Show simple item record

dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.contributor.authorRise, Leif
dc.date.accessioned2020-07-15T08:08:52Z
dc.date.available2020-07-15T08:08:52Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665494
dc.description.abstractI perioden 1992-1996 utførte NGU, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen, i samarbeid med andre institusjoner, fem maringeologiske prøvetakingstokt med M\/S Håkon Mosby og M\/S Michael Sars i den norske delen av Skagerrak og Nordsjøen. Formålet med toktene var å ta kjerneprøver til miljøgeologiske, sedimentologiske og geotekniske\/sedimentfysiske studier. Kjernene ble tatt i på forhånd utplukkede prøvepunkter, plassert i et systematisk nett, hovedsakelig i krysningen mellom refleksjonsseismiske linjer. I starten av rapporten gis det først en oppsummering av prøvetakings- og målemetodikk av viktighet for bestemmelse av sedimentenes egenskaper. Deretter følger en oppsummering og kartpresentasjon over kornfordeling, geotekniske og fysiske egenskaper til de prøvetatte sedimentene i hele det undersøkte områddet av Skagerrak og Nordsjøen. I dypålen av Norskerenna består bunnsedimentene av sensitiv, bløt siltig leire avsatt i holocen tid. Under disse ligger det eldre glasimarine avsetninger og morene, som stedvis er eksponert på havbunnen. Morene er hovedsakelig prøvetatt på grunnområdet vest for Jæren, i brattskråningen av Norskerenna sør for Egersund, og på Nordsjøplatået. Sandbunn dominerer i Skagerrak sør for Norskerenna og på store deler av Nordsjøplatået. Stein- og grusbunn opptrer først og fremst på Nordsjøplatået, der det for øvrig er hyppig veksling i bunnsedimenttype over korte avstander.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.036)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectOVERFLATESEDIMENT
dc.subjectGEOTEKNIKK
dc.subjectMETODE
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectKJERNE
dc.titleSedimentologiske, tekniske og fysiske egenskaper til bunnsedimenter i Norskrenna mellom Langesund og Karmøy.
dc.typeReport
dc.description.localcode45929
dc.source.pagenumber37


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal