Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial13183 Breim
dc.date.accessioned2020-07-15T07:52:48Z
dc.date.available2020-07-15T07:52:48Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665033
dc.description.abstractUndersøkelsene er utført for å kartlegge utbredelsen og tykkelsen av de storefjellskredavsetningene mellom Bjørnarheim og Sanddalsvatnet nordøst forByrkjelo sentrum og Sanddalsvatnet nordøst for Byrkjelo sentrum.Undersøkelsene har omfattet georadarmålinger og refraksjonsseismikk. Målingeneer utført langs fylkesvegen gjennom skredområdet og langs en ny skogsbilsvegnord for fylkesvegen. Langs hver veg er det utført kontinuerliggeoradarprofilering med lengder henholdsvis 2475 m og 1230 m.Refraksjonsseismikken er begrenset til 3 profiler, hver med en lengde på 220 m.To er lokalisert langs fylkesvegen, ett i vestre del og ett lengst øst, mensett ligger sentralt i området langs skogsbilvegen. Refraksjonsseismikken viser at dyp ti fjell er 30-37 m langs det vestreprofilet, 57-62 langs det østre profilet og 17-35 m i det nordlige profilet. Iløsmassene er det gjennomgående registrert to hastighetslag. I det øverstelaget varierer seismisk hastighet i området 500-1100 m\/s, mens hastigheten ilaget under er på 2000-2300 m\/s. Overflatelaget er 5-13 m tykt langsfylkesvegen og øker fra 3 til 18 m mot SØ langs skogsbilvegen. Det regnes atoverflatelaget vesentlig består av tørre og løst lagrete fjellskredavsetninger.Hastigheten i det nedre laget kan representere massive og sannsynligvisvannmettede skredavsetninger, men massiv bunnmorene vil også vise tilsvarendehastighet. Dersom det ligger morenemateriale eller muligens også bedresorterte avsetninger under de masive skredavsetningene, kan tykkelsen avskredavsetningene ikke bestemmes. Eventuelle sorterte avsetninger med lavereseismisk hastighet vil medføre at dyp til fjell er noe mindre enn beregnet. Georadarmålingene indikerer den vestlige og nordvestlige utstrekning avskredavsetningene. Lengst vest langs fylkesvegen er det trolig breelvdominerteavsetninger, muligens med mer morenemateriale mot dypet, og fjelloverflaten kanligge på vel 20 m dyp. Lengst nordvest langs skogsbilvegen er avsetningstypemer usikker, materialet kan være morenedominert, men kan dels også bestå avbreelv\/bresjø-dominert materiale. Dyp til fjelloverflaten kan øke fra 10 tilover 15 m mot sørøst langs de nordvestiligste 100 m av profilet. Utenforområdet i nordvest og lengst vest regnes fjelloverflaten å ligge i nedkant aveller dypere enn dybderekkevidden av georadarsignalene (20-30 m). Tykkelsen avskredavsetningene er meget usikker. En endring i refleksjonsmønster, sommuligens kan skyldes overgang fra skredmateriale til underliggende løsmasser,ligger stort sett på rundt 10 m dyp, men varierer fra 5 til 15 m dyp.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2004.028)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectSKRED
dc.titleGeofysiske undersøkelser av fjellskredavsetninger ved Byrkjelo.
dc.typeReport
dc.description.localcode51164
dc.source.pagenumber18
dc.relation.project(300600) Fjellskredkartlegging


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal