som del av ORMEL-prosjektet ble det høsten 2015 utført 2D resistivitets- og georadar-undersøkelser ved Elverum sentrum og Ydalir. Målet med undersøkelsene er å kartlegge hvor mye grunnvann, og derav energi som kan hentes ...
  • Bakkemagnetometriske målinger i Altemark, Rana, Nordland. 

   Bakke, Stig (NGU-Rapport (84.054), Report, 1984)
   Ved Altemark i Rana, Nordland er det utført bakkemagnetometri over kjente forekomster av talk\/magnesitt og serpentinitt for å utprøve magnetometri som talkprosjekteringsmetode. I de fleste tilfeller gir serpentinitt med ...
  • Barents Sea Aeromagnetic Remapping BASAR-08 – Acquisition, processing and interpretation 

   Brönner, Marco; Koziel, Janusz; Barrère, Cecile; Roberts, David; Olesen, Odleiv; Ebbing, Jörg; Gernigon, Laurent (NGU-Rapport (2009.020), Report, 2009)
   A high sensitivity aeromagnetic survey, BASAR-08, was carried out in an area of 80,600 km2 in the Norwegian Barents Sea. Data processing comprised spike-removal and data editing, systematic corrections, statistical, and ...
  • Barents Sea Aeromagnetic Remapping BASAR-09 - Aquisition and processing report and preliminary interpretation of the SW Barents Sea 

   Brönner, Marco; Marello, Laura; Koziel, Janusz; Pascal, Christophe; Gernigon, Laurent (NGU-Rapport (2010.056), Report, 2010)
   A high-sensitivity aeromagnetic survey, BASAR-09, was carried out in an area of 106,300 km2 in the Norwegian Barents Sea. Data processing comprised spike-removal and data editing, systematic corrections, and statistical ...
  • Barents Sea Aeromagnetic Suvey BAS-06 - Acquisition - processing report and preliminary interpretation 

   Gernigon, Laurent; Skilbrei, Jan Reidar; Werner, Stephanie C.; Mogaard, John Olav; Marello, Laura (NGU-Rapport (2007.035), Report, 2007)
   A high sensitivity aeromagnetic survey, BAS-06, was carried out in an area of 46530 km2 from the Finnmark Platform to the Bjarmeland Platform in the Barents Sea. Data processing comprised spike removal and data editing, ...
  • Bark som prøvemedium for å påvise forurensning fra bileksos. 

   Sæther, Ola M. (NGU-Rapport (86.095), Report, 1986)
   I forbindelse med en undersøkelse av hvor egnet bark er som prøvetakingsmedium i geokjemisk prospektering (NGU-rapport 86.013) ble det samlet inn bakgrunnsprøver langs riksveien på vestsiden av Mjøsa. Disse inneholder mere ...
  • Bark som prøvetakingsmedium i geokjemisk prospektering; undersøkelser i skogområder over en blyglansførende kvartsitt i Nøssmarka, Snertingdal 

   Sæther, Ola M. (NGU-Rapport (86.013), Report, 1986)
   Prøver av bark fra bjørk og gran er analysert på 29 elementer, inklusive bly. Prøvene er samlet inn langs et 1,3 km langt profil som krysser en blyglansførende kvartsitt overdekket av morene. Responsen i vegetasjonen er ...
  • Baryttleging i Finnmark. S- og Sr-isotop undersøkelser i Trollfjord- dalen, Varangerhalvøya. 

   Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (88.160), Report, 1988)
   Svovelisotop analyser er gjort på prøver av barytt i bergartsprøver og vaskepanneprøver. Sammenfallende S-isotop verdier viser at barytt i bekke- sedimentene er erosjonsprodukter av påviste baryttmineraliseringer i fast ...
  • Baryttleting i Finnmark- Notat juli 1986. 

   Sandstad, Jan Sverre; Sand, Kari (NGU-Rapport (86.146), Report, 1986)
   Regional geokjemisk kartlegging av Finnmark fylke avdekket en hittil ukjent BA-provins på Varangerhalvøya. Geokjemiske og geologiske undersøkelser i 1984 og 1985 indikerte Trollfjorddalen som det mest lovende sted for en ...
  • Baryttleting i Finnmark. Status pr. 1. juli 1985 

   Bølviken, Bjørn; Ottesen, Rolf Tore; Olerud, Svein (NGU-Rapport (85.133), Report, 1985)
   I Nordkalottprosjektet er det utført geokjemisk prøvetaking over ca. 2\/3 av Finnmark og påvist en bariumprovins i Tana-Varangerområdet. På grunnlag av dette ble det etablert et samarbeidsprosjekt mellom Statoil og NGU for ...
  • Baryttleting i Finnmark. Ba-problematikken i området Årusjåkka ved Båtsfjord. 

   Mayoh, Pia (NGU-Rapport (87.069), Report, 1991)
   Baryttmineraliseringer i sandsteiner i nedre del av Båtsfjordformasjonen er undersøkt. Feltarbeidet har hovedsakelig bestått av detaljert geologisk kartlegging i profiler, målinger med bærbar XRF-analysator og prøvetaking. ...
  • Baryttleting i Finnmark. Feltrapport for 1987 fra Trollfjorddalen, Varangerhalvøya. 

   Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (87.163), Report, 1987)
   Kjerneboring gjennom en baryttmineralisert forkastning og geologiske under- søkelser i fortsettelsen av denne forkastningen er gjort. I tillegg er svovel- isotop sammensetningen i barytt og svovelkis diskutert. Det var ...
  • Baryttleting i Finnmark. Geologiske og geokjemiske undersøkelser utført i 1986 i Trollfjorddalen, Varangerhalvøya. 

   Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (87.067), Report, 1987)
   Geologisk og geokjemisk feltmateriale innsamlet i Trollfjorddalen i 1986 er undersøkt. Arbeidet har bestått av mineralogiske undersøkelser, kjemiske analyser og S-isotop analyser. Små mengder barytt er påvist som matriks ...
  • Baryttleting i Finnmark. Slutt-rapport 

   Sand, K.; Bølviken, B.; Olerud, S.; Sandstad, J.S. (NGU-Rapport (88.058), Report, 1988)
   Geokjemisk kartlegging på Nordkalotten viste at Varangerhalvøya\/Tana-regionen er en provins med høyt bariuminnhold. Oppfølgingen innenfor den påviste barium- provinsen har ført til funn av barytt flere steder. Mest ...
  • Baryttleting i Finnmark. Status pr. 1. november 1986. 

   Bølviken, B.; Ottesen, R.T.; Olerud, S. (NGU-Rapport (86.198), Report, 1986)
   Prosjektet startet 1985. Geokjemisk kartlegging på Nordkalotten hadde da vist at Varangerhalvøya\/Tana-regionen er en provins med høyt bariuminnhold. Oppfølging innenfor den påviste bariumprovinsen har ført til funn av ...
  • Baryttleting ved Geitvann bly-kobber (-sink) mineralisering, Porsanger, Finnmark 

   Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (86.068), Report, 1986)
   Det geologiske miljøet med blymineraliseringer ved Geitvann ble ut i fra modellbetraktninger antatt å kunne være gunstig for dannelsen av barytt. Tidligere innsamlete jordprøver er derfor reanalysert og total mengde barium ...
  • Baryttprosjektet - geologiske undersøkelser i Finnmark 1985/86. 

   Sandstad, Jan S. (NGU-Rapport (86.129), Report, 1986)
   Resultatene etter bearbeiding av feltmaterialet fra 1985 er presentert. Bariuminnhldet er målt på nedmalte bergartsprøver med bærbar XRF-analysator for bedreå kunne definere interessante områder for baryttmineraliseringer. ...