Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRyghaug, Per
dc.date.accessioned2020-07-15T08:21:49Z
dc.date.available2020-07-15T08:21:49Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665861
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har overført viktige deler av sin kunnskap om Vikna kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) til et elektronisk medium (digitale data) for bl.a. å øke anvendelsen av geol- ogisk informason innen kommunens areal-, ressurs- og miljøforvaltning. Den tematiske kartleggingen av naturgrunnlaget, som er basert på kartserier produsert med forskjellig detaljeringsgrad og målestokk, er sammenstilt til datasett for hver kommune. Basisinformasjonen er supplert med mer bruker- tillpassede avledede tema som utvider bruksmulighetene. Kartdatasett og fakta- data fra NGUs databaser er strukturert, samordnet og lagt til rette for bruk i geografiske informasjonssystemer (GIS), Brukeren vil på denne måten få bedre oversikt over de mineralske råstoffene i berggrunnen, sand- og grusressursene og grunnvannsressursene samt enkelte miljøgeologiske forhold. Det har vært lagt stor vekt på a anvende standarder, kvalitetsdefinisjoner og kvalitetssikring i datasettene for å forhindre feil bruk av dataene. Kvalitets- parametre er lagt inn som egenskapsdata, er ofte knyttet til det enkelte geometriske objekt. Egenskapsdata og kodeverdier følger i størst mulig grad det norske standardverket for stedfestet informasjon (SOSI). tema som ennå ikke er beskrevet i SOSI, er beskrevet i vedlagte tabeller. Det er utarbeidet en CD-plate som inneholder datasettene omtalt i rapporten. Denne følger med rapporten til Nord-Trøndelag Fylkeskommune og til kommunene. Disse har full disposisjonsrett til dataene slik at de kan inngå i det felles digitale datagrunnlaget som avtalt og kan sammenstilles med annen offentlig informasjon. Dataene leveres i Arc\/Info- og SOSI-format og kartprojeksjonen er UTM 32 Eure89.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.191)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGEOGRAFISK INFORMASJONSSYSTEM
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectDATABASE
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.titleDigital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Vikna kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44509
dc.source.pagenumber105


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal