• Grunnundersøkelser ved Borregaard Ind.Ltd's klorkalifabrikk og Opsund deponi. Kjemiske analyser og reproduserbarhet 

   Faye, Gjert; Kuldvere, Arnold (NGU-Rapport (89.061), Report, 1989)
   Kvikksølv er bestemt i 540 faststoffprøver med atomabsorpsjon-spektrometri. Kalddampteknikk. 181 vannprøver er analysert med samme teknikk og gullfelle.Videre er det utført analyser på kationer i faststoffprøver og vannprøver. ...
  • Gull i bekkevann i Sargejåk. 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (89.120), Report, 1989)
   Vannprøver fra 37 lokaliteter i Sargejåkka og Bavtajåkka er analysert på gull etter forkonsentrering med aktivt kull; på 21 kationer og på 7 anioner\/- grupper. Teknisk svikt under gullanalysen svekker påliteligheten av ...
  • Utprøving av metode for vannanalyse med AA-grafittovnteknikk. 

   Flårønning, Asbjørn (NGU-Rapport (90.048), Report, 1990)
   Rapporten omhandler utprøving av metode for vann- analyser på elementene bly, kadmium, kobber, krom, sink og nikkel ved hjelp av vår apparatur for atom- absrobsjon-spektrofotometri, grafittovnteknikk: Perkin-Elmer modell ...