• Aggregate Resources in Norway 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (93.068), Report, 1993)
   The Geological Survey of Norway is in the process of carrying out an inventory of deposits of sand, gravel and hard rock aggregate throughout the country. The goals are for the Gravel database to be complete by 1993 and ...
  • Aggregate Resources in Norway. Superquarries an important mining industry of the future 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (95.062), Report, 1994)
   The Geological Survey of Norway is in the process of carrying out an inventory of deposits of sand, gravel and hard rock aggregate throughout the country. The goals are for the Gravel database to be complete by 1995 and ...
  • Alpøy dolomittfelt. Råstoffundersøkelser. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (91.259), Report, 1991)
   Hensikten med undersøkelsene er å lokalisere områder\/partier som er fri eller tilnærmet fri for det fibrige mineralet tremolitt. Dette med tanke på produksjon av høyren og høyhvite dolomittprodukter.
  • Bruk av XRD i kvantitative mineralbestemmelser-Eksempel Engebøfjellet 

   Grimstvedt, Andreas; Korneliussen, Are (NGU-Rapport (2000.061), Report, 2000)
   Mange mineralforekomster er påvirket av sekundære, ofte uønskede, metamorfe prosesser. Ofte vil det være ønskelig å kartlegge utbredelsen av slike mineralogiske variasjoner i forekomsten, enten fordi disse kan ha stor ...
  • Effekt av filtering på vannanalyse. I: Preliminære undersøkelser 

   Banks, Sheila B. (NGU-Rapport (97.073), Report, 1997)
   Filtrering av vannekstrakter fra jordprøver som en del av prepareringsprosessen kan ha noen fordeler når det gjelder redusert prepareringstid, lettere og mer effektiv klargjøring, begrenset mulighet for videre kjemiske ...
  • Effekt av filtering på vannanalyse. II: Videre undersøkelser 

   Banks, Sheila B. (NGU-Rapport (97.074), Report, 1997)
   Det er tidligere påvist at filtrering av vannprøver gjennom ikke forvasket kvantitativt filterpapir har en målbar påvirkning på pH, ledningsevne, klorid og sulfat (Banks, 1997). I denne rapporten beskrives arbeid som ble ...
  • En sammenstilling av data om utvalgte dolomittfelter i Nord-Norge 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (2000.074), Report, 2000)
   Fortrolig til 13.06.2003. I faks av 10.04.00 fra Partek Norkalk Oy Ab, Finland ble NGU anmodet om å sammenstille data om 5 forsjellige dolomittfelter i Nord-Norge. Feltene ble valgt ut i samråd med sjefsgeolog Lauren fra ...
  • En vurdering av kalkspat- og dolomittmarmorpotensialet i kommunene Tjeldsund, Evenes og Skånland 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (2003.009), Report, 2003)
   I 1996 ble det ved NGU utabeidet planer for et landsdekkende karbonatprogram: \"to locate and characterise Norwegian carbonate deposits and provinces of economical interest\". Evenes-området ble valgt ut som det første som ...
  • Grunnvannsundersøkelser for Klæbu nye vannverk på Fremo i Melhus kommune 

   Storrø, Gaute (NGU-Rapport (2000.054), Report, 2000)
   NGU ble i desember 1998 engasjert av Klæbu kommune for utredning av grunnvanns- magasinet på Fremo,med tanke på utnyttelse av dette som en fremtidig hoved- vannkilde for kommunen. Målsettingen for det gjennomførte prosjektet ...
  • Grunnvannsundersøkelser i tilknytning til planlagte energibrønner i Lena-området, Melhus sentrum 

   Storrø, Gaute (NGU-Rapport (2000.069), Report, 2000)
   I mars 2000 ble NGU forespurt av firmaene E.Tek AS og Statoil om å gjennomføre grunnvannsundersøkelser i Lena-området i Melhus sentrum. Bakgrunnen for under- søkelsene var planer om utnyttelse av grunnvarme i forbindelse ...
  • Hydrogeologiske undersøkelser ved Mølleneset, Alta kommune 

   Dagestad, Atle; de Beer, Hans (NGU-Rapport (2009.052), Report, 2009)
   Det er i forbindelse med planene om etablering av en fiskeforedlingsbedrift på Mølleneset i Kåfjord gjennomført hydrogeologiske undersøkelser i dette området. Selve Mølleneset utgjøres av en glasifluvial elvevifte med ...
  • Karbonatressurser i Troms fylke 

