Now showing items 2656-2675 of 5000

  • Karbonatundersøkelser, Rødøy kommune 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (98.028), Report, 1998)
   Frie emneord: Kalkspat NGU ble i brev av 10.09.97 fra Nordland fylkeskommune forespurt om en befaring av kalksteinforekomster i Rødøy kommune. Hensikten var å lokalisere områder\/ partier av marmor som kan tenkes å få en ...
  • Karlegging av forkastninger og bruddsoner i berggrunnen i Møre og Romsdal Fylke 

   Forslund, Trond (NGU-Rapport (88.219), Report, 1988)
   Post-kaledonske forkastninger opptrer i området, og de største av disse er forlengelser mot SV og VSV av tilsvarende forkastninger i Trøndelag. Bergartene i forkastningene varierer fra mylonitter til kataklasitter og ...
  • Kart over sykeligheten av 58 typer kreft i norske kommuner 1970-79; med metodebeskrivelse. 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (85.269), Report, 1985)
   Med bakgrunn i arbeidet med utgivelsen av Atlas over kreftinsidens i Norge 1970-1979, er det produsert svart\/hvitt-versjoner av kartene slik de er vist i atlaset. Det er også gjengitt kart over kreftformer som ikke ble ...
  • Kartframstilling av helikoptermåledata fra Røyrvik, Nord-Trøndelag fylkeskommune 

   Skilbrei, Jan R. (NGU-Rapport (94.040), Report, 1994)
   Geofysiske målinger fra helikopter ble utført av Aerodat Ltd. i 1985 for Grong Gruber i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag. Hoveddelen av måleområdet ligger innenfor Grong Gruber sitt konsesjonsområde. Data ble presentert som ...
  • Kartlegging av Dalbekken Skiferbrudd, Lierne kommune 

   Heldal, Tom; Lund, Bjørn (NGU-Rapport (97.063), Report, 1997)
   I oktober 1996 ble skiferbruddene ved Dalbekken i Lierne undersøkt geologisk. Undersøkelsene tok sikte på å vurdere skiferkvaliteten i bruddområdet, samt spesielt vurdere resultatene av prøvedrift i 1996. Undersøkelsen har ...
  • Kartlegging av energipotensialet i berggrunnen på kartblad Bekkestua, Bærum kommune: Varmeledningsevnen til bergarter 

   Nissen, August; Skarphagen, Helge; Hilmo, Bernt Olav; Midttømme, Kirsti (NGU-Rapport (2000.036), Report, 2000)
   Det er utviklet et apparat for måling av varmeledningsevnen til bergartsprøver. Målinger på bergartsprøver fra Akershus viser en variasjon i varmeledningsevnen mellom 2,1 og 3,7 W\/ m.K. Sandsteiner, gneiser og basalter ...
  • Kartlegging av glasiale landformer på Søre Sunnmøre 

   Christoffersen, Marianne; Fredin, Ola; Larsen, Eiliv; Lyså, Astrid; Nordahl, Bo (NGU-Rapport (2021.002), Report, 2021)
   I 2020 har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Artsdatabanken videreført arbeidet med utvikling av metoder og prosedyrer for kartlegging av glasiale landformer som ble påbegynt i 2019. Kartleggingen har ...
  • Kartlegging av glasiale landformer: pilotprosjekt 2019 

   Christoffersen, Marianne; Fredin, Ola; Larsen, Eiliv; Lyså, Astrid; Nordahl, Bo (NGU-Rapport (2020.001), Report, 2020)
   I områder av Agder og Trøndelag har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Artsdatabanken startet utvikling av metoder og prosedyrer for mest mulig operatøruavhengig kartlegging av glasiale landformer. Områdene ...
  • Kartlegging av granatforekomsten på Buviknakken, Sørfold kommune, Nordland 

   Lindahl, Ingvar (NGU-Rapport (2010.061), Report, 2010)
   Ideen om undersøkelse av granat som abrasiv ble framsatt på 1990-tallet i regi av Nordlandsprogrammet, senere gjennom Salten Mineral for undersøkelser i Salten i regi av Salten Regionråd, og deretter videreført i Nordland ...
  • Kartlegging av grunnvannsforholdene ved borebrønn, Langvik, Øyer kommune. 

   Kirkhusmo Lars A. (NGU-Rapport (O-75185), Report, 1976)
   Beskrivelse av de hydrogeologiske forhold rundt brønnområdet på Langvik. Vannstandsobservasjonen og pumpeforsøk gir grunnlaget for vurdering av hvilke områder rundt brønnen som er influert når brønnen er belastet. E-6 ble ...
  • Kartlegging av grunnvarme fra fjell - sluttrapport 

   Midttømme, Kirsti; Hilmo, Bernt Olav (NGU-Rapport (2000.034), Report, 2000)
   Dette samarbeidsprosjektet mellom Norges geologisk undersøkelse (NGU) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har som hovedmål å utvikle en metodikk for kartlegging av energipotensialet fra fjellbrønner. NGU har ...
  • Kartlegging av grunnvarmepotensialet fra løsmasser i Otta, Sel kommune 

   Dagestad, Atle; Colleuille, Herve; Heidenstrøm, Birger; Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (2005.048), Report, 2005)
   Forkortet:\rI forbindelse kartlegging av grunnvarmepotensialet i Otta området er det utført georadarundersøkelser, sonderboringer og nedsetting av undersøkelsesbrønner i løsmasser. Det ble under etablering av undersøkel ...
  • Kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser og berggrunn i Alvdal 

   Midttømme, Kirsti; Kalskin, Randi; Hilmo, Bernt Olav (NGU-Rapport (2000.063), Report, 2000)
   I et samarbeidsprosjekt mellom Alvdal kommune, Norges vassdrags- og energi- direktorat (NVE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) er det foretatt en kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser og berggrunn i Alvdal ...
  • Kartlegging av grusforekomster og registrering av grusuttak langs Verdalselva, Verdal kommune, Nord-Trøndelag. 

   Wolden, Knut; Ottesen, Dag (NGU-Rapport (91.047), Report, 1991)
   Undersøkelsen omfatter kartlegging av sand- og grusforekomster og registrering av uttaksmengder langs Verdalselva. Blottlagt leire, områder med aktiv erosjon og beliggenhet av forbygninger er kartlagt. Fra 1950 til idag ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 12 barnehager i bydel Frogner (utenfor Ring 2) 

   Gaut, Sylvi; Eggen, Ola A.; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.071), Report, 2007)
   NGU har i samarbeid med Eiensoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 12 barnehager i bydel Frogner i Oslo.\rI 3 av barnehagene (25%) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren, ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 12 barnehager i Stavanger 

   Andersson, Malin; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.080), Report, 2006)
   NGU har i samarbeid med Stavanger kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 12 barnehager i Stavanger.\r\rI 6 av barnehagene (50%) overstiger jordas innhold av bly og arsen anbefalte tiltaksgrenser. Tiltak i form ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 14 barnehager i bydel St. Hanshaugen (utenfor Ring 2) 

   Finne, Tor Erik; Volden, Tore; Eggen, Ola A.; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.074), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 14 barnehager\/-parker i bydel St. Hanshaugen i Oslo.\rI 5 av barnehagene (36%) ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 18 barnehager i bydel Gründerløkka (utenfor Ring 2) 

   Andersson, Malin; Jartun, Morten; Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.064), Report, 2006)
   NGU har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 18 barnehager i bydel Gr\u00FCnerløkka i Oslo.\r\rI 12 av barnehagene (67%) overstiger jordas innhold av ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 21 resterende barnehager i Oslo 

   Eggen, Ola A.; Jensen. Henning (NGU-Rapport (2007.054), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning i 21 barnehager\/-parker i Oslo. dette er barnehager som ikke tidligere er rapportert, og er spredt ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 22 barnehager i bydel Sagene (utenfor Ring 2) 

   Haugland, Tori; Volden, Tore; Finne, Tor Erik; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2006.068), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 22 barnehager\/-parker i bydel Sagene i Oslo.\rI 9 av barnehagene (41%) overstiger ...