Now showing items 658-677 of 5020

  • Fact-finding Mission to Ethiopia and Eritrea 

   Sturt, Brian A.; Barkey, Henri (NGU-Rapport (95.077), Report, 1994)
   Frie emneord: Geologi Utviklingsbistand Organisasjonsstruktur Oppbyggingsbehov Rapporten gir en kortfattet oversikt over geologien i Etiopia og Eritrea, samt en oversikt over de viktigste mineralske ressurser. Videre ...
  • Fagbrev for laboranter ved NGU 

   Graff, Per Reidar (NGU-Rapport (95.045), Report, 1995)
   Frie emneord: Opplæring Personalutvikling Laboratoriearbeid Rapporten gir en orientering om plan for teorikurs for kandidater på NGU som vil avlegge fagprøve etter fagopplæringsloven paragraf 20 i laboratoriefaget. I dette ...
  • Fare for fjellskred i Fedafjorden 

   Blikra, Lars Harald; Derron, Marc-Henry (NGU-Rapport (2008.062), Report, 2008)
   Kvinesdal kommune ønsket å få gjennomført en utredning om fare for fjellskred og flodbølger i Fedafjorden. Denne NGU-rapporten gir en dokumentasjon av de geologiske forholdene og en gjennomgang av de ulike områdene som er ...
  • Fare- og risikoklassifisering av det ustabile fjellpartiet Storhaugen blokk i Manndalen, Troms 

   Böhme, Martina; Molina, Freddy Yugsi; Dehls, John; Hermanns, Reginald L. (NGU-Rapport (2015.050), Report, 2015)
   Storhaugen blokk ligger i en vestvendt skråning omtrent 1020 m ovenfor Fjellstad i Manndalen (Kåfjord kommune, Troms). Det ustabile fjellpartiet ble rekognosert fra helikopter i 2010 og ble skannet med en bakkebasert ...
  • Faren for fjellskred fra fjellet Mannen i Romsdalen 

   Dahle, Halgeir; Sætre, Stine; Saintot, Aline; Anda, Einar (NGU-Rapport (2008.087), Report, 2008)
   Fjellet Mannen, 1200 m over Horgheim i Romsdalen, er gjennomsatt av åpne og til dels dype sprekker fra ca 600-700 moh. og oppover. Et volum i underkant av 100 mill. m3 har vært utsatt for gravitativ deformasjon og har ...
  • Faren for fjellskred fra Nordnesfjellet i Lyngenfjorden, Troms 

   Blikra, Lars Harald; Nordvik, Trond; Henderson, Iain (NGU-Rapport (2009.026), Report, 2009)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har kartlagt og påvist en rekke ustabile fjellparti i Troms fylke. Ved en rekke steder er det også funnet aktiv bevegelse, og de største målte bevegelsene skjer ved Nordnes i Lyngenfjorden. ...
  • Faresoner for utløp, oppdemming og flom som følge av fjellskredfare ved Mannen 

   Anda, Einar; Bjerke, Per Ludvig; Saintot, Aline; Dahle, Halgeir; Hermanns, Reginald; Crosta, Giovanni (NGU-Rapport (2011.058), Report, 2011)
   Målet med kartleggingen av faresoner tilknyttet fjellskredfaren fra Mannen er å bedre grunnlaget for vurdering av farene i arealplanlegging, byggesaksbehandling og beredskapssituasjoner. Rapporten gir faresoner med tilhørende ...
  • Fe-Ti mines and prospect in the Egersund are of the South Rogaland Igneous Province. Field report 1995. 

   Schiellerup, Henrik (NGU-Rapport (96.051), Report, 1996)
   The current report summarize the summer of 1995 field work in the Sokndal area of the South Rogaland igneous province. It also provides some preliminary results on petrography. The field work was focused on revisiting and ...
  • Feasibility study of integrated electromagnetic, gravimetric, aeromagnetic and seismic sub-basalt exploration techniques 

   Fanavoll, Stein; Ebbing, Jörg; Walker, Peter; Waag, Grunde; Reynisson, Reynir Fjalar (NGU-Rapport (2008.003), Report, 2008)
   The objective of this study was to investigate methods to resolve the problem of mapping basalts and basement in a continental margin setting. It is well known that basalts may trap considerable amounts og hydrocarbons ...
  • Feltbefaring av seks lokaliteter for nytt mellomlager i området Lillestrøm-Askim-Halden 

   Cramer, Jan; Lutro, Ole; Frengstad, Bjørn; Bergstrøm, Bjørn; Rønningen, Åse (NGU-Rapport (2010.059), Report, 2010)
   På oppdrag fra Fase 2 utvalget har NGU tidligere utarbeidet en rapport med geologiske beskrivelser av 10 mulige lokaliteter for nytt mellomlager for brukt brensel og langlivet middelaktivt avfall i Norge (NGU Rapport ...
  • Feltforhold af gabbroiske intrusjoner og gangbergarter i Grøndalsfjellområdet, Grongfeltet 

   Meyer, Gurli B. (NGU-Rapport (96.001), Report, 1996)
   Denne rapport er baseret på feltarbejde udført i sommeren 1995 indenfor \"Samtolkning af geodata i Grongfeltet\" under NGU og Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Rapporten beskæftiger sig med feltforhold, petrografi af gabbroiske ...
  • Feltinstruks for kvartærgeologisk kartlegging 

   Nordahl-Olsen, T. (NGU-Rapport (85.142), Report, 1985)
   Rapporten bygger pRapporten bygger på NGU-rapport nr. 1882\/9: \"Foreløpig feltinstruks for kvartærgeologiske kartlegging\". Feltinstruksen er ment å være et hjelpemiddel under feltkartlegging og gir en innføring i bruken ...
  • Feltrapport 1985. Geokjemisk prøvetaking på Varangerhalvøya 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (85.196), Report, 1985)
   I løpet av feltsesongen 1985 ble det samlet inn bekkesedimenter fra Varangerhalvøya, som et ledd i prosjektet \"Ba-prospektering i Finnmark\". Rapport beskriver hvordan feltarbeidet ble gjennomført og gir en oversikt over ...
  • Feltrapport fra Lakselvområdet, Finnmark, sommeren 1988 

   Davidsen, Børre (NGU-Rapport (89.016), Report, 1989)
   Børre Davidsen, hovedfagstudent ved UiTromsø, har arbeidet 4 uker i Lakselv- området. Rapporten beskriver 4 utførte deloppgaver hvorav del 4 er den viktigste. 1. Detaljkartlegging av nederste del av Lakselv-områdets ...
  • Feltrapport over undersøgelser af intrusive bjergarter i Gjersvik- nappen, Grongfeltet 

   Meyer, Gurli Birgitte (NGU-Rapport (95.086), Report, 1995)
   Følgende rapport består af en renskreven feltdagbog og en oversigt over samtlige besøgte lokaliteter under feltarbejde udført for Grongprosjektet under Nord-Trøndelagsprogrammet i 1994. Prøvenumre og bjergartstype er angivet ...
  • Feltrapport: Kvernsteinsbrudd i Vågå, Oppland 

   Meyer, Gurli B.; Grenne, Tor (NGU-Rapport (2012.026), Report, 2015)
   Som en del av det NFR-støttede forskningsprosjektet \u201DMillstone - Kvernsteinslandskap i Norge\u201D, har NGU kartlagt kvernsteinsbrudd i Vågå kommmune, i første rekke Tolstadkvernberget ved Lalm. De enkelte bruddene ...
  • Feltrapport: Kvernsteinsbrudd på Nord-Talge i Finnøy kommune, Rogaland 

   Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Heldal, Tom (NGU-Rapport (2012.020), Report, 2015)
   Kvernsteinsbruddet på Nord-Talgje dekker til sammen et område på 20 600 m2. Bruddet er naturlig delt inn i fem felt merket fra A til E på grunn av topografiske forhold og ulike kulturminner og teknikker. I bruddet er det ...
  • Feltrapport: Kversteinsbrudd i Hyllestad, Sogn og Fjordane 

   Heldal, Tom; Bloxham, Elizabeth (NGU-Rapport (2011.075), Report, 2015)
   I løpet av en to års periode har NGU kartlagt kvernsteinsbrudd i Hyllestad kommune. Bruddene er kartlagt og registrert i databaser ved hjelp av GPS, og hvert av dem er karakterisert på bakgrunn av geologiske trekk, ...
  • Feltspatreserver, Håkonshals pegmatitt 

   Lund, Bjørn (NGU-Rapport (93.038), Report, 1993)
   Det er utført et diamantboringsprogram i hovedbruddet ved Håkonhals pegmatitt. Ialt er det boret 142 m fordelt på 9 korte hull. Det er påvist 9000 tonn kalifeltspat som tilfredstiller kravet til elektro- porselen. Feltspaten ...
  • Feltundersøgelser af kontaktrelationen mellem Tysfjordvinduet og de omliggende metasedimenter med henblik på Mo-U mineraliseringer. 

   Stendal, Henrik (NGU-Rapport (1900/30E), Report, 1983)
   Feltundersøgelserne i denne rapport er en direkte fortsættelse af feltarbejdet fra 1981 om kontaktrelationer mellom Tysfjord vinduet og de overliggende metasedimenter med henblikk på Mo-U mineraliseringer. Feltobservationer ...