• Aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo - Geokjemisk kart for arsen, tungmetaller og organiske miljøgifter 

   Eggen, Ola Anfin; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2009.055), Report, 2010)
   En del av prosjektet \"Aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo\" har vært å dokumentere det kjemiske innholdet av arsen, tungmetaller samt organiske forbindelser, som polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), ...
  • Arsen og gull i bekkesedimenter fra Solør. 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (91.278), Report, 1991)
   Bekkesedimenter fra 72 lokaliteter i Solør er analysert på arsen og gull. Det er liten variasjon i arsengehalten i området, men for gull er maksimum 434 ppb og gjennomsnitt 5 ppb. Ingen områder peker seg ut som høyområde, ...
  • Deponering av jernbaneballast 

   Ottesen, Rolf Tore; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2007.012), Report, 2007)
   Jernbaneverket foretar jevnlig rensing av ballastmasser langs jernbanesporene i forbindelse med vedlikehold av ulike jernbanestrekninger. Total sporlengde i norsk jernbanenett er 4087 km og består av 35 baner og linjer. ...
  • Forebyggende arbeid- Jordforurensning i små barns utelekemiljø i Tromsø 

   Volden, Tore; Alexander, Jan; Andersson, Malin; Jensen, Henning; Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2002.053), Report, 2002)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) og nasjonalt folkehelseinstitutt har i samarbeid med Tromsø kommune og Troms fylkeskommune undersøkt innholdet av arsen, bly og andre tungmetaller i jordprøver fra 83 barnehager, ...
  • Forurensningsbelastning i humusprøver fra østlige og indre Finnmark: tungmetaller, radioaktive elementer, arsen, og PAH16 og variasjoner i perioden 1995-2011 

   Jensen, Louise Kiel; Jensen, Henning K.B.; Finne, Tor Erik; Gwynn, Justin (NGU-Rapport (2012.042), Report, 2013)
   Prosjektet inngår i Framsenterets miljøgift flaggskip program under tema human helse. Øst-Finnmark har flere utfordringer: Utslipp av metallene nikkel og kobber samt svoveldioksid fra smelteverket i Nikel og malmoppredningen ...
  • Forurensningsstatus i sjøbunnssedimenter i Astafjordområdet/Sør-Troms 

   Lepland, Aivo; Jensen, Henning K.B.; Plassen, Liv; Longva, Oddvar (NGU-Rapport (2012.002), Report, 2012)
   Rapporten presenterer resultater av miljøundersøkelsen som ble gjennomført i samarbeid mellom NGU og Astafjordprosjektet fase III. Sedimentkjerner for undersøkelsen ble tatt fra 27 prøvestasjoner spredt over hele ...
  • Geochemistry of topsoil in Vaggatem-Skogfoss 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (96.142), Report, 1996)
  • Geokjemiske bakgrunnsverdier i Longyearbyen planområde, Svalbard. 

   Andersson, M.; Flem, B. (NGU-Rapport (2020.015), Report, 2020)
   Berggrunnen på Svalbard skiller seg fra den på fastlandet, hvilket gir opphav til geokjemiske forskjeller i fastfjell, men også i løsmasser. Nasjonale grenseverdier og normverdier kan utgjøre en utfordring da noen grunnstoff ...
  • Geology of the Mauken tectonic window, Målselv, Troms 

   Henderson, Iain; Schönenberger, Johannes; Sandstad, Jan Sverre; Bjerkgård, Terje; Slagstad, Trond (NGU-Rapport (2015.013), Report, 2015)
   This report presents the results from bedrock mapping in the Mauken tectonic window, carried out in several periods in 2011-2013. During the NGU MINN program, the Mauken area has been subject to a high-resolution airborne ...
  • Gull i fyllittene under Jotundekket 

   Krog, Jan Reidar (NGU-Rapport (93.053), Report, 1993)
   Flere undersøkelser har vist høye gullverdier i nærheten av fyllitter under Jotundekket. Av den grunn ble det i 1991 og 1992 tatt tilsammen 287 prøver av jord, flomsedimenter og berggrunn i Oppland fylke og Aurland i Sogn ...
  • Gull og sølv i sulfid-disseminert gneis ved Kvannlia, vest for Raudvatnet i Rana 

   Wilberg, Rune (NGU-Rapport (93.002), Report, 1994)
   I forbindelse med oppdatering av malmdatabasen ved NGU (Malmregisteret) ble alle kjente sulfid-mineraliseringer i Rana-feltet undersøkt og prøvetatt i 1991. En av mineraliseringene, Kvannlia vest for Raudvatnet, peker seg ...
  • Helserisikovurdering av arsen, bly og PAH fra jord og sand i barns lekemiljø. Forslag til tiltak. 

   Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore; Finne, Tor Erik; Alexander, Jan (NGU-Rapport (99.083), Report, 1999)
   Basert på underlagsmateriale i NGU-rapportene 99.022, 99.049, 99.058, 99.062 og 99.077 og toksikologiske data anbefales følgende tiltaksgrenser for innholdet av arsen, bly og benso(a)pyren i jord eller sand i små barns ...
  • Innhold av miljøgifter i ballastpukk 

   Haugland, Toril; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2007.011), Report, 2007)
   Denne rapporten gjennomgår kjemiske data fra tidligere undersøkelser av miljøgifter i ballastmasser. Tilgjengelige data er sammenstilt og kommentert for å gi en oversikt over det man i dag vet om det generelle nivået av ...
  • Jordforurensning i 10 barnehager i Trondheim 

   Hole, Marianne; Frøland, Stine (NGU-Rapport (2008.011), Report, 2008)
   Høsten 2007 ble ti sentrumsnære barnehager i Trondheim undersøkt for jordforurensning, som en del av to masteroppgaver innen anvendt geokjemi ved Norges teknisk - naturvitenskapelige universitet (NTNU). Jordprøvene ble ...
  • Jordforurensning i Bergen - Undersøkelse av barnehager, barneparker og lekeplasser på Nordnes, Jekteviken og Dokken: Helserisikovurdering. 

   Ottesen, Rolf Tore; Alexander, Jan; Finne, Tor Erik; Volden, Tore (NGU-Rapport (99.077), Report, 1999)
   Frie emneord: Jordforurensning ; Benso(a)pyren ; Barnehage ; Barnepark ; Helserisikovurdering ; Lekeplass ; PAH ; Bergen kommmune Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) har ...
  • Jordforurensning i OBY-barnehager innenfor Ring 2 

   Volden, Tore; Haugland, Toril; Ottesen, Rolf Tore; Jartun, Morten (NGU-Rapport (2005.064), Report, 2005)
   NGU har på oppdrag fra Omsorgsbygg KF i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 56 barnehager\/-parker, alle beliggende innenfor Ring 2 i Oslo.\r\rI 35 av barnehagene (63%) overstiger jordas innhold av ...
  • Jordundersøkelser på Friluftsetatens lekeplasser i Oslo. 

   Haugland, Toril; Gaut, Sylvi; Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2005.072), Report, 2005)
   Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag fra Friluftsetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord på 27 lekeplasser i Oslo.\r\rResultater:\r* Det er påvist blyforurensning over tiltaksgrensen på eller ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 12 barnehager i bydel Frogner (utenfor Ring 2) 

   Gaut, Sylvi; Eggen, Ola A.; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.071), Report, 2007)
   NGU har i samarbeid med Eiensoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 12 barnehager i bydel Frogner i Oslo.\rI 3 av barnehagene (25%) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren, ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 12 barnehager i Stavanger 

   Andersson, Malin; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.080), Report, 2006)
   NGU har i samarbeid med Stavanger kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 12 barnehager i Stavanger.\r\rI 6 av barnehagene (50%) overstiger jordas innhold av bly og arsen anbefalte tiltaksgrenser. Tiltak i form ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 14 barnehager i bydel St. Hanshaugen (utenfor Ring 2) 

   Finne, Tor Erik; Volden, Tore; Eggen, Ola A.; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.074), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 14 barnehager\/-parker i bydel St. Hanshaugen i Oslo.\rI 5 av barnehagene (36%) ...