Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLepland, Aivo
dc.contributor.authorLepland, Aave
dc.contributor.authorOttesen, Dag
dc.coverage.spatialBREMANGER
dc.coverage.spatialSTAD
dc.coverage.spatialKINN
dc.date.accessioned2020-07-15T07:17:36Z
dc.date.available2020-07-15T07:17:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664217
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) utarbeider marine grunnkart i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, kommunene Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora og flere næringsaktører. Som en del av prosjektet skal miljøtilstanden i regionen kartlegges. I mai-juni 2016 gjennomførte NGU feltarbeid med F\/F Seisma, og hentet opp korte sedimentkjerner fra 10 stasjoner. Analyse av overflatesedimentenes innhold av tungmetaller og organiske miljøgifter gir oss et bilde av miljøtilstanden i de ulike delene av studieområdet. Prøvetaking ble prioritert i avsetningsbassenger der finkornet materiale samles opp uforstyrret over tid. Miljøgifter vil binde seg til organisk materiale og leirpartikler, og avsettes sammen med disse. Noen av prøvelokalitetene er plassert i nærheten av kjente utslippspunkter fra industri og lignende, mens andre ligger i områder uten kjent, direkte tilførsel av miljøgifter fra menneskelig aktivitet. Innholdet av uorganiske og organiske miljøgifter i de øverste centimeter av havbunnen er generelt lavt og delvis under deteksjonsgrensen. I de fleste tilfellene ligger konsentrasjonen i klasse I (bakgrunn) og klasse II (god) i henhold til Miljødirektorates klasseinndeling av miljøtilstand. I enkelte ilfeller er det registrert høyere konsentrasjoner (klasse III, moderat). Dette gjelder for arsen (4 prøver), kadmium (1 prøve) nikkel (1 prøve) og sink (4 prøver). For tributyltinn (TBT) er laboratoriets deteksjonsgrense (1 \u00B5g\/kg) for høy til å skille mellom de ulike tilstandsklassene i EUs Vanndirektiv, og seks prøver med verdier over deteksjonsgrensen havner i klasse V (svært dårlig). Klassifisert i henhold til \"forvaltningsmessige grenseverdier\" for TBT i marine sedimenter (Statens forurensningstilsyns veileder TA-2229\/2007) vil disse prøvene tilsvare klasse III (moderat) og klasse IV (dårlig).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2018.004)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMILJØGIFT
dc.subjectKORNFORDELING
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectTUNGMETALL
dc.subjectBUNNSEDIMENT
dc.subjectORGANISK GEOKJEMI
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.titleForurensingsstatus i havbunnssedimenter i kommunene Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora
dc.typeReport
dc.description.localcode65701
dc.source.pagenumber68
dc.relation.project(363800) Marine grunnkart i Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal