Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial14203 Sunndalsøra
dc.date.accessioned2020-07-15T07:40:19Z
dc.date.available2020-07-15T07:40:19Z
dc.date.issued2010, rev. 2011
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664612
dc.description.abstractTrønderEnergi har, i samarbeid med Oppdal og Sunndal komrnuner, gjennomført et prosjekt med sikte på å endre deler av manøvreringsreglementet for Driva kraftverk i Sunndalen. Gjevilvatnet er hovedmagasin for kraftverket og målet med endringene i reglementet er å bedre fyllingsforholdene i magasinet ved å minske pålagt slipping av magasinvann til Driva elv i sommerhalvåret. Regulanten ønsker gjennom dette å imøtekomme klager fra grunn-og hytteeiere angående påståtte ødeleggelser, bl.a. stranderosjon ved Gjevilvatnet og i Gjevilvassdalen, som følge av reguleringen.\rGrunnvannsforholdene i områdene langs Driva elv nedstrøms kraftstasjonen vil kunne bli påvirket av et redusert utslipp av magasinvann til Driva elv i somrnerhalvåret. TrønderEnergi rettet høsten 2004 en forespørsel til NGU angående kartlegging av samspillet mellom elv og grunnvann i de elvenære områdene nedstrøms Driva kraftverk. NGU etablerte stasjoner for overvåking av grunnvannstand på elveslettene ved Grøa og Furu i april 2005. De enkelte observasjonsrør ble instrumentert slik at vannstander ble registrert digitalt for hver time i overvåkingsperioden fra april 2005 til september 2009.\rPå bakgrunn av observasjoner av ulike kombinasjoner av nedbør, elvevannstand, og grunnvannstander, kan det konkluderes med følgende:\rNydannelser av grunnvann skjer i hovedsak ved at lokal nedbør og avrenning fra høyfjellsområdene som omslutter Sunndalen infiltrerer ned i grunnen.\rVariasjoner i elvevannstanden har en viss påvirkning på områdene nærmest elva, men virkningen avtar raskt med økende avstand til elva. Flomtopper i Driva gir kun merkbare økninger i grunnvannstanden i elveslettene som ligger nærmere enn 150 m fra elva.\rDet foreliggende forslag til nye innslagspunkter for utslipp av magasinvann fra Gjevilvatnet kan medføre at grunnvannstanden blir inntil 0,6 m lavere enn tidligere i umiddelbar nærhet av Driva elv på de lavtliggende elveslettene nedstrøms Driva kraftverk i perioden juni - oktober. Endringene i innslagspunkter for utslipp av magasinvann vio i svært liten grad påvirke grunnvannstanden i de deler av de lavtliggende elveslettene som ligger med enn 150 m fra Driva elv.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2010.009)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFELTMÅLING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectHYDROLOGI
dc.subjectVASSDRAG
dc.titleOvervåking av grunnvannstand og elvevannstand på Grøa og Furu i Sunndal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode56430
dc.source.pagenumber32 s.
dc.relation.project(271200) Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal