Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.date.accessioned2020-07-15T08:22:58Z
dc.date.available2020-07-15T08:22:58Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665892
dc.description.abstract\"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkenivå, regionalt i Verran kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. Det er registrert 161 ulike publikasjoner om geologi i Verran kommune. Det meste av dette knytter seg til gruvedriften i Fosdalen og Fines-Ørsjødalen. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i Verran kommune vært knyttet til leting etter mineralske ressurser. Verran kommune har god tilgang på sand og grus. I Grus- og pukkregisteret er det registrert 9 forekomster med et beregn- et volum på 27 mill.m3 i kommunen. Grusavsetningen i Ørsjødalen er et av de største i Trøndelag. Det er gjort undersøkelser etter malm i nærheten av Fosdalen og Ørsjødalen. En bergart ved Derråsbrenna er vurdert til bruk som naturstein. Kalksteinsfeltet ved Selavatnet er undersøkt. Mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning er undersøkt på elvedelta i Malm og Follafoss og østenden av Follavatnet. Det er utgitt kart i målestokk 1:100.000 over nedfall av Cesium-137 (137Cs) etter Tsjernobylulykken i deler av kommunen.Det er utgitt i alt 12 andre geologiske kart av ulik karakter over områder i kom- munen. Videre er steiltstående sprekkesoner undersøkt, både for å kartlegge potensial for mineralressurser og for å kartlegge radioelementanrikningene. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.179: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Verran komune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.222)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectDATABASE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.titleOversikt over: Geologiske kart og rapporter for Verran kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49147
dc.source.pagenumber28


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal