Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial12191 Stranda
dc.date.accessioned2020-07-15T08:22:57Z
dc.date.available2020-07-15T08:22:57Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665891
dc.description.abstractI forbindelse med NGU's deltagelse i \"Prosjekt Vannforsyning\" (PROVA) ble det i 1996 gjennomført grunnvannsundersøkelser ved Kvammen i Stordal kommune, Møre og Romsdal fylke. Hovedvannforsyningen for Stordal er i dag basert på bekkeinntak i Rikjenda. Kvaliteten på vannet har tidvis vært dårlig. Ifølge beregninger er dimensjon- erende vannbehov for ett nytt vannforsyningsanlegg for Stordal beregnet til 8-10 l\/s. I regi av Asplan Viak AS ble det i 1992 etablert en fullskalabrønn for lang- tidsprøvepumping ved Kvammen. Ifølge de rapporterte data var vannkvaliteten god brønnens kapasitet ble målt til 4-5 l\/s. Nærområdet til den etablerte brønnen består delvis av dyrket mark. Stordal kommune ønsket derfor å få undersøkt mulighetene for ny plassering av uttaksbrønner lengre øst på Kvammen\/Flatmark området. Samtidig var det ønskelig med en vurdering av mulighetene for en arealmessig begrensning av sikrings- soner. På denne bakgrunn utførte NGU i august 1996 georadarmålinger ved Kvammen. På bakgrunn i de tidligere undersøkelser samt resultatene fra georadarmålinger utført i 1996 vil vi ikke anbefale en ny brønnetablering i området lengst øst på elvesletta ved Kvammen\/Flatmark. Både ut fra mektighet og fysisk beskaffenhet synes løsmassene i dette området å være dårligere egnet for grunnvannsuttak enn massene i den eksisterende brønnlokaliteten. De gjennom- førte georadarundersøkelser gir ikke grunnlag for å anbefale store endringer i forhold til det arealklausuleringsforslag som er gitt av Asplan Viak. Sone II kan begrenses slik at gårdsanleggene ved Flatmark faller utenfor denne sonen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.058)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser ved Stordal,Stordal kommune, Møre og Romsdal
dc.typeReport
dc.description.localcode49158
dc.source.pagenumber13


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal