Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.contributor.authorRise, Leif
dc.date.accessioned2020-07-15T08:08:52Z
dc.date.available2020-07-15T08:08:52Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665494
dc.description.abstractI perioden 1992-1996 utførte NGU, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen, i samarbeid med andre institusjoner, fem maringeologiske prøvetakingstokt med M\/S Håkon Mosby og M\/S Michael Sars i den norske delen av Skagerrak og Nordsjøen. Formålet med toktene var å ta kjerneprøver til miljøgeologiske, sedimentologiske og geotekniske\/sedimentfysiske studier. Kjernene ble tatt i på forhånd utplukkede prøvepunkter, plassert i et systematisk nett, hovedsakelig i krysningen mellom refleksjonsseismiske linjer. I starten av rapporten gis det først en oppsummering av prøvetakings- og målemetodikk av viktighet for bestemmelse av sedimentenes egenskaper. Deretter følger en oppsummering og kartpresentasjon over kornfordeling, geotekniske og fysiske egenskaper til de prøvetatte sedimentene i hele det undersøkte områddet av Skagerrak og Nordsjøen. I dypålen av Norskerenna består bunnsedimentene av sensitiv, bløt siltig leire avsatt i holocen tid. Under disse ligger det eldre glasimarine avsetninger og morene, som stedvis er eksponert på havbunnen. Morene er hovedsakelig prøvetatt på grunnområdet vest for Jæren, i brattskråningen av Norskerenna sør for Egersund, og på Nordsjøplatået. Sandbunn dominerer i Skagerrak sør for Norskerenna og på store deler av Nordsjøplatået. Stein- og grusbunn opptrer først og fremst på Nordsjøplatået, der det for øvrig er hyppig veksling i bunnsedimenttype over korte avstander.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.036)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectOVERFLATESEDIMENT
dc.subjectGEOTEKNIKK
dc.subjectMETODE
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectKJERNE
dc.titleSedimentologiske, tekniske og fysiske egenskaper til bunnsedimenter i Norskrenna mellom Langesund og Karmøy.
dc.typeReport
dc.description.localcode45929
dc.source.pagenumber37


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal