Now showing items 3477-3496 of 5000

  • Packsackboringer for USB 1983. 

   Meisfjord, Norodd (NGU-Rapport (85.101), Report, 1985)
   Ved Humlebekk ble det totalt boret 114,6 m. fordelt på 6 hull. Senterkoordinatene for borområdet er 32 5458 66279. På Høgtuva ble det totalt boret 99,9 m. fordelt på 5 hull.
  • Palaeomagnetic dating of fault rocks from Vesterålen, Senja and Troms. Preliminary data 

   Torsvik, Trond H.; Olesen, Odleiv (NGU-Rapport (93.088), Report, 1993)
   A preliminary palaeomagnetic study has been carried out in Vesterålen, Senja and Kvaløya (Troms) in order to furnish temporal constraints on near offshore fault-activity in the Lofoten area. At Senja, two phases of faulting ...
  • Palaeomagnetism of the ophiolite complexes of Meldal, Sør-Trøndelag 

   Mac Niocaill, C.; Ryan, P.D.; Smethurst, M.A. (NGU-Rapport (95.115), Report, 1995)
   A palaeomagnetic investigation of the Early-Ordovician (middle to late Arenig) sheeted dyke complexes of Meldal has revealed a complex multicomponent magneti- zation history. Three components of remanent magnetization were ...
  • Palaeoproterozoic magnesite-stromatolite-dolomite-"red beds"assocation, Russian Karelia: palaeoenvironmental constraints on the 2.0 Ga positive carbon isotope shift. 

   Melezhik, V. A.; Makarikhin, V.V.; Medvedev, P. V.; Fallick, A. E. (NGU-Rapport (99.052), Report, 1999)
   Forkortet The ca. 2000 MA Tulomozerskaya Formation, Russian Karelia, representests the most 13C-rich carbonates (up to +18%)which have ever been reported. The implication of this excursion for our understanding of the ...
  • Past Gateways 2016. Programme and abstracts 

   Bjarnadóttir, Lilja R.; Lyså, Astrid; Bøe, Reidulv; Romundset, Anders; Knies, Jochen; Lakeman, Thomas (NGU-Rapport (2016.016), Report, 2016)
   PAST Gateways (Palaeo-Arctic Spatial and Temporal Gateways) is an IASC endorsed network research programme, the scientific goal of which is to understand Arctic environmental change during the period preceding instrumental ...
  • Påvirkninger av mekaniske egenskaper ved prøvetaking i dagfjellsonen. 

   Broekmans, Maarten; Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (99.060), Report, 1999)
   Ved undersøkelse av mekaniske egenskaper er det for enkelte områder utført prøvetakingen ved utsprengning i dagfjellsonen ned til ca. 0,5 meters dyp. For noen av de prøvetatte områdene har det i ettertid vist seg at prøvene ...
  • Påvisning av kilde til PCB-forurensning i utearealet til Fløen barnehage i Bergen 

   Volden, Tore; Haugland, Toril; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2000.136), Report, 2000)
   Jorden i store deler av utearealet til Fløen barnehage var sterkt forurenset med PCB. På grunn av de høye verdiene av PCB, ble tiltak iverksatt umiddelbart. Forurenset jord er skiftet ut og erstattet med ren jord. ...
  • PC som arbeidsstasjon til ionekromatograf. 

   Iversen, Helge (NGU-Rapport (86.128), Report, 1986)
   Rapporten tar utgangspunkt i dagens rutiner i forbindelse med ionekromatografi. Den tar for seg svakheter, mangler og hvordan rutinene kan forbedres ved å ta i bruk EDB. Rapporten er stort sett EDB-teknisk.
  • PCB fra lokale kilder i Barentsburg, Pyramiden og Longyearbyen på Svalbard 

   Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore (NGU-Rapport (2007.075), Report, 2007)
   122 prøver av overflatejord, maling, betong og oljer ble samlet inn fra sentrale deler av bosetningene i Barentsburg, Pyramiden og Longyearbyen på Svalbard sommeren 2007. I tillegg ble det samlet inn 11 kondensatorer fra ...
  • PCB fra lokale kilder på Svalbard - overflatejord og produkter 2007-2009 

   Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2010.038), Report, 2010)
   NGU har i samarbeid med Sysselmannen på Svalbard (SMS) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) studert innholdet av polyklorerte bifenyler (PCB) i jord, sedimenter og bygningsmaterialer i samtlige bosetninger på ...
  • PCB fra lokale kilder på Svalbard 2009 - Utfyllende undersøkelser i Longyearbyen, Barentsburg og Pyramiden 

   Ottesen, Rolf Tore; Eggen, Ola A.; Jartun, Morten (NGU-Rapport (2009.073), Report, 2010)
   Undersøkelser av PCB i lokale kilder, bl.a. bygningsmasse (maling, betong) og kondensatorer, samt lokal overflatejord, ble startet på Svalbard i 2007 etter at Akvaplan-niva påviste forhøyede konsentrasjoner av miljøgifter ...
  • PCB i asfalt i Trondheim 

   Andersson, Malin; Jartun, Morten; Volden, Tore (NGU-Rapport (2005.045), Report, 2005)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) undersøkt innholdet av PCB-forbindelser i asfalt på utvalgte veier og vurdert om veidekket har betyning som forurensningskilde. Tidligere undersøkelser viste lave konsentrasjoner i ...
  • PCB i barns lekemiljø i Bergen 

   Andersson, Malin; Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2003.058), Report, 2003)
   På oppdrag fra Bergen kommune har NGU kartlagt PCB-forurensningen i barns utelekemiljø i 4 borettslag og 3 skolegårder i Bergen. Bakgrunnen for dette arbeid ligger i NGU Rapport 2002.102 der det ble påvist PCB-forurensning ...
  • PCB i maling og sandfang fra området Kirkebukten, Bergen 

   Alston, John F.; Jartun, Morten; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2010.051), Report, 2010)
   Dette pilotprosjektet i Kirkebukten er en del av et større prosjekt med målsetning om å identifisere forurensningskilder og utføre tiltak for å rense opp i forurensede sedimenter i Byfjorden. Norges geologiske undersøkelse ...
  • PCB i nedbør i Bergensområdet 

   Jartun, Morten; Volden, Tore (NGU-Rapport (2007.074), Report, 2007)
   NGU gjennomførte i to perioder høsten 2005 og 2006 en innsamling av nedbørsprøver i og utenfor Bergen for å undersøke tilførselen av PCB til området via nedbør. Det er tidligere påvist høye konsentrasjoner av PCB i bl.a. ...
  • PCB i overflatejord ved bakgrunnslokaliteter på Svalbard 

   Eggen, Ola A.; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2012.071), Report, 2012)
   Norges geologiske undersøkelse har gjennom Svalbard Miljøvernfond gjort en undersøkelse av PCB i overflatejord ved bakgrunnslokaliteter på Svalbard. På bakgrunn av resultater for PCB i 177 overflatejordprøver fra Svalbard ...
  • PCB i stående bygningsmasse - undersøkelser fra Drammen, Kristiansand, Porsgrunn, Stavanger og Ålesund 

   Jartun, Morten; Volden, Tore; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2008.071), Report, 2008)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT) gjennomført undersøkelsen \"PCB i stående bygningsmasse (bygg, broer etc) - Nasjonalt estimat på problemomfang og mengdeberegning ...
  • PCB i yttervegger i bygg tilhørende St Olavs hospital, Trondheim 

   Andersson, Malin; Volden, Tore (NGU-Rapport (2003.010), Report, 2003)
   Omfanget av bruk av PCB i maling og puss på yttervegger i bygninger har hittil vært lite kjent i Trondheim. Det er derfor bestemt at et antall betongbygg ved St Olavs hospital skulle undersøkese nærmere for å få et bedre ...
  • PCB i yttervegger i bygninger i Troms 

   Andersson, Malin; Volden, Tore (NGU-Rapport (2002.103), Report, 2002)
   Omfanget av bruk av PCB i maling og puss på yttervegger i Tromsø har hittil ikke vært kjent. Det ble derfor bestemt at en rekke murbygninger i Tromsø, bygget eller rehabilitert i tidsrommet 1950-80, skulle undersøkes ...
  • PCB i yttervegger i hus fra Bergen og i uteområdene rundt bygningene. 

   Andersson, M.; Engelsen, C. J.; Waldum, A.; Ottesen, R. T.; Haugland, T.; Volden, T. (NGU-Rapport (2002.102), Report, 2002)
   Det er tatt kjerneprøver fra 46 bygg i Bergen, oppført eller rehabilitert i perioden 1951 til 1973. I 39 av prøvene er innholdet av polyklorerte bifebyler (PCB) bestemt. 30 prosent av de undersøkte byggene i Bergen har ...