• Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske kart Karasjok 2033 I M. 1:50 000. 

   Nilsen, Kjell S. (NGU-Rapport (88.208), Report, 1988)
   Bergartene i Karasjok-området består av 4 tektonostratigrafiske enheter: 1) Balgesvarrigneisen (granodiorittisk) i kjernen av det komplekse anti- klinoriet midt på kartet kan korreleres med Jergulgneiskomplekset (arkeiske ...
  • De høymetamorfe bergartene øst for Røssvatnet: en feltrapport 

   Edland, Elisabeth; Larsen, Rune B.; Bjerkgård, Terje (NGU-Rapport (98.137), Report, 1998)
   Denne rapporten presenterer foreløpige resultater av feltarbeid i området øst for Røssvatnet i Nordland, utført i perioden 9 juli - 10 september 1997. Arbeidet gjennomføres som et samarbeid med NGU og Institutt for geologi ...
  • Naturstein på Senja i Troms fylke 

   Lund, Bjørn (NGU-Rapport (2002.054), Report, 2002)
   Natursteinspotensialet på Senja ble undersøkt gjennom feltbefaringer og kartlegging i 2000 og 2001. I samme periode ble blokkuttak utført innenfor utvalgte områder Med unntak av amfibolittene ved Baltsfjord, er det få ...
  • Natursteinsundersøkelser på Grytøy, Harstad og Bjarkøy kommuner, Troms 

   Gutneb, Håvard (NGU-Rapport (2001.017), Report, 2001)
   Grytøy og den sørlige del av Bjarkøy har vært undersøkt med tanke på natur- stein. Den nordlige delen av Grytøy består av en meta-gabbroid bergart som er svært oppsprukket og inhomogen og uten interesse i natursteinssammenheng. ...
  • Oppfølgende undersøkelser av muresteinslokaliteter i Telemark og Buskerud 

   Lund, Bjørn; Gautneb, Håvard (NGU-Rapport (2004.053), Report, 2004)
   Sommeren 2004 ble det uført oppfølgende undersøkelser av muresteinsforekomster i Buskerud og Telemark. Resultatene kan oppsummeres som følgende: I Kragerø kommune ble det funnet brukbare muresteinslokaliteter i nærheten ...
  • Pukkundersøkelser, Bardu kommune 

   Lund, Bjørn (NGU-Rapport (91.108), Report, 1991)
   I samarbeid med Bardu kommune utførte NGU i 1990 undersøkelser av 2 områder med amfibolittiske bergarter for å dokumentere om disse bergartene tilfred- stiller de gitte krav til vegmaterialer. Fire lokaliteter er prøvetatt ...
  • Vistdalitt ved Opdal i Nesset, vurdering av kjerneboringer 

   Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (93.009), Report, 1993)
   På anmodning fra Vistdal Steinindustru A.S og Sigurd Vistekleiven (konsulent for DnB) har NGU utført befaring av Vistdalittforekomsten (olivin-amfibolitt) ved Opdal i Vistdalen. Bakgrunnen for befaringen er bedriftens ...
  • XRD bestemmelse av fiber i Åheim dunitt 

   Gautneb, Håvard (NGU-Rapport (2002.026), Report, 2002)
   I en tilsendt prøve av borkaks, med mye fiber fra Gusdalsbruddet ble det ved bruk av røntgendiffraksjon (XRD) påvist opptreden av amfibolen antofyllitt. Dette er en Ca-fattig, Mg- og Fe-rik rombisk amfibol. For å teste XRD ...