Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.contributor.authorHansen, Louise
dc.contributor.authorBargel, Terje H.
dc.contributor.authorStalsberg, Knut
dc.contributor.authorSveian, Harald
dc.coverage.spatial14324 Salangen
dc.coverage.spatialSALANGEN
dc.coverage.spatialBARDU
dc.coverage.spatial14321 Bardu
dc.date.accessioned2020-07-15T07:53:31Z
dc.date.available2020-07-15T07:53:31Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665058
dc.description.abstractLøsmassekartleggingen i Øvre Salangen har til mål at gi en oversikt overgrunnforholdene i områder der er eller kan være utsatte for leirskred. Detlegges vekt på å avklare utbredelsen av leirige hav- og fjordavsetninger ogløsmassenes generelle oppbygging. Det legges også vekt på at finne tegn påtidligere skred samt å gi en oversikt over de steder der det pågår aktiverosjon. De geologiske data danner et grunnlag for videre geotekniskeundersøkelser, skredfarevurderinger og sikringstiltak.På tross av tilstedeværelsen av tykke hav- og fjordavsetninger i den undersøktedelen av dalføret langs Salangselva, finnes det få spor etter større leirskred.De områdene der det finnes noen spor etter større skred og der det samtidig noeaktiv areosjon, er Nyland nedstrøms Kistefossen og Elvebakken. Disse områdenegis 1. prioriteres for videre undersøkelse. Et geofysisk profil ved Elvebakkenviser at et eventuelt leirskred sannsynligvis ville bli av mindre størrelse enndet det er spor av i terrenget mot syd. Geotekniske undersøkelser kan vise omdet finnes kvikkleire i området. I områdene vest og nord for Kistefossen ( overFV 153 og ved Mellafossen) finnes det også noe skredaktivitet samt erosjon.Disse områdene gis 2. prioritet. Dette gjelder og skrentene langs Leirbekkmoensamt skrentene langs Djupedalen og Litjelvdalen ved Prestbakkmoen. Tabell 1 giroversikt over de nærmere undersøkte delområdene.En forklaring på at det finnes få spor etter leirskred langs Salangselva ersannsynligvis at hav- og fjordavsetningene flere steder har et høyt innhold avsand og silt. Dette sees flere steder i skrentene langs elva, og leirdominerteavsetninger ligger sannsynligvis under elvenivå. Leirdominerte avsetninger overelvenivå finnes primært i den østlige del av det kartlagte område.Løsmassekartet og grunnundersøkelsene som presenteres i denne rapporten kanvidere være til hjelp ved ressursvurderinger og andre problemstillinger somvedrører naturgrunnlaget.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.086)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVIKKLEIRE
dc.subjectLEIRE
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectSKRED
dc.subjectSTABILITET
dc.subjectSTRATIGRAFI
dc.subjectVASSDRAG
dc.subjectEROSJON
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleLøsmassekartlegging som grunnlag for leirskredundersøkelser, Øvre Salangen, Troms
dc.typeReport
dc.description.localcode50650
dc.source.pagenumber50


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal