Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOttesen, Dag
dc.contributor.authorRise, Leif
dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.date.accessioned2020-07-15T08:02:30Z
dc.date.available2020-07-15T08:02:30Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665337
dc.description.abstractBasert på tolkning av seismikk, sidesøkende sonardata, batymetri og bunnprøver, er det fremstilt et overflatesedimentkart over nordøstlige delen av Nordsjøen utenfor sørvestlandet i målestokk 1:500 000 mellom 3oØ og 6o30'Ø, og 57o30'N og 59oN. Nordsjøplatået (østlige Nordsjøen, vanndyp mindre enn 100-150m) består av harde (overkonsoliderte, delvis deformerte) glasimarine\/marine sedimenter eller morenemateriale. De harde sedimentene er blottet på havbunnen i flere områder, evt. dekket med et tynt lag av grove erosjonsrester (grus, stein etc.). De harde sedimentene kan være dekket av sand i andre områder, varierende fra noen få cm til over 10 m i mektighet. Innenfor sandområdene er det flere steder kartlagt aktive sandbølger med bevegelsesretning mot øst\/sørøst. I skråningen ned mot bunnen av Norskerenna blir sedimentene gradvis finere, fra grov\/middels sand på kanten av Nordsjøplatået til finsand\/silt i skråningen, og silt\/leire i de dypere delene av Norskerenna. Mektigheten av de Holocene leirene kan nå opp i ca. 20 m. Nær Norskekysten opptrer flere sedimenttyper, for det meste morene, delvis dekket av et tynt lag med bløt leire (1-3 m). Sør for Egersund, i de dypeste delene av Norskerenna, rager de høyeste toppene av Hidrafjellene (krystalline bergarter) opp over leirsedimentene. Deler av områdene på Nordsjøplatået har et stripete overflatemønster som er tolket som \"flutes\" (parallelle rygger og forsenkninger), og som viser at is har beveget seg i nordvestlig retning over området. Innen deler av kartblade (på vanndyp mellom 110 m og 170 m) er det spor etter isfjellpløying. I deler av sør- og vestskråninga og bunnen av Norskerenna finnes mange groper (pockmarks) som sannsynligvis skyldes utsiving av gass.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.084)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectHAVBUNNSTOPOGRAFI
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectMARIN AVSETNING
dc.subjectSONAR
dc.titleOverflatesendimenter på Nordsjøplatået, Egersundbanken og i Norskerenna utenfor Sørvest-Norge
dc.typeReport
dc.description.localcode49099
dc.source.pagenumber42


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal