Now showing items 3224-3243 of 5000

  • NAS-94 Interpretation Report Part III: Combined interpretation of aeromagnetic and gravity data 

   Olesen, Odleiv; Smethurst, Mark A. (NGU-Rapport (95.040), Report, 1994)
   A combined interpretation of new aeromagnetic data (NAS- 4), existing offshore and onland gravity and new petrophysical data between 64\u00B030' and 68\u00B0N is repor- ted. Data from the Nordland Aeromagnetic Survey ...
  • Nasafjell kvartsforekomst 

   Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (2003.047), Report, 2003)
   Ved Nasafjell på Saltfjellet opptrer en større forekomst av hydrotermal kvarts like opp mot grunnfjellsvinduet inn mot svenskegrensa. NGU har kartlagt og prøvetatt forekomsten. Kjemiske analyser er blitt utført med bl.a. ...
  • Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) - forundersøkelse 

   Solberg, Inger-Lise; Høst, Jan; Hansen, Louise; de Beer, Hans; Nordahl, Bo; Ryghaug, Per (NGU-Rapport (2012.054), Report, 2012)
   Denne rapporten er en forundersøkelse knyttet til arbeidet med å etablere en Nasjonal database for grunnundersøkelser i Norge. Det finnes en mengde ulike typer data fra grunnundersøkelser, bl.a. informasjon fra alle typer ...
  • Nasjonalatlas for Norge, jordartskart over Trøndelag, Telemark og Møre og Romsdal. 

   Lien, Rune (NGU-Rapport (85.212), Report, 1985)
   I samarbeid med Norges geografiske oppmåling har Norges geologiske undersøkelse nedfotografert og sammenstilt eksisterende kvartærgeologiske kart over Trøndelag, Telemark og Møre og Romsdal til et kartutsnitt i M 1:1 mill. ...
  • Nasjonalatlas for Norge, jordartskart. (Rapport vedr. sammenstillingsarbeid på Østlandet.) 

   Henningsen, Tormod (NGU-Rapport (85.081), Report, 1985)
   Som et samarbeid med Norges geografiske oppmåling har Norges geologiske undersøkelse nedfotografert og sammenstilt 31 kvartærgeologiske kart (M 1:50 000) fra Østlandsregionen til et kartutsnitt i M 1:1 mill. Kartutsnittet ...
  • Nasjonalt estimat på problemomfang og mengdeberegning for PCB i stående bygningsmasse i Norge 

   Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2008.080), Report, 2009)
   Et estimat over hvor mye PCB7 som kan finnes i stående bygningsmasse i Norge er gjort på bakgrunn av resultatene fra NGUs kartlegginger av PCB i bygningsmaterialer i Bergen, Drammen, Harstad, Kristiansand, Oslo, Porsgrunn, ...
  • National report, Kola project. Catchment study 1994 

   Reimann, Clemens (NGU-Rapport (95.131), Report, 1995)
   Frie emneord: Snow Topsoil Podzol Catchment study During the period 1994-1996, the Geological Survey of Norway (NGU) and Finland (GTK and the Central Kola Expedition (CKE) are carrying out a joint project on eco-geochemical ...
  • Natural stone in Ethiopia: report from the ETHIONOR program 1996-2001. 

   Walle, Haileyesus; Heldal, Tom (NGU-Rapport (2001.078), Report, 2001)
   The investigation and inventory of natural stone in Ethiopia has been a subject within the Ethionor Mineral Resource Program, a cooperation between the geological surveys of Ethiopia (GSE) and Norway (NGU). In this report, ...
  • Naturlig motstand mot forsuring. Metodestudier for pH og lednings- evnemålinger i oppslemminger av jordprøver. 

   Wolden, Odd (NGU-Rapport (88.201), Report, 1988)
   Fylke: Hele landet 2 g jordprøve ble tilsatt 20 ml vann, syre eller lut. Ledningsevne og pH ble målt i oppslemmingene. Målingene ble utført med varierende betingelser for: Rystetid (5 min og 2 timer) Henstand før måling ...
  • Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet 

   Eggen, Ola A.; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2007.010), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) samarbeider med Jernbaneverket om å kartlegge hvilke miljømessige utfordringer man står ovenfor med tanke på ballastmassene jernbanen ligger på. Som en del av dette er NGUs flomsedimentdatabase ...
  • Naturlige forgiftningsfelter i Sunndal og Nesset kommuner, Møre og Romsdal. 

   Bølviken, Bjørn; Henningsen, Tormod (NGU-Rapport (85.160), Report, 1985)
   Under kvartærgeologisk kartlegging sommeren 1983 i området ved Romsdalsskaret ble det observert flere større og mindre flekker med særegen artsfattig vegetasjon. En jordprøve og en vegetasjonsprøve fra et av feltene viste ...
  • Naturlige konsentrasjoner av hoved- og sporelementer i noen grunnvannstyper i norsk fast fjell 

   Banks, David; Skarphagen, Helge; Røyset, Oddvar; Reimann, Clemens (NGU-Rapport (93.126), Report, 1993)
   28 grunnvannsprøver er hentet fra borebrønner i fast fjell i Trøndelag, Hvaler og andre deler av Oslofjord. En klar sammenheng mellom mange kjemiske parametre og litologi\/geografisk lokalisering er påvist. Parametre som ...
  • Naturstein i Balestrand kommune 

   Lund, Bjørn; Heldal, Tom (NGU-Rapport (96.109), Report, 1996)
   I samarbeid med Balestrand kommune har NGU utført undersøkelser\/befaringer av en rekke forekomster av blokkstein i kommunen. Undersøkelsene er konsentrert om varianter av rosa gneis\/granittisk gneis. Størst potensiale ...
  • Naturstein i Gaular kommune 

   Lund, Bjørn (NGU-Rapport (99.015), Report, 1999)
   Tre områder med båndet gneis og en granitt ved Kvitneset er kartlagt. Blokk er tatt ut fra alle 4 lokalitetene for å undersøke brukbarhet som naturstein. Det konkluderes med at ingen av prøvene er egnet til dette formålet, ...
  • Naturstein i Gulen kommune 

   Lund, Bjørn; Heldal, Tom (NGU-Rapport (97.033), Report, 1997)
   I samarbeid med Gulen kommune har NGU utført undersøkelser\/befaringer av to blokksteinslokaliteter i kommunen. Undersøkelsene ble konsentrert om en rød og grønn øyegneis ved Soleibotn nær Eyvindsvik. Bergarten ble kartlagt ...
  • Naturstein i Nord-Gudbrandsdalen; kleberstein i Selgruppen 

   Heldal, Tom (NGU-Rapport (98.104), Report, 1998)
   I rapporten blir det gitt en vurdering av potensialet for klebersteins- og serpentinkonglomeratforekomster i Nord-Gudbrandsdalen, spesielt innenfor et bestemt stratigrafisk nivå (basis av Selgruppen). Kleberstein er innen ...
  • Naturstein i Nord-Gudbrandsdalen; kvartsskifer 

   Heldal, Tom (NGU-Rapport (98.106), Report, 1998)
   Forekomster av kvartsskifer i Nord-Gudbrandsdalen finnes der hvor omdannete sandsteiner i Heidalgruppen opptrer langs deformerte kontakter mot andre bergartsenheter. I den østlige delen av området er det utviklet kvartsskifer ...
  • Naturstein i Nord-Trøndelag 

   Gautneb, H.; Heldal, T. (NGU-Rapport (94.053), Report, 1994)
   Rapporten inneholder en oversikt over natursteinsforekomster i Nord-Trøndelag. Både nedlagte brudd, brudd i drift og nye forekomster som har fremkommet gjennom geologiske undersøkelser de siste årene er representert. Hver ...
  • Naturstein i Nordgudbrandsdalen: fyllittskifer i Selgruppen 

   Heldal, Tom (NGU-Rapport (98.105), Report, 1998)
   Forekomster av fyllittskifer innenfor Selgruppens bergarter i Nord-Gudbrands- dalen er undersøkt og beskrevet i rapporten. Skiferkvaliteter er påvist i første rekke i tilgrensning til nye og gamle driftområder i Ottaområdet, ...
  • Naturstein i Nordland: Sydlige Helgeland 

   Heldal, Tom (NGU-Rapport (94.055), Report, 1994)
   Sydlige del av Helgeland mellom fylkesgrensen og Ranafjorden er undersøkt og vurdert med tanke på natursteinspotensialet. Store deler av området kan avskrives pga. topografi\/tilgjengelighet, oppsprek- ning og\/eller mangel ...