Show simple item record

dc.contributor.authorRyghaug, Per
dc.date.accessioned2020-07-15T08:18:09Z
dc.date.available2020-07-15T08:18:09Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665758
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har overført viktige deler av sin kunnskap om Namdalseid kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens areal-,ressurs- og miljøforvaltning. Den tematiske kartleggingen av naturgrunnlaget, som er basert på kartserier produsert med forskjellig detaljeringsgrad og målestokk, er sammenstilt til datasett for hver kommune. Basisinformasjonen er supplert med mer bruker- tillpassede avledede tema som utvider bruksmulighetene. Kartdatasett og fakta- data fra NGUs databaser er strukturert, samordnet og lagt til rette for bruk i geografiske informasjonssystemer (GIS), Brukeren vil på denne måten få bedre oversikt over de mineralske råstoffene i berggrunnen, sand- og grusressursene og grunnvannsressursene samt enkelte miljøgeologiske forhold. Det har vært lagt stor vekt på a anvende standarder, kvalitetsdefinisjoner og kvalitetssikring i datasettene for å forhindre feil bruk av dataene. Kvalitets- parametre er lagt inn som egenskapsdata, er ofte knyttet til det enkelte geometriske objekt. Egenskapsdata og kodeverdier følger i størst mulig grad det norske standardverket for stedfestet informasjon (SOSI). tema som ennå ikke er beskrevet i SOSI, er beskrevet i vedlagte tabeller. Det er utarbeidet en CD-plate som inneholder datasettene omtalt i rapporten. Denne følger med rapporten til Nord-Trøndelag Fylkeskommune og til kommunene. Disse har full disposisjonsrett til dataene slik at de kan inngå i det felles digitale datagrunnlaget som avtalt og kan sammenstilles med annen offentlig informasjon. Dataene leveres i Arc\/Info- og SOSI-format og kartprojeksjonen er UTM 32 Eure89.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.180)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOGRAFISK INFORMASJONSSYSTEM
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectDATABASE
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectØKONOMISK GEOLOGI
dc.titleDigital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Namdalseid kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44530
dc.source.pagenumber105


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal