Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.coverage.spatial17233 Steinkjer
dc.coverage.spatial17232 Snåsavatnet
dc.coverage.spatial17224 Stiklestad
dc.coverage.spatial17221 Vuku
dc.date.accessioned2020-07-15T08:23:02Z
dc.date.available2020-07-15T08:23:02Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665896
dc.description.abstract\"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøkelser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt i Steinkjer kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det tilsammen registrert 168 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Steinkjer kommune.Mange av disse er eldre rapporter om gruvedrift blant annetr i Skrattås, Mokk og Gulstad. Disse blir i iten grad behandlet her. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktivitet i Steinkjer kommune vært knyttet til leting etter mineralressurser. Mange områder i Steinkjer kommune er undersøkt med geologiske og geofysiske metoder, uten at det foreløpig har gitt nye fore- komster av interesse. Det er gitt en ghenerell vurdering av muligheter for uttak av grunnvann prioriterte steder i kommunen, og oppfølgende undersøkelser er gjort ved Hyllbrua. Det er utgitt kart i målestokk 1:100.000 over nedfall av Cesium-137 (137Cs) etter Tsjernobylulykken i deler av kommunen. Det er utgitt i alt 23 and re geologiske kart av ulik karakter over områder i kom- munen. Det er også utarbeidet geologisk informasjon om landhevning i forbin- delse med natursti ved helleristningslokaliteten \"Bølareinen\". En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr. 96.170: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Steinkjer kommune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.219)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectDATABASE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleOversikt over: Geologiske kart og rapporter for Steinkjer kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49145
dc.source.pagenumber28


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal