Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.coverage.spatial14183 Jostedalen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:09:15Z
dc.date.available2020-07-15T08:09:15Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665507
dc.description.abstractNGU har på oppdrag av UiB gjort georadarmålinger på to elvesletter i Jostedalen i Sogn og Fjordane. Hensikten med målingene var å bestemme grunnvannsspeilets beliggenhet samt å karakterisere løsmassene i umettet sone over grunnvannsspeilets beliggenhet samt å karakterisere løsmassene i umettet sone over grunnvannsspeilet. De to måleområdene er utsatt for flom ved sterk avsmelting av Jostedalsbreen med sidebreeer. Maganiseringsevnen av flomvann i løsmassene på elveslettene har derfor stor betydning for flommens omfang og skadevirkning. Målingene indikerte et finkornig topplag av tynne horisontale lag (flomsedimenter). Tykkelsen av dette laget varierer fra 0 til 4 m. Grunnvannsspeilet ser ut til å ligge mellom 1,5 og 3,5 m dyp. Mesteparten av umettet sone ser dermed ut til å bestå av finkornige masser som silt og sand. Noen steder kommer den underliggende elvegrusen opp over grunnvannsspeilet og ut i dagen. Under grunnvannsspeilet er det trolig tykke sand\/grusavsetninger. Ved Myklemyr er disse massene usorterte uten tydelige lagstrukturer, mens det ved Fossøy indikeres tydelige skrålag som er typisk for breelvavsetninger (deltautbygging). Ved Myklemyr indikeres en geologisk hendelse som trolig er et gjennfylt elveløp fra en breelv som har gravd seg gjennom grusmassene. Dette kan ha skjedd i en tid breene trolig var større og strakk seg lengre fram mot Jostedalen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.013)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEORADAR
dc.titleGeoradarmålinger, Jostedalen i Luster kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode45948
dc.source.pagenumber15


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal