Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.contributor.authorTønnesen, Fredrik
dc.coverage.spatial16341 Rotsund
dc.coverage.spatial16342 Kåfjord
dc.coverage.spatial16331 Manndalen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:03:40Z
dc.date.available2020-07-15T08:03:40Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665373
dc.description.abstractGeoradarmålinger ved flere lokaliteter i Kåfjord kommune har bidratt til å bestemme løsmassetypen i de undersøkte områder. Resultatene vil brukes til kvartærgeologisk kartlegging. I tillegg er mulighetene til grunnvannsuttak undersøkt i deler av de undersøkte områdene. Like øst for Birtavarre sentrum (markert rygg) er det indikert morenemasser med innslag av sand\/grusavsetninger. En løsmasserygg like sør for Stormyra ved Spåknes består av morenemasser, stedvis med strandvasket resedimenterte avsetninger. Øst for Hammarnesset er det indikert morene med innslag av lagdelte sand\/grusavsetninger (breelvavsetninger). I Manndalen er det sør og øst for Vatnet indikert sand\/grusavsetninger på 10-20 m tykkelse som over- lagrer marine sedimenter. Mulighetene for grunnvannsuttak synes gode ved Breidavold på vestsiden av Kåfjordelva hvor det er indikert skråstilte breelvavsetninger. Også ved en campingplass like ved E6 i Birtavarre er det gode muligheter for uttak av grunnvann. Grunnvannsundersøkelser øst for Vatnet i Manndalen ved Manndals- elva har vist at det er grunt ned til finstoff og området synes dårlig egnet til grunnvannsuttak. I Olderdalen er det indikert egnede masser til grunnvannsuttak, men begrenset utstrekning av massene både vertikalt og horisontalt gjør at vannressursen må betenes som marginal og usikker.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.009)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectKVARTÆR
dc.titleGeoradarundersøkelser i Birtavarre, Manndalen, Spåknes og Olderdalen, Kåfjord kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49272
dc.source.pagenumber18


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal