Now showing items 21-40 of 4995

  • Geofysiske undersøkelser Rendalsvik Grafittfelt, Holandsfjord. 

   Sakshaug, G.F.; Brækken, H. (NGU-Rapport (100), Report, 1954)
   På foranledning av NGU som hadde foretatt en geologisk kartlegging av feltet, påtok GM seg å utføre en geofysisk undersøkelse over gruben og tilstøtende områder. De geologiske undersøkelser var foretatt av statsgeolog ...
  • Geofysisk undersøkelse Hølonda - Løkken 

   Logn, Ø.; Brækken, H. (NGU-Rapport (135A), Report, 1955)
   Det skulle foretas malmleting over området Fuglås - Åmot - Skjøtskift, som strekker seg fra nordsiden av det store gabbromassiv i Løkken-feltets nord- østre del, mot vest til Løkkendalsføret. Det ble benyttet 500 per. ...
  • Geofysisk undersøkelse/kryssringmålinger i 6 områder i Løkkenfeltet og i Rindal. 

   Logn, Ø.; Brækken, H. (NGU-Rapport (117), Report, 1955)
   Følgende områder ble målt. 1. Åmot Grube - Trevja - Svorksjøen, 5417 70004 - 5430 70007 - 5460 69995 2. Jordhustjern 5351 70014 3. Håkonsli - Ingebrigtsli 5145 69977 4. Vest Holum Grube 5300 69917 5. Damli - Dragset 5326 ...
  • Geofysisk undersøkelse Grefstadfjell 

   Sakshaug, G.F.; Brækken, H. (NGU-Rapport (157B), Report, 1956)
   I 1937\/38 ble det målt Turam i flere felt i Grefstadfjell (GM Rapport nr.10). Feltene er vanskelig å stedfeste\/avgrense. Ved foreliggende undersøkelse i Grefstadfjell ble feltene fra 1937\/38 i vesentlig grad målt på ...
  • Geofysisk undersøkelse Birtavarre Grubefelt, Skaide Grube, Sabetjok Grube. 

   Singsaas, P.; Brækken, H. (NGU-Rapport (138), Report, 1956)
   De geofysiske undersøkelser som ble innledet i Birtavarre i 1953 ved målinger ved Moskogaissa Grube på vestsiden av Kåfjorddalen (rapport 113), ble fortsatt i 1954 i to adskilte områder på østsiden av dalen, ved Skaide ...
  • Geofysisk undersøkelse, Porsangerfeltet, Brennelv - Lemmivarre og Poikekuru. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (204 A), Report, 1958)
   Under oppdrag nr. 204 ble det i GM's regi utført geolgiske og geofysiske undersøkelser i Porsangerfeltets nordre del i områder syd for bunnen av Porsangerfjorden. Feltet fører kobbermalm og kismalm. Kobbermalmen ligger i ...
  • Selvpotensialmålinger Reisavann - Storsjøen - Kautokeino - Miron. 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (244 B), Report, 1960)
   Oppgaven besto i å måle 3 lange øst-vest profiler for å finne eventuelle nord-sydgående grafitthorisonter. Tilsammen utgjør de målte profiler en lengde på ca. 87 km(22,5 20,5 og 44 km) Det ble observert anomalier på en ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Kvernenglia 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (274A), Report, 1961)
   Ved flymålingene som ABEM. Stockholm, utførte i Rørostraktene i 1959 ble det observert anomalier i Kvernenglia ca. 5 km syd for Kongens Grube. A\/S Røros Kobberverk har senere foretatt el.magn.gunnmålinger i området og ...
  • Magnetisk og elektromagnetisk flymåling Kautokeino herred. 

   Aalstad, I. (NGU-Rapport (258), Report, 1961)
   Oppgaven var å dekke de 2 grønnstensoner som etter den foreløpige geologiske kartlegging var kjent å strekke seg fra kaledonidene i nord forbi Kautokeino sydover mot grensen til Finnland. Det ble i alt målt over ca. 3 500 ...
  • Geofysisk undersøkelse Lergrubebakken/Glåmos. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (293), Report, 1961)
   Ved flymålingene som Aktiebolaget Elektrisk Malmleting (ABEM), Stockholm utførte i Rørostraktene i 1959 ble det observert anomalier ved Lergrubebakken ca. 2 km syd for Kongens Grube. A\/S Røros Kobberverk har senere utført ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Mugg-gruben 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (274B), Report, 1961)
   I 1942 foretok GM el.magn.målinger (Turam) ved Mugg-gruben (GM Rapport nr 30). Ved disse målingene ble den gamle linealformete forekomst påvist i en lengde av ca. 2 400 meter. Dessuten ble et funnet en parallellsone - Nye ...
  • Malmgeologiske og geofysiske undersøkelser Agjetjokka. 

   Skjerlie, Finn J.; Tan Tek Hong (NGU-Rapport (276/C), Report, 1961)
   Høsten 1959 ble det ved geokjemisk prospektering påvist anomalier på kobber. Disse anomaliene førte til funn av et kobberkisførende agglomerat. Det ble derfor satt i gang detaljerte geologiske og geofysiske undersøkelser ...
  • Geofysisk undersøkelse Lergrubebakken/Glåmos. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (335), Report, 1962)
   Ved Turammålinger ved Lergrubebakken i 1960 ble det påvist 4 relativt flatt- liggende, plateformete ledere (A, B, C og D) kfr. GM rapport nr. 293. Etter at det var boret ett hull på hver av disse lederne fikk GM i oppdrag ...
  • Malmgeologiske og geofysiske undersøkelser Agjetjokka - Bavvaljavrre - Goaskenjavrre. 

   Tan Tek Hong (NGU-Rapport (314 B), Report, 1962)
   Kobberkismineraliseringene i agglomeratet ved Agjetjokka ble funnet i 1959 ved geokjemiske undersøkelser utført av Statens Råstofflaboratorium. Nøyere undersøkelser ble innledet i 1960 og fortsatt i 1961 ved geologiske, ...
  • Malmgeologiske og geofysiske undersøkelser i kyststrøket Vest-Finnmark - Nord-Troms. 

   Trøften, Per Fredrik (NGU-Rapport (320), Report, 1962)
   Rapporten er en avskrift av dagbokopptegnelser og en konklusjon fra arbeider utført under P. F. Trøftens ledelse i Finnmarks kyststrøk 1961. Det foreligger ingen offisiell rapport over undersøkelsene, men 4 kartbilag ble ...
  • Magnetiske vertikalfeltmålinger Sunndalsfjorden ved Raudsand 

   Breen, A. (NGU-Rapport (369), Report, 1962)
  • Malmgeologisk undersøkelse. Vestlige del av Alta - Kvænangenvinduet. 

   Trøften, Per Fr. (NGU-Rapport (375), Report, 1962)
   Det finnes ingen rapporttekst, men i NGU's rapportarkiv ligger et hefte, Bind II: Plansjer, hvor det er listet opp i alt 74 kartbilag. Bind II inneholder 15 av disse kartbilagene. Resten av bilagene ligger i NGU's kartarkiv.
  • Magnetisk undersøkelse Stuorajavrre. 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (305 A), Report, 1962)
   I 1959 ble det foretatt magnetiske flymålinger i Kautokeino-området (GM Rapport nr. 258). Oppgaven ved foreliggende undersøkelse var ved målinger på bakken (isen) å følge opp noen av flyanomaliene som ligger langs Stuorajavrre. ...
  • Geofysisk undersøkelse Joma kisfelt. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (232-359), Report, 1963)
   Under 2. verdenskrig foretok Gesellschaft fur praktiche Lagerstattenforschung, Berlin, elektromagnetiske målinger over Joma-forekomsten og dens aller nærmeste omgivelser. (Rapport i Bergarkivet). Feltet er kartlagt geologisk ...
  • Seismiske undersøkelser Fiborgtangen/Skogn. 

   Hillestad, G. (NGU-Rapport (520), Report, 1963)
   Overdekkets mektighet skulle bestemmes langs flere profiler på industritomta på Fiborgtangen og i sjøen utenfor. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Seismogrammene ble gode og det ble registrert ...