Now showing items 3664-3683 of 5000

  • Radioaktivitet fra gamle gruver 

   Lindahl, Ingvar (NGU-Rapport (2007.027), Report, 2007)
   Med et tidsforbruk på 90 timer er det gjort en oversikt over radioaktivitet i forbindelse med gamle gruver. Oversikten omfatter gruver både på metaller og brudd\/gruver på industrimineraler. Mest komplett er informasjonen ...
  • Radioelement and trace element concentrations in some Norwegian bedrock groundwaters - Appendix 

   Banks, David (NGU-Rapport (93.124), Report, 1993)
   28 samples of groundwater from bedrock boreholes in three distinct Norwegian geological provinces have been taken and analysed for content of 222Rn, U and Th, together with a wide variety of minor and major species. Results ...
  • Radiometric studies in the Meråker region: Environmental implications of anomalous levels of 137Cs 

   Walker, P.W.; Smethurst, M.A.; Niocaill, C. Mac (NGU-Rapport (92.327), Report, 1993)
   Airborne and ground-based radiometry surveys in the Meråker region have revealed unusually high concentrations of 137Cs in a bog to the north of Meråker. These anomalies were originally identified in Airborne Total count ...
  • Radiometriske bilmålinger i fjellranden 1978 

   Thoresen, Hans (NGU-Rapport (1416/19), Report, 1979)
   De undersøkte områdene består vesentlig av eokambriske og kambrosilurske bergarter. I enkelte områder er det grunnfjellsbergarter.De eneste stedene med aktivitet av betydning er områdene med alunskifer og et område med ...
  • Radiometriske bilmålinger i fjellranden 1979 

   Thoresen, Hans H. (NGU-Rapport (1729/2), Report, 1980)
   Målingene er ment som en komplettering og videreføring av tidligere målinger (Thoresen 1979). De undersøkte områdene består vesentlig av kambro-siluriske, eokambriske og grunnfjellsbergarter. Det er totalt funnet 39 anomalier ...
  • Radiometriske bilmålinger i Jørpeland-Haugesund området 

   Hatling, Harald (NGU-Rapport (1729/1), Report, 1980)
   Det ble målt på i alt 30 kartblad i målestokk 1 : 50 000, hvorav 12 ble ferdigmålt. I alt 10 anomalier med over 600 i\/s ble registrert og er beskrevet særskilt. Anomali 296 anbefales undersøkt nærmere ved radio- metriske ...
  • Radiometriske bilmålinger i området Bardu - Salangsdalen, samt radio- metriske målinger fra fly og på bakken på Orrefjell, Troms. 

   Hatling, Harald (NGU-Rapport (1416/1), Report, 1977)
   Radioaktive anomalier over 600 i\/sek ble registrert i Salangsdalen ved Sol- vang, Kistefoss, Hellefoss, Klubbefossbukt, Klubbefoss bru og Skaugum. Ano- mali 254, Klubbefoss bru, anbefales undersøkt nærmere. De radiometriske ...
  • Radiometriske bilmålinger i området mellom Nordfjord og Sognefjorden. 

   Berge, Frank (NGU-Rapport (84.063), Report, 1984)
   Det ble i alt målt på 25 1:50 000 kartblad i Sogn og Fjordane fylke. Av disse ble 17 ferdigmålt og 8 delvis målt. Generell bakgrunnsaktivitet for gneisene er ca. 100 i\/s. Devonfeltene hadde litt lavere bakgrunnsmålinger ...
  • Radiometriske bilmålinger i Troms 1983. 

   Hatling, Harald (NGU-Rapport (84.062), Report, 1984)
   Radiometriske målinger fra bil foretatt på 17 kartblad i målestokk 1:50 000. Av disse ble 16 ferdigmålt. På 4 lokaliteter ble det registrert høyere radioaktivitet enn 600 i\/s, og disse er nærmere beskrevet. En radioaktiv ...
  • Radiometriske bilmålinger på Andøy, Nordland fylke og Ringvassøy, Troms fylke. 

   Lindahl, Ingvar (NGU-Rapport (1416/3), Report, 1977)
   De radiometriske bilmålingene som er gjort på Andøya og Ringvassøya er av rekognoserende art. Det er ikke ved de radiometriske bilmålingene funnet noen radioaktive anomalier. Med den store myroverdekning som finnes på ...
  • Radiometriske bilmålinger på Fosen. 

   Hatling, Harald (NGU-Rapport (1729/14), Report, 1981)
   Det ble målt på 14 1:50 000 kartblad. Av disse ble 10 ferdigmålt. På 3 lokaliteter ble det registrert høyere radioaktivitet enn 600 i\/s, og disse er nærmere beskrevet. De 3 anomale områdene hører sannsynligvis til samme ...
  • Radiometriske helikoptermålinger i Skjomenområdet. 

   Håbrekke, H.; Often, M.; Lindahl, I. (NGU-Rapport (1416/16), Report, 1977)
   Det er målt magnetiske og radiometriske rekognoserende profiler med helikopter i Skjomen-området. Det er målt over prekambriske bergartsenheter i Rombak- vinduet. Det er kommet fram at forskjellige enheter gir anomal høy ...
  • Radiometriske målinger og prøvetaking i Rendalsvik grafittfelt. Meløy, Nordland. 

   Gust, J.; Thoresen, H. (NGU-Rapport (1650/59A), Report, 1979)
   Radiometriske målinger og prøvetaking er gjort langs i alt 5 profiler. Det ble tilsammen tatt 75 bergartsprøver \u00E0 ca. 2 kg. Bestemmelse ved atomabsorpsjon på Cu, Zn, Pb og Mo viste meget lave gehalter med unntak av ...
  • Radiometriske målinger over Børgefjell - kartblad 1925 II 

   Rønning, Stig (NGU-Rapport (93.123), Report, 1994)
   Radiometriske målinger fra helikopter er utført av NGU i et måleområde over kartblad 1925 II - Børgefjell. Målingene ble foretatt etter oppdrag fra NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) som var spesielt interessert i ...
  • Radiometriske målinger på Orrefjell, Salangen, Troms. 

   Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (1850/48F), Report, 1982)
   Høsten 1980 ble det laget stikningsnett over Orrefjell uranforekomst som tidligere er geologisk kartlagt. Radiometriske målinger ble gjort i stikningsnettet. Disse viste ikke klar avgrensning av anomaliområdet, og måleområdet ...
  • Radiometriske målinger, prøvetaking av Pack-sack-boringer på Harelifjell. 

   Lindahl, I.; Often, M.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (84.005), Report, 1984)
   Radiometriske målinger i profiler over kontakten prekambrium\/kaledon i Rishaugfjellvinduet førte til oppdagelsen av uranmineraliseringen på Harelifjell. Mineraliseringen er detaljmålt radiometrisk og prøvetatt med utsprengte ...
  • Radon- og radiometriske målinger i Vest-Agder. 

   Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (84.042), Report, 1984)
   Etter anmodning fra fylkeslegen i Vest-Agder er det utført radonmålinger i springvannn i flere områder. I tilegg er det gjort radiometriske målinger. Det er påvist flere anomale verdier på radon hvorav to skiller seg klart ...
  • Radonmålinger i vann, prøvetaking av bekkesedimenter og vann ved Orrefjell. 

   Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (1850/48G), Report, 1982)
   Det er gjort radonmålinger i vann ved Orrefjell uranforekomst og omkringliggende områder. Det er målt i bekker, tjern, stillestående overflatevann og grunnvann. Samme prøvepunkter er målt ved forskjellig vannføring, og det ...
  • Radonmålinger på Ytterøy, Levanger kommune, Nord-Trøndelag. 

   Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (87.141), Report, 1987)
   Det er gjort radonmålinger i jordluft for å vurdere et planlagt byggefelt m.h.p. radonfare, grunnet flere radioaktive breksjesoner i området. Målingene viser at med mindre en tomt blir sprengt ut i en av de radioaktive ...
  • Radontrygge byggeråstoff - Fase 1. Etablere målemetoder i felt og laboratorium for å klassifisere tilslagsmateriale i forhold til radonfare. 

   Watson, Robin J.; Rønning, Jan Steinar; Reimann, Clemens; Neeb, Peer-Richard; Ganerød, Guri V.; Finne, Tor Erik; Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (2010.042), Report, 2011)
   Radon er et kjent problem i inneluft i Norge, som kan føre til lungekreft. Radon dannes kontinuerlig fra uran som forekommer naturlig i berggrunnen. Berggrunnen kan være en kilde for radongass til bolighus, men en mindre ...