   Øvereng, Odd; Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (2002.028), Report, 2002)
   Rapporten gir en tilnærmet samlet oversikt over registrerte forekomster av kalkstein- og dolommitt i Troms fylke. Sammenstillingen bygger på tilgjengelig arkivmateriale i form av rapporter og geologiske kart. I tillegg er ...
  • Kravspesifikasjoner for karbonatråstoffer for kommersiell utnyttelse. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (2000.040), Report, 2000)
   Fortrolig til 01.05.2003 På forespørsel fra Statskog SF, i brev av 25. januar 2000 har NGU utarbeidet en rapport som viser de generelle kravspesifikasjonene som stilles for kommersiell utnyttelse av karbonatråstoffene i ...
  • Kvalitetskontroll av vannanalyse ved NGU-Lab ved bruk av ionebalanse 

   Banks, Sheila B. (NGU-Rapport (97.146), Report, 1997)
   I perioden september 1996 - april 1997 ble 1911 grunnvannsprøver samlet inn under NGU prosjekt \"Nasjonal kartlegging av grunnvann i fast fjell\" og analysert ved NGU-Lab. Følgende parametre ble bestemt: pH, alkalitet, 6 ...
  • Kvalitetskontroll/metodeutvikling: Platina gruppe elementer (PGE),HR- ICP-MS, vannanalyser 

   Flem, Belinda (NGU-Rapport (97.109), Report, 1997)
   Ruthenium, osmium, rhodium, iridium, palladium og platina er de tyngste elementene i gruppe VIIIA(8), VIII(9) og VIIIA(10) og blir ofte kalt platina metaller eller platina elementer. De er alle sjeldne elementer hvor platina ...
  • Kvalitetssikring/metodeutvikling: Sjeldne jordartselementer (REE), ICP-MS analyser 

   Flem, Belinda (NGU-Rapport (97.094), Report, 1997)
   NGU har investert i et høyoppløselig induktivt koplet plasma massespektromter (HR-ICP-MS), Finnigan MAT, Element. Denne type analyseinstrument gir mulighet for deteksjon av konsentrasoner ned i ppq området (pg\/kg). I ...
  • Oversikt over geokjemiske undersøkelser i perioden 1955 -1991 

   Wolden, Odd (NGU-Rapport (92.280), Report, 1992)
   Denne rapporten gir en oversikt over geokjemiske undersøkelser som er utført av NGU i perioden 1955-1991. Oversikten er utarbeidet etter arkivet ved tidligere geokjemisk seksjon ved NGU. Endel opplysninger har vært vanskelig ...
  • Ramså basin, northern Norway: an integrated study 

   Brönner, M.; Schiellerup, H.; Schönenberger, J.; Smelror, M.; Tveten, E.; Rønning, J.S.; Ryseth, A.; Rueslåtten, H.; Ruud, B.O.; Midbøe, P.; Elvebakk, H.; Davidsen, B.; Crne, A.; Baranwal, V.; Johansen, T.A.; Margreth, A.; Lutro, O.; Henningsen, T.; Gellein, J.; Torthun, T.; Engvik, A. (NGU-Rapport (2017.027), Report, 2017)
   The Ramså Basin in the northeast of the island of Andøya combines both a Mesozoic sedimentary succession and a subjacent deeply weathered basement. The basin must be considered as the only easily accessible analogue for ...
  • Råstoffundersøkelser, dolomittmarmor i Dyrøy kommune, Troms fylke. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (2000.028), Report, 2000)
   (Forkortet) På forespørsel i brev av 25.8.98 fra Dyrøy kommune ved ordfører Rolf Espenes ble NGU forespurt om en rekognoserende undersøkelse av mulige drivverdige forekomster av industrimineraler og naturstein i kommunen. ...
  • Recommended hazard and risk classification system for large unstable rock slopes in Norway 

   Böhme, Martina; Yugsi Molina, Freddy; Sætre, Stine; Loew, Simon; Jaboyedoff, Michel; Fischer, Luzia; Devoli, Graziella; Dahle, Halgeir; Crosta, Giovanni B.; Bunkholt, Halvor; Hermanns, Reginald; Oppikofer, Thierry; Anda, Einar; Blikra, Lars Harald (NGU-Rapport (2012.029), Report, 2012)
   Catastrophic failure of large rock slopes in Norway has several times per century led to rock avalanches or large rock falls, which impacted into settlements directly, but also caused either a displacement wave when impacting ...