Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjerkgård, Terje
dc.contributor.authorSolli, Arne
dc.contributor.authorSlagstad, Trond
dc.contributor.authorMarker, Mogens
dc.coverage.spatial20274 Storforshei
dc.coverage.spatial19271 Mo i Rana
dc.coverage.spatial20273 Store Akersvandet
dc.date.accessioned2020-07-15T07:43:27Z
dc.date.available2020-07-15T07:43:27Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664723
dc.description.abstractRapporten gir en status for Mofjellprosjektet, et 4-årig samarbeidsprosjekt mellom GEXCO Norge AS og NGU. Prosjektområdet er øst og sør for Mo i Rana, et område som kan inneholde økonomiske sulfidforekomster med Cu, Zn, Pb, Ag og Au. Målet er å få fram dette potensialet gjennom å kartlegge berggrunnen, de kjente og delvis drevne sulfidforekomstene og andre mineraliseringer i området.\rBerggrunnskartleggingen i 2008 har fokusert på den østlige delen av området, som omfatter fortsettelsen av Plurdalgruppen sørover og relasjonen til bergartsgrupper i øst. Dette innbefatter den viktige tidlig Kaledonske skyvestrukturen som kalles Langfjellsonen, som kan representere et malmgeologisk provinsielt skille, med jernmalmene i nord og sulfidforekomstene i sør. Under feltarbeidet ble det systematisk innsamlet 95 bergartsprøver til geokjemi, geokronologi og petrologi for å undersøke bergartenes dannelse som bakgrunn for relasjonen til malmgenese.\rMalmgeologiarbeidet har i 2008 fokusert på å skaffe oversikt over sulfidforekomster i Mofjellgruppen og en rekke nøkkelforekomster i de forskjellige mineraliserte sonene er kartlagt og prøvetatt. I tillegg har GEXCO innsamlet mange prøver, dels i form av håndstykkeprøver og dels i form av boring med packsack utstyr. Sammen med resultater fra GEXCOs diamantboringer viser arbeidet så langt at en rekke forekomster og soner i området kan være av økonomisk interesse og bør følges opp videre.\rDe mest interessante områdene og forekomstene i Mofjellgruppen som peker seg ut så langt i tillegg til forekomstene i Mofjellet og Sølvberget er Hellerfjellet, Hesjelia-Hammertjønna, Heramb-Bertelberget og Småvatnan. Mer arbeid med dataene, blant annet sammenholdt med data fra tidligere prospekteringsaktivitet i området, er nødvendig for å komme nærmere inn på potensialet i både de ovenfor nevnte forekomstene og andre i området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2008.088)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectSULFID
dc.subjectGEOKRONOLOGI
dc.subjectMALMGEOLOGI
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.titleMofjell-prosjektet. Statusrapport 2008
dc.typeReport
dc.description.localcode54642
dc.source.pagenumber25 s.
dc.relation.project(326700) Mofjellet, Nordland - berggrunn og malmpotensialet


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal