Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.date.accessioned2020-07-15T07:54:35Z
dc.date.available2020-07-15T07:54:35Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665102
dc.description.abstractRapporten markerer avslutningen av \"Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Troms 1997-2002\". Rapporten beskriver programmets resultater og produkter, samt nytteverdien av dem. Målene og intensjonene for programmet, samt programmets økonomi og gjennomføring gjennomgås i korthet. Det pekes også på noen forslag til videre arbeid. Resultater og produkter er sortert etter programmets mål: Å bidra til næringsutvikling i mineralindustrien i Troms og skaffe bedre geologisk dokumentasjon som grunnlag for en bedre arealforvaltning. Berggrunn og løsmasser på land og i fjordene er undersøkt på regional skala, og i detaljert skala i prioriterte områder. Noen av resultatene er: Troms har flere forekomster, spesielt av karbonat og kleberstein som på lang sikt kan være interessante som grunnlag for mineralindustri. Fylket har en omfattende produksjon av sand, grus og pukk til lokale formål, og det er utarbeidet omfattende dokumentasjon av forekomstene som kan brukes for å forvalte denne viktige næringen. Stedvis er det gode muligheter for uttak av grunnvarme fra berggrunnen som alternativ energiforsyning og grunnvann som alternativ drikkevannskilde. Undersjøiske avsetninger kan ha potensial for uttak av salt grunnvann. Geologiske forutsetninger for leirskred i kystsonen og store fjellskred er undersøkt. Noen steder foreslås tiltak. Jorda i Tromsø by er undersøkt med tanke på å identifisere stoffer som kan medføre helseskade. Kartleggingen har vært konsentert om småbarns lekemiljø, fyllmasser og områder med bålbrenning. Omfattende tiltak er foreslått. Resultatene fra kartleggingen presenteres blant annet i oppdaterte nasjonale databaser tilgjengelig via internett og med et geografisk grensesnitt. Rapporten gis både ut i en digital og en trykt versjon. Den digitale versjonen inneholder referanser og lenker til de mest aktuelle delrapportene som er utgitt i programmet, og henvisning
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.038)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleSamordnet geologisk undersøkelsesprogram for Troms. Sluttrapport
dc.typeReport
dc.description.localcode50477
dc.source.pagenumber39


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal