Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorReither, Else
dc.contributor.authorLongva, Oddvar
dc.contributor.authorBlikra, Lars Harald
dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorThorsnes, Terje
dc.coverage.spatial19272 Korgen
dc.coverage.spatialBALSFJORD
dc.coverage.spatialHEMNES
dc.coverage.spatial15332 Tamokdalen
dc.coverage.spatial15331 Balsfjord
dc.coverage.spatial19273 Elsfjord
dc.coverage.spatialTROMS
dc.coverage.spatialNORDLAND
dc.date.accessioned2020-07-15T08:12:46Z
dc.date.available2020-07-15T08:12:46Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665605
dc.description.abstractI denne rapporten gis en foreløpig oppsummering av Testprosjekt Finneidfjorden, som er et av testprosjektene foreslått i Statens kartverks prosjekt \"Videreføring av kartlegging av fare for løsmasseskred i Norge\". Testprosjektet er utvidet geografisk i forhold til forslaget i forprosjektet til også å gjelde Balsfjord hvor det i 1988 gikk et fatalt leirskred med tap av menneskeliv. Testprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Statens kartverk og NGU. Innenfor prosjektet er det fokusert på anvendelsen og nytten av ulilke geologiske og geofysiske metoder for å påvise skredfarlige sedimenter i sjøen og strandnært på land. I tillegg er det lagt ned en betydelig innsats på å sammenstille både eksisterende og nyinnsamlede data i forskjellige GIS-verktøy for å lette tolkningen av data og å se sammenhenger mellom de forskjellige datasett. Målet er å komme fram til de mest kostnadseffektive metoder for en sikker påvisning av skredfarlige områder i strandsonen. I tidsrommet august til oktober 1998 er det samlet inn nye data i Finneidfjord og Balsfjord. Følgende metoder er benyttet: refleksjonsseismikk, sidesøkende sonar, enkel- og multistråle-ekkolodd, georadar og refraksjonsseismikk. I tillegg er bunnsedimentene i Sørfjorden og i Balsfjord prøvetatt, og det er gjennomført kvartærgeologisk kartlegging og gravinger på land i Balsfjord. Det er påvist flere områder med ustabile løsmasser. Geotekniske undersøkelser som Statens Vegvesen i Troms har gjennomført, bekrefter uavhengig at områdene har stabilitetsproblemer. Alle metodene som er testet er nyttige i en skredfarevurdering, og foreløpig synes det klart at kvartærgeologiske kart, seismikk og en type detaljtopografi\/bilder av sjøbunnen er nødvendige data. Endelig rapportering foretas i mai-1999.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.146)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOTEKNIKK
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectSJØBUNNSPRØVE
dc.subjectRASFARE
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectSONAR
dc.subjectHAVBUNNSTOPOGRAFI
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.titleTestprosjekt Finneidfjord; Integrert skredfarekartlegging - metodevurdering. Foreløpig rapport.
dc.typeReport
dc.description.localcode45690
dc.source.pagenumber37


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal